Στὸν …βρόντο ἡ πολυδιαφημιζομένη ῥύθμισις ἐξοφλήσεως τῶν τελῶν κυκλοφορίας

Στὸν βρόντο φαίνεται ὅτι θὰ πάη ἡ πολυδιαφημιζομένη ῥύθμισις ἐξοφλήσεως τῶν τελῶν κυκλοφορίας, λόγῳ τῶν «λῃστρικῶν» ἐπιβαρύνσεων ποὺ παίρνουν τὸν χαρακτῆρα «τιμωρίας» γιὰ ὅσους εῖχαν καταθέση πινακίδες, λόγῳ οἰκονομικῆς ἀδυναμίας.

Στὸν ...βρόντο ἡ πολυδιαφημιζομένη ῥύθμισις ἐξοφλήσεως τῶν τελῶν κυκλοφορίας

Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2015 μία ὁμάδα τεχνοκρατῶν (τῆς ὁποίας εἶχα τὴν τιμὴ νὰ εἶμαι μέλος) κατέθεσε στὴν τότε ἀναπληρώτρια Ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν κ. Νάντια Βαλαβάνη, πρόταση γιὰ τὴν πρόβλεψη δυνατότητος ἐξοφλήσεως τῶν Τελῶν Κυκλοφορίας σὲ τριμηνιαῖες ἢ ἑξαμηνιαῖες δόσεις, ἔναντι μικρῆς ἐπιβαρύνσεως, ἀντιστοίχου μὲ ἐκείνην ποὺ χρέωνσαν οἱ ἀσφαλιστικὲς Ἑταιρεῖες.

Ἡ ἀνταπόκρισις ἀπὸ τὴν τότε ἀναπληρώτρια Ὑπουργὸ ἦταν θετικὴ καὶ ἄμεση, προωθώντας τὴν πρόταση στὰ ἁρμόδια ὄργανα.

Ἀντ΄αὐτοῦ σήμερα προωθεῖται μία ῥύθμισις, στὴν ὁποία προβλέπονται χαράτσια ποὺ φθάνουν τὸ 100%.

Πρόκειται γιὰ ἀκόμη μία περίπτωση ἐρασιτεχνικῶν κυβερνητικῶν χειρισμῶν, ἀφοῦ ἀπὸ τὴν ἐξαιρετικὰ περιορισμένη ἀνταπόκριση ποὺ θὰ ἔχη αὐτὴ ἡ μορφὴ ῥυθμίσεως, θὰ ἀπολεσθοῦν ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια,  τόσο ἀπὸ τὴν ὑστέρηση εἰσπράξσεω τῶν τελῶν κυκλοφορίας, ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς ἐμμέσους καὶ ἀμέσους φόρους, ποὺ δυνητικὰ θὰ γεμίσουν τὸν κρατικὸ κορβανὰ ἀπὸ τὸν προβλεπόμενο τζίρο τῶν συναφῶν μὲ τὴν κυκλοφορία ὀχημάτων ἐπιχειρήσεων (καύσιμα, διόδια, συντήρησις-ἐπισκευές, ἀσφάλιστρα, ἐμπορία ἀνταλλακτικῶν καὶ ἀξεσουὰρ κλπ.).

Ἐνδεικτικά, δεδομένου ὅτι μετὰ τὴν ἀκινησία τὰ ὀχήματα θὰ χρειασθοῦν ἀσφάλιση, service καὶ ἐλαστικά, ἡ συνολικὴ προβλεπομένη μέση δαπάνη ἀνᾷ ὄχημα προσεγγίζει τὰ 650 εὐρῶ, ἐνᾦ καὶ ἀπὸ τὴν κυκλοφορία τῶν ὀχημάτων (3000 χιλιόμετρα/ὄχημα  κατὰ μέσον ὅρο, μέχρι τὸ τέλος τοῦ ἔτους) ἡ μέση δυνητικὴ δαπάνη καυσίμων καὶ διοδίων ξεπερνᾶ τὰ 175.000.000 εὐρῶ.

Καὶ ἄρα ἂν παραμείνουν ἀκίνητα 500.000 ὀχήματα, τοὐλάχιστον  500.000.000 εὐρῶ θὰ μείνουν ἐκτὸς ῥευστότητος ἀγορᾶς, ἐνᾦ τὸ κράτος θὰ στερηθῆ περὶ τὰ 200.000.000 εὐρῶ ἀπὸ ἀνείσπρακτα τέλη κυκλοφορίας, καὶ εἰσέτι 300.000.000 εὐρῶ ἀπὸ ἐμμέσους καὶ ἀμέσους φόρους.

Προφανῶς ὁ πλοῦτος ἔχει θαμπώσει τοὺς  Ὑπουργούς, οἱ ὁποῖοι, ξεχνοῦν τὴν σοφὴ λαϊκὴ ῥήση ποὺ θέλει «τὴν φθήνια νὰ τρώῃ τὸν παρά».

Ἰωάννης Δέμος

ἐπεξεργασία κειμένου Φιλονόη

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply