Τὰ «σημεῖα τῶν καιρῶν»…

Τὰ «σημεῖα τῶν καιρῶν»...

Προσέξτε τὰ «σημεῖα τῶν καιρῶν»!

Ἡ ἀμερικανικὴ Moody’s προχώρησε σὲ ὑποβάθμιση τῆς Deutsche Bank, τῆς μεγαλυτέρας γερμανικῆς τραπέζης, λίγο ἐπάνω ἀπὸ ἐκείνη τῶν «σκουπιδιῶν», πρὶν ἀπὸ τρεῖς ἡμέρες!

Ἡ Γερμανία ἐπιβιώνει χάριν στὸ 25% (!) τῆς Ποσοτικῆς Χαλαρώσεως τοῦ ἑνὸς δισεκατομμυρίου, ποὺ πηγαίνει στὴν Γερμανία, κάθε μῆνα ( 20 δισεκατομμύρια ἀπὸ τὰ 80 δισεκατομμύρια)!

Οἱ μετοχὲς ὅλων τῶν μεγάλων τραπεζῶν στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση εὑρίσκονται σὲ πορεία πλήρους καραῤῥεύσεως.

Στὴν «γειτονιά» μας συνεχίζεται ἡ διαδικασία δημιουργίας καὶ χαράξεως νέων συνόρων, ὅπως αὐτὰ τοῦ νέου Κουρδικοὺ κράτους.
Ὅλοι γνωρίζουν πὼς γιὰ νὰ ἐπιτευχθῇ αὐτό, χρειάζεται ἕνας ἀντιπερισπασμὸς στὴν «δική» μας Ἀνατολικὴ μεριά.

Καὶ ἐνῶ οἱ Τοῦρκοι συνεχίζουν  νὰ προκαλοῦν, στὴν δημοσιότητα φθάνουν πληροφορίες γιὰ πρόσφατη πολεμικὴ ἄσκηση Τούρκων, γιὰ κατάληψη ἑλληνικοῦ νησιοῦ, μὲ τὴν πλήρη ὑποστήριξη τοῦ Ἀμερικανικοῦ στόλου!

Μόλις τὴν περασμένη Πέμπτη ὁ σύμβουλος τοῦ Ῥώσσου προέδρου Yuri Ushakov, ἐδήλωσε πώς: «Ἡ συνεργασία μεταξὺ τῆς Ῥωσσίας καὶ τῆς Ἑλλάδος, εἶναι σημαντικὴ ἐν ὅψει τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ Ἀθῆνα εὑρίσκεται σὲ μιὰ συνεχὴ πρόκλησι καὶ περιορισμὸ ἀπὸ τὴν Τουρκία».
Ἐνῶ ἐχθὲς ἔφθασε στὴν Ἀθῆνα ὁ ἴδιος ὁ πρόεδρος Ποῦτιν καὶ ἀκολουθοῦσε ἐπίσκεψις στὴν «πνευματικὴ Κοιτίδα» τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸ Ἅγιο Ὅρος!

Χρειάζονται ἄραγε περισσότερα γιά νά ἀντιληφθοῦμε τό τί  ἔρχεται κατά τό ἐπόμενο, καλοκαιρινό διάστημα;

Θεοφανάκης Στέφανος

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply