Ἡ Οὐγγαρία καταστρέφει καλλιέργειες μεταλλαγμένων

Ἡ Οὐγγαρία ἔλαβε μιὰ τολμηρὴ στάση, ἔναντι τοῦ βιοτεχνολογικοῦ γίγαντος Monsanto καὶ τῆς γενετικῆς τροποποιήσεως, μὲ τὴν καταστροφὴ 1000 στρεμμάτων καλαμποκιοῦ, ποὺ εὑρέθησαν νὰ ἔχουν καλλιεργηθεῖ μὲ γενετικὰ τροποποιημένους σπόρους, σύμφωνα μὲ τὸν ἀναπληρωτὴ ὑφυπουργὸ τοῦ Ὑπουργείου Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως τῆς Οὐγγαρίας Lajos Μπόγκναρ. Σὲ ἀντίθεση μὲ πολλὲς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἡ Οὐγγαρία εἶναι μία χώρα ὅπου ἀπαγορεύονται οἱ γενετικὰ τροποποιημένοι σπόροι. Σὲ μιὰ παρόμοια στάση, ἀπένταντι στὰ γενετικῶς τροποποιημένα συστατικά, τὸ Περοῦ ἔχει περάσει ἐπίσης μία 10ἐτῆ ἀπαγόρευση γιὰ τὰ γενετικῶς τροποποιημένα τρόφιμα.

Ἡ Οὐγγαρία καταστρέφει καλλιέργειες μεταλλαγμένων2

Σχεδὸν 1000 στρέμματα καλαμποκιοῦ, ποὺ εὑρέθησαν νὰ ἔχουν βάση σὲ γενετικὰ τροποποιημένους σπόρους, ἔχουν καταστραφεῖ σὲ ὅλη τὴν Οὐγγαρία, δήλωσε ὁ ἀναπληρωτὴς ὑφυπουργὸς τοῦ Ὑπουργείου Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξσεως Lajos Μπόγκναρ . Τὸ καλαμπόκι ἔχει φυτευθεῖ, προσέθεσε ὁ Lajos Μπόγκναρ, ἀλλὰ ἡ γύρη δὲν ἔχει ἐξαπλωθεῖ.

Ἡ Οὐγγαρία καταστρέφει καλλιέργειες μεταλλαγμένων1

Σὲ ἀντίθεση μὲ πολλὰ κράτη μέλη τῆς ΕΕ, οἱ γενετικῶς τροποποιημένοι σπόροι ἀπαγορεύονται στὴν Οὐγγαρία. Οἱ ἔλεγχοι θὰ συνεχισθοῦν, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἔμποροι εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ βεβαιώνουν ὅτι τὰ προϊόντα τους εἶναι χωρὶς ΓΤΣ, εἶπε ὁ Μπόγκναρ.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐρεύνης, οἱ ἐλεγκτὲς ἔχουν βρεῖ τὰ προϊόντα τῆς Pioneer Monsanto μεταξὺ τῶν σπόρων ποὺ ἔχουν φυτευθεῖ.

Ἡ ἐλεύθερη κυκλοφορία τῶν ἐμπορευμάτων ἐντὸς τῆς ΕΕ, γράφει τὸ revealedtheninthwave, σημαίνει ὅτι οἱ ἀρχὲς δὲ θὰ ἐρευνήσουν τὸ πῶς οἱ σπόροι ἔφθασαν στὴν Οὐγγαρία, ἀλλὰ θὰ ἐλέγξουν ποῦ τὰ ἐμπορεύματα μποροῦν νὰ βρεθοῦν, εἶπε ὁ Μπόγκναρ.
Τὸ Περιφερειακὸ δημόσιο ῥαδιόφωνο ἀνέφερε ὅτι οἱ δύο μεγαλύτερες διεθνεὶς ἐταιρεῖες παραγωγῆς σπόρων ἔχουν ἐμπλοκὴ στὴν ὑπόθεση καὶ οἱ ΓΤ σπόροι θὰ μποροῦσαν νὰ ἔχουν σπαρθεῖ σὲ χιλιάδες ἐκτάρια σὲ ὅλην τὴν χώρα. Οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ντόπιους ἀγρότες διαμαρτύρονται, γιατὶ μόλις ἀνεκάλυψαν ὅτι ἔκαναν χρήση ΓΤ σπόρων.

Μὲ τὴν ἐποχὴ νὰ εἶνα ἤδη σὲ ἐξέλιξη, εἶναι παρὰ πολὺ ἀργὰ γιὰ νὰ σπείρουν νέους σπόρους, ἔτσι ἡ συγκομιδὴ τοῦ τρέχοντος ἔτους ἔχει χαθεῖ.

Καὶ τὰ πράγματα γίνονται ἀκόμη χειρότερα γιὰ τοὺς ἀγρότες, καθὼς ἡ ἑταιρεία ποὺ διανέμει τοὺς σπόρους στὸν νομὸ τοῦ Baranya εἶναι ὑπὸ ἐκκαθάριση. Ὡς ἐκ τούτου, ἐὰν ὑπάρξῃ καταβολὴ ἀποζημιώσεως ἀπὸ τοὺς διεθνεῖς παραγωγοὺς σπόρων, τὰ χρήματα θὰ δοθοῦν κατὰ κύριον λόγο στοὺς πιστωτὲς τῆς ἐταιρείας, καὶ ὄχι στοὺς ἀγρότες.

Ἡ Οὐγγαρία καταστρέφει καλλιέργειες μεταλλαγμένων3

Hungarians are Right Now Destroying Thousands of Acres of GMO Crops!

Πανορμίτης Σπανὸς

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply