Ἀττικὸς γάμος

Ἀττικὸς γάμος1

Ἡρόδοτος, Στ´, 122 (Ἐρατώ)*

Τοῦτο δὲ κατὰ τὰς ἑωυτοῦ θυγατέρας ἐούσας τρεῖς οἷός τις ἀνὴρ ἐγένετο· ἐπειδὴ γὰρ ἐγίνοντο γάμου ὡραῖαι, ἔδωκὲ σφι δωρεὴν μεγαλοπρεπεστάτην ἐκείνῃσί τε ἐχαρίσατο · ἐκ τε πάντων τῶν Ἀθηναίων τὸν ἑκάστῃ ἐθέλοι ἄνδρα ἐωυτῇ ἐκλέξασθαι, ἔδωκε τούτῳ τῷ ἀνδρί.

Ἀπόδοσις
Συγκεκριμένα, εἶχε τρεῖς θυγατέρες καὶ ὅταν ἦλθε ὁ καιρὸς νὰ παντρευθοῦν, τοὺς ἔδωσε πολὺ μεγάλη προῖκα καὶ ἤταν ὁ μόνος ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἀθηναίους, ποὺ τὶς ἄφησε νὰ διαλέξουν μόνες τους τὸν ἄνδρα ποὺ θὰ ἔπαιρναν καί, τελικά, πῆραν αὐτὸν ποὺ διάλέξαν.

* Ὁ λόγος γιὰ τὸν Καλλία τοῦ Φαινίππου, πατέρα τοῦ Ἰππονίκου, καλὸ πολεμιστὴ καὶ ὀλυμπιονίκη σὲ ἱππικοὺς ἀγῶνες στὴν Ὀλυμπία καὶ σὲ τέθριππο στὰ Πύθια.

Εἰκόνες (ἀπὸ Μuseo della Badia di Vulci).

Μελανόμορφη λήκυθος, – 550.
Ζωγράφος της, ὁ Ἄμασις

Ἀττικὸς γάμος3

Ἡ σκηνὴ ποὺ διακοσμεῖ τὸ σῶμα τῆς ληκύθου, εἶναι μιὰ πλήρης ἀναπαράστασις ἀττικοῦ γάμου.
Τὸ ζεῦγος τῶν νεονύμφων καὶ ὁ ἱερέας κάθονται στὴν κύρια ἅμαξα, ποὺ σύρεται ἀπὸ δύο ὄνους.
Αὐτὴ ἀκολουθεῖται ἀπὸ μία δεύτερη ἅμαξα, ποὺ σέρνουν δύο μουλάρια.
Δίπλα σὲ κάθε ἅμαξα, εἰκονίζονται δύο γυναῖκες κι ἔνας ἄνδρας σὲ πομπή.

Ἡ πρ;βτη γυναῖκα κρατᾶ δύο δαυλούς, ποὺ σημαίνει ὅτι ἡ γαμάλια πομπὴ γίνεται κατὰ τὴν διάρκεια τῆς νυκτός.
Ἡ νύφη κρατᾶ ἕνα στεφάνι ἀπὸ λουλούδια καὶ τείνει πρὸς τὰ ἐμπρὸς ἕναν πέπλο, δίπλα στὸν γαμβρο μὲ τὰ ἡνία.

Ἡ πομπὴ ἔχει σχεδὸν φθάσει στὸν προορισμό της, μία θύρα ζωγραφισμένη μὲ ζωντανὰ χρώματα πλαισιούμενη ἀπὸ δύο δωρικοὺς κίονες, ἀκριβῶς κάτω ἀπὸ τὸ σημεῖο καμπῆς τῆς ληκύθου.
Πρόκειται γιὰ τὴν οἰκία τοῦ γαμβροῦ, ὁ χῶρος ὅπου οἱ νεόνυμφοι πηγαίνουν γιὰνὰ ζήσουν.
Ἡ θύρα εἶναι ἀνοικτὴ καὶ πίσω ἀπὸ τὴν εἴσοδο διαφαίνεται ἡ μητέρα τοῦ γαμβροῦ, ποὺ κρατᾶ ἕναν δαυλό, ἐνῶ σηκώνει τὸ χέρι σὲ μία χειρονομία καλωσορίσματος.

Ἡ γαμήλια πορεία, τὸ κρίσιμο σημεῖο διελεύσεως μεταξὺ τῆς οἰκίας τῆς νύφης καὶ αὐτῆς τοῦ γαμβρού, ἦταν τὸ πιὸ σημαντικὸ μέρος τοῦ γάμου στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα.

Ἀττικὸς γάμος2

Μετάφρασις ἀπὸ τὴν ἰταλική: Ἐλευθερία Κωνσταντίνου

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply