Ποῦ χρησιμεύει ἕνα πλαστό διδακτορικό;

Ποῦ χρησιμεύει ἕνα πλαστό διδακτορικό;Γιά ποιόν λόγο εἶναι χρήσιμο ἕνα πλαστό διδακτορικό;
Ποιά σοβαρή ἐπιχείρησις θά προσλάβη κάποιον, ἐπειδή ἁπλᾶ καί μόνον ἔχει διδακτορικό;

Οἱ μόνες «ἐπιχειρήσεις»  ποὺ ἔχουν ὡς κριτήριο προσλήψεων τοὺς «τίτλους σπουδῶν» εἶναι κρατικές.
Δὲν προκαλεῖ ἔκπληξη αὐτό, διότι δὲν ἀξιολογοῦνται ἀπὸ τὴν ἀγορὰ καὶ ἐπιβάλλουν διὰ τῆς βίας τὶς «ὑπηρεσίες» τους, ὁρίζοντας αὐθαίρετα τιμές.

Αὐτὸ ποὺ θέλω νὰ πῶ εἶναι, πὼς ὁ κεντρικὸς σχεδιασμὸς δημιουργεῖ μόνος του προβλήματα ἐκ φύσεως τῆς βιαίας ἐπιβολῆς του.
Προβλήματα τὰ ὁποῖα καλεῖται νὰ ἐπιλύσῃ δημιουργώντας νέα, πιὸ σοβαρὰ προβλήματα, ἀκριβῶς γιὰ τὸν ἴδιον λόγο.
Εἶναι ἀναξιολόγητος ἀπὸ τὴν ἀγορὰ καὶ δὲν ὑπάρχει τὸ ῥίσκο τῆς ἀπωλείας εἰσοδημάτων.
Ἡ ἀποτυχία, ἡ ἀποτελεσματικότης, ἡ διαφθορὰ καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ κεντρικοῦ σοσιαλιστικοῦ-σχεδιασμοῦ, καθὼς καὶ ἡ μετάθεσις εὐθυνῶν καὶ κόστους, θὰ πρέπη νὰ θεωροῦνται δεδομένα στοιχεῖα.

Μαραμῆς Εὑθύμης

ἐπεξεργασία κειμένου Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 195 times, 1 visits today)
Leave a Reply