Ἡφαιστίων

ἩφαιστίωνΜακεδόνας στρατηγὸς καὶ στενὸς φίλος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἀπὸ τὰ παιδικά του χρόνια.
Ὑπηρέτησε τὸν Ἀλάξανδρο μὲ ἀφοσίωση καὶ ζῆλο, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνος τὸν τίμησε μὲ πολλὰ ἀξιώματα.
Οἱ ἴδιοι παρῳμοίαζαν τὴν φιλία ποὺ τοὺς συνέδεε μὲ αὐτὴν τοῦ Πατρόκλου καὶ τοῦ Ἀχιλλέω, ὅπως περιγράφεται ἀπὸ τὸν Ὅμηρο στὴν Ἰλιάδα.

Στὴν ἐκστρατεία τῆς Ἀσίας  ὁ Ἡφαιστίων ἀνῆκε στὸ ἐπίλεκτο σῶμα τῶν Ἑταίρων, τῶν σωματοφυλάκων τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.
Τὸ 330 π.Χ. μάλιστα ὁρίστηκε μαζὺ μὲ τὸν Κλεῖτο ἀρχηγὸς τοῦ ἱππικοῦ τμήματίς τους.
Ἐτέθη ἐπικεφαλῆς πολλῶν στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου στὸ σημερινὸ Ἀφγανιστὰν καὶ Πακιστάν.
Τὸ 324 π.Χ. ὀνομάστηκε χιλίαρχος καὶ ἀνεδείχθη  δεύτερος στὴν ἐξουσία μετὰ τὸν Ἀλέξανδρο. Τὸ ἴδιο ἔτος στὰ Σοῦσα, κατὰ τὴν περίφημη τελετὴ τῶν γάμων Μακεδόνων μὲ Ἀσιάτισσες, οἱ δύο ἐπιστήθιοι φίλοι παντρεύτηκαν τὶς κόρες τοῦ βασιλέως Δαρείου Γ΄: ὁ Ἀλέξανδρος τὴν μεγαλύτερη, τὴν Στάτειρα καὶ ὁ Ἡφαιστίων τὴν νεότερη, Δρυπέτη.

Ἀπὸ τὰ Σοῦσα ὁ Ἡφαιστίων ἀκολούθησε τὸν Ἀλέξανδρο στὰ Ἐκβάτανα, ὅπου πέθανε ξαφνικὰ ἀπὸ πυρετὸ στὴν ἑορτὴ τῶν Διονυσίων.
Ὁ θάνατός του προξένησε τεράστια λύπη στὸν Ἀλέξανδρο. Ὅπως ἀναφέρει ὁ Ἀρριανός, ὁ Ἀλέξανδρος ἔμεινε τρεῖς ἡμέρες χωρὶς τροφὴ θρηνώντας ἢ μένοντας βουβὸς δίπλα στὸν νεκρὸ φίλο του καὶ διέταξε νὰ σβήσῃ τὸ ἱερὸ πῦρ στοὺς ναοὺς ὅλης τῆς χώρας (ὅπως ἀπαιτοῦσε τὸ περσικὸ ἔθιμο, ὅταν πέθαιναν οἱ βασιλεῖς τῆς Περσίας).
Κατόπιν ὁ νεκρὸς μετεφέρθη στὴν Βαβυλώνα. Ἐκεῖ, μὲ βάση τὴν ἀπάντηση τοῦ αἰγυπτιακοῦ μαντείου τοῦ Ἄμμωνος Διός, ὅτι ἔπρεπε νὰ ἀποδοθοῦν στὸν Ἡφαιστίωνα θυσίες ποὺ ἄρμοζαν σὲ ἥρωα, κατασκευάσθηκε ἕνα μεγαλοπρεπὲς μνημεῖο πυρᾶς, τὸ ὁποῖο κόστισε 10.000 τάλαντα. Μετὰ τὴν τελετὴ καύσεως τοῦ νεκροῦ καὶ τὶς θυσίες, ποὺ θύμιζαν τὴν ἐπικήδεια τελετὴ ποὺ ὀργάνωσε ὁ Ἀχιλλέας πρὸς τιμὴν τοῦ Πατρόκλου στὴν Ἰλιάδα, ὁ Ἀλέξανδρος προσέφερε τὶς πρῶτες σπονδὲς στὸν ἠρωοποιημένο φίλο του.
Τὸ πένθος τοῦ Ἀλεξάνδρου γιὰ τὸν Ἠφαιστίωνα ἔγινε ἀντικείμενο πολλῶν διηγήσεων κατὰ τὴν ἀρχαιότητα.

Εἰκόνα: Ὁ Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας καὶ ὁ Ἡφαιστίων* σὲ κυνήγι λεόπντων.
——————————————————————————————————
* Κατ’ ἄλλους εἰκονίζεται ὁ Κρατερός. Λέγεται δὲ  δὲ ὅτι ἡ σύνθεσις  ἀντιγράφει ὁλόγλυφο ἔργο τοῦ Λυσίππου καὶ τοῦ Λεωχάρη.

Ἐλευθερία Κωνσταντίνου

(Visited 118 times, 1 visits today)
Leave a Reply