Καί Μαροκινός καί πρόσφυγας;

Ἔχουμε κάποιον πόλεμο στό Μαρόκο;
Μήπως ἔχουμε κάποιον πόλεμο, αὐτήν τήν ἐποχή, στήν εὑρυτέρα περιοχή τοῦ Μαρόκου;
Μήπως τό Μαρόκο συνορεύει μέ τήν χώρα μας ἤ μέ τήν Τουρκία;

Καί Μαροκινός καί πρόσφυγας;

πηγή

Βέβαια τὸ περιστατικὸν αὐτὸ εἶναι μία ἀκόμη ἀπόδειξις τῶν ἐγκλημάτων κατὰ τῆς Πατρίδος μας, ποὺ διέπραξαν καὶ διαπράττουν οἱ φερόμενοι ὡς κυβερνῆτες, ποὺ στὴν πραγματικότητα ὅμως εἶναι σκέτες κουδουνίστρες. Στὴν οὐσία παραμένουν σκέτες μαριονέτες, ποὺ οὔτε ἀντιλαμβάνονται τὰ ὅσα ὑπογράφουν, οὔτε τὴν εὐθύνη ποὺ φέρουν συνειδητοποιοῦν, οὔτε τὶς ἐπιπτώσεις τῶν πράξεών τους, ἀκόμη κι ἐπάνω τους κατανοοῦν. (Ναί, αὐτὲς ποὺ ἀπεύχονται, ποὺ δὲν ὑπολογίζουν ἀλλὰ ποὺ ἔπονται!!!)

Ἡ πραγματικότης ἔχει ὡς ἐξῆς:

 • Ἡ πολυπολιτισμικότης ἐγκυᾶται φθηνὰ ἐργατικὰ χέρια, ἐπιπέδου δουλείας, γιὰ τὶς πολυεθνικές. Αὐτὴ προωθεῖται συστηματικῶς ἀπὸ τὴν νέα (καὶ παλαιά) τάξιν πραγμάτων μὲ στόχο νὰ συμπαρασύρῃ ὅλες τὶς κοινωνικὲς ὁμάδες, πανευρωπαϊκῶς καὶ παγκοσμίως, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιτύχουν:
  α. τὴν ἀπόλυτον δουλοποίησιν τῶν πολιτῶν παγκοσμίως
  β. τὴν μεγαλυτέρα κερδοφορία τῶν δουλεμπόρων καὶ τῶν γεοκτημόνων, (βλέπε καὶ ΕΟΖ)
  γ. τὴν ἀδυναμία συντονισμοῦ καὶ συνεννοήσεως αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων μεταξύ τους, ἐφ΄ ὅσον διαφορετικὲς ὁμάδες κοινωνικὲς συνεπάγονται διαφορετικὰ ἤθη κι ἔθιμα καὶ τελικῶς ἀδύνατον τὴν ἐπικοινωνία.
 • Τὰ κόμματα τῆς συμπολιτεύσεως καὶ τῆς ἀντιπολιτεύσεως ταὐτίζονται στὰ πάντα. Δὲν ὑπάρχει κάποια διαφορὰ ἐφ΄ ὅσον μόνον πράκτορες καὶ ἐξαγορασμένοι συνδικαλιστὲς προωθοῦνται σὲ θέσεις ἐξουσίας, πρὸ κειμένου νὰ ἐλέγχονται καὶ νὰ ἐξαφανίζονται οἱ ἀντιδράσεις ἐν τῇ γενέσει τους. Οἱ ἀποδείξεις αὐτοῦ τοῦ ἰσχυρισμοῦ μου ἐντοπίζονται στὶς ὑπογραφές τους, ὄχι μόνον γιὰ τὰ μνημόνια, ἀλλὰ κυρίως στὰ νομομαγειρέματα ποὺ ἐπισφραγίζουν τὴν νομότυπη δουλοποίησιν κάθε πολίτου.
 • Οἱ ΛΑΘΡΟμετανάστες δὲν εἶναι μετανάστες, ἀλλὰ οὔτε καὶ πρόσφυγες, πλὴν ἐλαχίστων ἐξ αὐτῶν. Οὐδέποτε ἦσαν μετανάστες, παρὰ μόνον ἐλεγχόμενοι στρατοί, ποὺ τώρα θὰ χρησιμοποιηθοῦν ἐντὸς εὐρωπαϊκῶν ἐδαφῶν (ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὴν χώρα μας) πρὸ κειμένου νὰ διατηρήσουν τὰ ἐπίπεδα τρομοκρατίας τῶν πολιτῶν ὑψηλά, ἀκόμη καὶ σὲ περίπτωσιν πολέμου. Ἤδη οἱ εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες, πάντα ὑπὸ τὴν προσεκτικὴ σκηνοθεσία τῶν «εἰδικῶν σκηνοθετῶν τρομοκρατικῶν περιστατικῶν», μία μία φυλακίζονται καὶ φιμώνονται. Στὴν συνέχεια βέβαια θὰ δοῦμε αὐτοὺς τοὺς στρατούς, ὅταν ἡ Εὐρώπη θὰ ἔχει ἁλυσοδεθεῖ, νὰ χρησιμοποιοῦνται κατὰ τῶν …«τρομοκρατῶν», ποὺ ἐπίσης οἱ ἴδιοι ἐγκέφαλοι δημιούργησαν.
 • Οἱ πρόσφυγες ἀπὸ τὴν Συρία ἤ ἀκόμη καὶ τὴν Λιβύη, ἔχουν, ἐξ ἀνάγκης, ἐπιλέξει τὶς ὅμορες χῶρες γιὰ νὰ καταφύγουν. Ἡ Τουρκία, γιὰ παράδειγμα, ἤδη φιλοξενεῖ περισσοτέρους ἀπὸ δύο ἑκατομμύρια Συρίους. Καὶ προσπαθοῦν αὐτοὶ οἱ δυστυχεῖς νὰ παραμένουν ὅσο τὸ δυνατὸν πλησιέστερα τῶν ἑστιῶν τους, μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ ἐπιστρέψουν συντόμως. Χρησιμοποιοῦνται ὅμως, ἐν τελῶς προσχηματικά, γιὰ νὰ καλύψουν τὸ πραγματικὸ ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Εὐρώπης, πρὸ κειμένου στὸ ὄνομά τους νὰ ἀνεχθοῦμε τὶς στρατιὲς τῶν σφαγέων ποὺ μᾶς φορτώνουν.
 • Τὰ ἀνοικτὰ σύνορα, ποὺ εὐαγγελίζονται ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ ταCIAις, ἐγγυῶνται ἀνυπαρξία ἀμύνης ἀπὸ τὶς χῶρες ποὺ τὰ καταργοῦν. Μὲ κυβερνήσεις τοῦ εἴδους αὐτοῦ ποὺ μᾶς φόρτωσαν, εἶναι δεδομένον πὼς μποροῦν νὰ πηγαινοέρχονται ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ «περίεργοι» δίχως ἐμπόδια, νὰ ἐκμεταλλεύονται φουκαράδες (βλέπε Ῥόντος καὶ τὶς σχετικὲς Μ.Κ.Ο. του), μὰ καὶ ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ δουλέμποροι καὶ οἱ ἐγκληματίες, δίχως τὸν φόβο τοῦ νόμου. Ἕνα κράτος ποὺ πρακτικὰ καταργεῖ τὰ σύνορά του εἶναι στὴν οὐσία ἕνα κατηργημένο κράτος.
 • Ἡ ἀπειλὴ τῆς διακοπῆς τῆς συνθήκης τοῦ Σένγκεν, ποὺ ὁσονούπω θὰ γίνη πραγματικότης, ἐγγυᾶται τὴν παραμονὴ μερικῶν ἐκατομμυρίων ἐντὸς τῶν ἀνοικτῶν μέν, γιὰ εἴσοδο, κλειστῶν δέ, γιὰ ἔξοδο, συνόρων. Αὐτὸ σημαίνει πολὺ ἁπλᾶ πὼς μαζὺ μὲ τὴν (τεχνητή) χρεωκοπία, ποὺ συμβαίνει γιὰ ἀναδιανομὴ πλούτου (λεηλασία λέγεται αὐτό), μαζὺ μὲ τὴν πείνα, τὴν ἀστεγία, τὴν ἐξαθλίωσιν, τὴν πείνα μᾶς φορτώνουν καὶ μερικὰ ἐκατομμύρια παραπλανημένων, ποὺ τοὺς ἔταξαν, ἴσως, πιλάφια καὶ παρθένες ἐν ζωῇ, ἄν καὶ στὴν πραγματικότητα ἁπλῶς τοὺς χρησιμοποιοῦν, ὅπως πάντα τοὺς χρησιμοποιοῦσαν.

Ὑπάρχουν κι ἄλλα πολλά… Πάρα πολλά…
Ὑπάρχει ἡ ἀπαιδεία, ἡ ἐλευθεριότης, ἡ διάλυσις τῆς οἰκογενείας, ἡ ἀπαξίωσις τῶν θεσμῶν, ἡ προσβολὴ τῶν προτύπων, ἡ ῥήξις τῶν δεσμῶν…
… ποὺ συμβαίνουν παραλλήλως καὶ ποὺ σύσσωμη ἡ πανεπιστημιακὴ κοινότης, ἡ δικαστική, ἡ νομική, ἡ στρατιωτική, ἡ ἀστυνομική, ἡ δημοσιοϋπαλληλικὴ ἀποσιωπᾶ ἤ ἀλλοιώνει ἤ χλευάζει…
Γιὰ συντομία ὅμως καὶ μόνον ὅλα αὐτὰ τὰ ἀφήνω ἔξω ἀπὸ τὰ τοῦ σημερινοῦ σημειώματος, δίχως νὰ σημαίνῃ κάτι τέτοιο πὼς τὰ ἀγνοῶ ἤ τὰ ἀπομειώνω σὲ σοβαρότητα. Ἁπλῶς σήμερα ἀσχολοῦμαι μόνον μὲ τὰ ὅσα ἀφοροῦν στὸ ὑποτιθέμενον προσφυγικὸ ζήτημα, ποὺ στὴν πραγματικότητα εἶναι ΛΑΘΡΟμεταναστευτικό*.

Ἡ χώρα, μὰ κυρίως ἐμεῖς, ὡς πολῖτες, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν αἰσθανόμεθα ἤ ὄχι Ἕλληνες, δὲν κινδυνεύουμε φυσικὰ ἀπὸ τὸν ὁποιονδήποτε συνάνθρωπό μας, ἐὰν αὐτὸς ἔρχεται ἔως ἐδῶ μὲ τὶς καλλίτερες τῶν προθέσεων. Κινδυνεύουμε ὅμως καὶ μάλιστα πολὺ σοβαρά, ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες καὶ τὰ σχέδιά τους, ποὺ στόχο ἔχουν τὴν ἰσοπέδωσίν μας, τὴν ἀκύρωσιν τῶν δικαιωμάτων μας καὶ τὸ ἁλυσόδεμά μας μὲ ἰσόβια δεσμά καὶ ποὺ εἶναι οἱ ἴδιοι, οἱ ὁποῖοι θὰ χρησιμοποιήσουν τοὺς νεοδούλους τους ἐναντίον μας. (Ἀπὸ ἀλλοιώσεις ἁπλὲς τῶν ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων ἔως καὶ συνθῆκες πολέμου!!!).
Κατ’ ἐπέκτασιν ὅλα τοὺς τὰ μέσα καὶ τὰ ὅπλα εἶναι ἁπλῶς οἱ αἰχμὲς ποὺ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσουμε, ἐφ΄ ὅσον στὴν πραγματικότητα καλούμεθα νὰ ἀντιμετωπίσουμε κάτι πολὺ μεγαλύτερον, ποὺ λέγεται ἅλωσις ἐκ τῶν ἔσω, μὲ μέσον τὸ χρῆμα καὶ στόχο τὴν δημιουργία ἑνὸς νέου εἴδους ἀνθρωποειδῶν, ἀπολύτως ἐλεγχομένων καὶ προσκυνημένων.

Ἀνθρωποειδῶν ποὺ θὰ ἀσχολοῦνται μόνον μὲ τὴν πρόσκαιρή τους ἱκανοποίησιν (τροφή, στέγη, περιστασιακὲς ἡδονές) δίχως νὰ ἀναρωτῶνται γιὰ ὑψηλότερες ἔννοιες, ὅπως ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ αὐτοδιαχείρισις…

Μόνον αὐτοὶ ποὺ μποροῦν νὰ παρακάμψουν τὰ ὅσα δελεαστικὰ τὸ χρῆμα σήμερα προσφέρει, καὶ ἡ ἀνάληψις τῆς ἀτομικῆς καὶ συλλογικῆς τους εὐθύνης εἶναι κι αὐτοὶ ποὺ θὰ νικήσουν τὴν ἅλωσιν καὶ θὰ ἀνατρέψουν τὰ δεδομένα.
Κι αὐτὸ ὀφείλουμε νὰ προβάλλουμε πλέον.
Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει τὸ τὶ θέλουν κάποιοι νὰ καταστρέψουν, ἀλλὰ τὸ τὶ πρέπει ἐμεῖς νὰ ΞΑΝΑκτίσουμε.

Φιλονόη

Υ.Γ. Αὐτὰ τὰ πρόσωπα εἶναι ποὺ μᾶς παρέδωσαν, ἐδῶ καὶ δεκαετίες, εἶναι γνωστά, ὡς πολιτικοί, δημοσιογράφοι, συνδικαλιστές. Μὰ δὲν εἶναι μόνον αὐτοί. Εἶναι ἕνας ὁλόκληρος μηχανισμὸς δημοσίων ὑπαλλήλων κυρίως, ποὺ εἶτε ἀπὸ φόβο, εἶτε ὅμως καὶ κάποιες φορὲς ἀπὸ δολιότητα, συμμετέχουν καὶ στηρίζουν καὶ ὑπερασπίζονται τὸ καθεστώς, μὲ στόχο τὴν δική τους ἐπιβίωσιν. Εἶναι ὁ ἐφοριακὸς ὑπάλληλος ποὺ ὑπ0γράφει τὶς κατασχέσεις περιουσιακῶν στοιχείων, ὁ τραπεζικὸς ὑπάλληλος, ὁ δικαστικὸς ὑπάλληλος… Εἶναι ἕνας ἀκόμη στρατὸς ποὺ ἔχουμε ἀπέναντί μας καὶ ποὺ φαντάζει ὡς δράκος. Εἶναι χάρτινος… Σᾶς διαβεβαιῶ… Κι ἀποδεικνύεται καθημερινῶς… Ἄς τολμήσουμε λοιπὸν κι ἐμεῖς… Εἶναι ψεύτικοι!!!

*Ἡ ἔννοια τῆς ΛΑΘΡΟμεταναστεύσεως, στοιχειωδῶς, ἐὰν ἀντιλαμβανόμεθα τὴν γλῶσσα μας, μᾶς εἶναι ἀντιληπτή. Στὴν περίπτωσιν ὅμως τῆς Εὐρώπης καὶ εἰδικῶς τῆς Ἑλλάδος δὲν συζητᾶμε γιὰ ΛΑΘΡΟμετανάστευσιν ἀλλὰ γιὰ ἐπίσημο, κρατικῶς ἐπιχορηγούμενον δουλεμπόριον, ποὺ στόχο ἔχει τὴν συνολικὴ δουλοποίησιν παντὸς πολίτου. Οὐδέποτε κάποιος ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες ἠσχολήθη μὲ τὸ αὐτονόητον τῆς φυλάξεως τῶν συνόρων, ἀλλὰ ὅλοι, μηδενὸς ἐξαιρουμένου, μὲ τὴν ἀντιμετώπισιν, καλὴ ἤ κακή, τῶν ΛΑΘΡΟεισερχομένων, διότι τὸ πρόβλημά τους δὲν ἦταν ἡ διαφύλαξις τῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν ἀλλὰ ἡ δική τους ἐπιβίωσις…

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply