Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων» Βοτανικοῦ; (1)

«Πρὶν ἀπὸ τὸν πατριώτη ἔχει μπεῖ ὁ προδότης…».

Μία φράσις, ὁλίγον …ἀκραία, πρὸ ἐτῶν, ἀπὸ ἀγαπημένο φίλο, μοῦ ἔμαθε νὰ προσέχω καὶ τὴν σκιά μου. Μία φράσις «κλειδί» καὶ συγχρόνως αἴνιγμα. Μία φράσις ποὺ ὀφείλει νὰ προηγεῖται τῶν βημάτων μας, τῶν σκέψεων καὶ τῶν ἀποφάσεών μας, ἐὰν πράγματι θέλουμε νὰ ξεκαθαρίσουμε τὸ τὶ συμβαίνει στὶς ζωές μας καὶ στὴν (χαμένη) Πατρίδα μας…

Τὸ ἐρώτημα ἐτέθη καὶ γιὰ τὴν «στέγη ἀστέγων» Βοτανικοῦ, κάπως ἀορίστως, ἀλλὰ ταὐτοχρόνως πολὺ συγκεκριμένως. Ἰσχύει κι ἐδῶ; Ἤ ὄχι; Πράγματι ἐπέτυχαν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι νά διαφύγουν τῆς προσοχῆς τῶν ἐγκαθέτων, νά ἀφήσουν πίσω τους πρακτοράκια καί νά κόψουν τά νήματα συνδέσεως μέ τό χρῆμα;
Ποιοί εἶναι; Εἶναι πολῖτες; Εἶναι ὁπλίτες; Εἶναι παλαβοί; Εἶναι πατριῶτες;
Ἤ  μήπως μία ἀπό τά ἴδια;
Ἀκούστηκαν πολλά, ἀρκετοὶ ἔσπευσαν μὰ ἀκόμη περισσότεροι παραμένουν πάντα ἐπιφυλακτικοί.
Καὶ μᾶλλον πράττουν θαυμάσια…

Ποιοί εἶναι λοιπόν αὐτοί πού κατέλαβαν τόν χῶρο τοῦ Βοτανικοῦ;
Βασιζομένη μόνον στὴν δική μου ἐμπειρία θὰ σᾶς πῶ πὼς ἐκ πρώτης ὄψεως
εἶναι ἀπὸ ὅλα.
(Καὶ μόνον ἐκ πρώτης ὄψεως, διότι ἐκ τῆς δευτέρας ὄψεως ἀρχίζουν τὰ ἐρωτήματα… Ἐκ τῆς τρίτης ὄψεως σὲ πιάνει ἡ …μπόχα!!!)
Εἶναι λοιπὸν καλοί, εἶναι τρελλοί, εἶναι ἀποφασισμένοι μά, αὐτὸ ἀφορᾶ μόνον στὰ πρόσωπα ποὺ ἐγὼ ἐγνώρισα, στὰ θέματα ποὺ συζητήσαμε, στὶς ἰδέες ποὺ ἀντήλαξα μαζύ τους, στὰ δεδομένα ποὺ ἀναλύσαμε καὶ στὸν τρόπο σκέψεως ποὺ ἐξέφρασαν ἐμπρός μου.
Τὰ πρόσωπα αὐτὰ ἔχουν ὄνομα, ἀντίληψιν, συνείδησιν κι ἔργον νὰ ἐπιδείξουν στὴν ζωή τους, δίχως νὰ περιμένουν τὴν «στέγη ἀστέγων» γιὰ νὰ πρωταγωνιστήσουν καὶ νὰ φανοῦν. Πραγματικὸ ἔργο ὑπὲρ τοῦ δικαίου, τῆς ἐλευθερίας καὶ τελικῶς τοῦ συνόλου κι ὄχι λόγια καὶ ὑποθέσεις. Μὰ αὐτὰ τὰ πρόσωπα οὔτε ἀποφασίζουν, οὔτε συνυπογράφουν καί, πολὺ πιθανόν, ἐὰν ὑπάρχῃ δόλος ἢ ἄλλος σκοπός, πέραν τοῦ ἐπισήμου, θὰ εὑρεθοῦν ἐμπλεκόμενα μὲ μίαν ἀκόμη περίπτωσιν ἐξαπατήσεως τοῦ συνόλου, θιγόμενα καὶ στοχοποιημένα, μὰ κυρίως θύματα πατριδοκαπηλείας.
Ἄλλως τέ…
Οὔτε ὅλα τὰ πρόσωπα γνώρισα ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸ ἐὰν κρύβεται κάτι πίσω ἀπὸ τὰ παραπάνω ἔμαθα, διότι γέμισα, κυριολεκτικῶς Ἑλλάδα ἐκεῖ μέσα, συναναστρεφομένη μὲ αὐτούς. Καὶ γέμισα Ἑλλάδα διότι αὐτὰ τὰ πρόσωπα (καὶ μόνον) ἐκφράζουν τὴν ἔννοια τῆς Πατρίδος μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, ἂν κι ὁ κάθε ἔνας ἐξ αὐτῶν τὴν προσεγγίζει μὲ διαφορετικὸ τρόπο.
Ὅμως, ἐπαναλαμβάνω, δὲν ἦσαν οἱ πρωτεργάτες, οἱ φέροντες τὴν εὐθύνη καὶ φυσικὰ οἱ ἐμπνευστὲς τοῦ ἐγχειρήματος. Παρέμεναν ἐξ ἀρχῆς ὑποστηρικτές, ἀπομεμακρυσμένοι ἀπὸ τὴν πηγὴ τῶν πληροφοριῶν, τὸ κέντρο ἐλέγχου κι ἀποφάσεων καί, προφανῶς, τοῦ χρήματος καὶ τῶν ὅποιων ἐντολῶν ἤ ἀκόμη καὶ σκιῶν.

Ἀλλὰ ἐπεὶ δὴ καλὲς εἶναι οἱ βιτρίνες, μὰ ἀκόμη σπουδαιοτέρα ἡ ἀλήθεια, ἂς ἐρευνήσουμε κι ἐμεῖς μερικὰ …βαρίδια, ποὺ μετατρέπουν τὸ ἐγχείρημα σὲ κάτι «μία ἀπὸ τὰ ἴδια», μὲ τοὺς ἰδίους καὶ τοὺς ἰδίους, ποὺ …«ὄλως συμπτωματικῶς» προηγοῦνται ἡμῶν, σκέπτονται πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς, δροῦν πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς καὶ μᾶς προτείνουν αὐτοματοποιημένες λύσεις, ποὺ ὄμως μεγιστοποιοῦν τὶς συνθῆκες ὑποδουλώσεώς μας, στερώντας μας διαρκῶς ἀπὸ δικαιώματα καὶ μειώνοντάς μας τὰ τελευταία ἴχνη ἐλευθερίας κι αὐτοδιαθέσεώς μας, τὴν ὥρα ποὺ αὐτοὶ ἀπολαμβάνουν τοὺς καρποὺς ἀπὸ τοὺς δικούς μας κόπους.

Ὅμως…
Ἐκεῖ ἐπάνω ποὺ ξεκίνησαν τὰ ἐρωτήματα, οἱ προβληματισμοί μου καὶ τὰ …σκαλίσματα, ἔπεσε στὰ χέρια μου ἕνα δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «Ἐλεύθερη Ὤρα», ποὺ κατήγγειλε πολλὰ γενικῶς καὶ εἰδικῶς, ἐπιβεβαιώνοντας φυσικά, ὅπως πάντα, τὴν κοινὴ διαπίστωσίν μας γιὰ ἐρωτηματικὰ ἀναπάντητα, ἀναφορικῶς μὲ τὰ κίνητρα καὶ αὐτῶν ἀκόμη τῶν πρωτεργατῶν.Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;1

Τί συμβαίνει στήν «στέγη ἀστέγων Βοτανικοῦ»;

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν λοιπὸν ἡ ἐφημερὶς «Ἐλεύθερη Ὥρα», δημοσίευσε μίαν πολὺ σημαντικὴ σειρὰ πληροφοριῶν, ἀναφορικῶς μὲ τὶς «κομματικὲς ὀμπρέλες» Ντάλιου  καὶ τοῦ κόμματος Λ.Ε.Υ.Κ.Ο., ποὺ δὲν γνωρίζαμε καὶ ποὺ μάθαμε…
Ἑνὸς κόμματος τοῦ ὁποίου ὁ δημιουργὸς ἀρέσκεται στὸ νὰ συνεργάζεται μὲ κάθε κόμμα ποὺ χρειάζεται τὴν …πρωθυπουργία καὶ μετὰ μὲ τὸ ἐπόμενον καὶ μὲ τὸ ἐπόμενον, ὡς …χρήσιμος τοῦ συστήματος ἀκόλουθος κι ἀρωγός…
…ἢ νὰ θαυμάζῃ κάθε τὶ ποὺ λειτούργησε ἀπολύτως ἀνθελληνικὰ γιὰ ἐμᾶς.

Θέλετε παράδειγμα;
Ἂς ἀναρωτηθοῦμε γιὰ κάτι πολὺ ἁπλό.
Ὄλοι μας γνωρίζουμε τὸ ποιὸς εἶναι ὁ ἀλαβᾶνος. Ὅλοι μας, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, συνειδητοποιήσαμε κάποιαν στιγμὴ τὸ πόσο χρήσιμος ὑπηρέτης ἀλλοτρίων συμφερόντων ἦταν ὁ ἐν λόγῳ πολιτικός.
Τί θά σκεπτόμασταν λοιπόν ἐάν κάποιος εὑρίσκετο ἐμπρός μας νά θαυμάζῃ τόν ἀλαβᾶνο; Δέν θά μᾶς ξένιζε;
Ἤ μήπως θά θεωρούσαμε ὡς πατριώτη κάποιον πού στέλνει συγχαρητήρια τηλεγραφήματα σέ αὐτήν τήν κομματική κουδουνίστρα;
Σαφῶς κι ὄχι.
Κι ὄμως… ὁ πρωτεργάτης τοῦ ἐν λόγῳ κόμματος Κωνσταντῖνος Ντάλιος θαυμάζει τὸν Ἀλαβᾶνο καὶ καμαρώνει γιὰ τὸν σύντροφό του.

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;2

Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.

Κωνσταντῖνος Ντάλιος λοιπόν.
Αὐτὸς ποὺ θαυμάζει τὸν ἀλαβᾶνο εἶναι ὁ δημιουργὸς τοῦ κόμματος Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. καὶ φυσικὰ ὁ δημιουργὸς ἑνὸς σημαντικοῦ ἀριθμοῦ κινημάτων κι ἑνώσεων, μὲ τὸ ἴδιο ἀκριβῶς καταστατικό, τὶς ἴδιες ἀκριβῶς στοχεύσεις καὶ τὶς ἴδιες ἀκριβῶς ἱεραρχίες.

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;3

Ντάλιος ἐπάνω, κάποιος πρόεδρΑς ἢ κι ἀντιπρόεδρΑς ἀπὸ κάτω, γιὰ ὅσα θέλει νὰ φαίνονται οἱ ἐπὶ κεφαλῆς, μὰ καὶ ἕνα ἁπλὸ καταστατικό, ὑπογεγραμμένο ἀπὸ τὸν ἴδιο, γιὰ τὶς περιπτώσεις ποὺ δὲν θέλει νὰ φαίνονται τὰ πρόσωπα ποὺ τοποθέτησε στὶς προεδρικές του θέσεις.

Κι ἔτσι, τὸ «κίνημα ἐφέδρων Ἑλλήνων πολιτῶν  ὁπλιτῶν» ἔχει πρόεδρΑ τὸν Ἰωαννίδη καὶ ἀντιπρόεδρΑ τὸν Χριστοδούλου (Ἀπρίλιος 2016), ἀπολύτως διορισμένους – ὄχι ἐκλεγμένους, βάσει καταστατικοῦ- μὰ τὰ ὑπόλοιπα τοὺς …«ἔχασαν» (θὰ σᾶς δόσω παρακάτω ἔνα παράδειγμα).

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;4

κίνημα ἐφέδρων

Μέσα ἀπὸ τὰ καταστατικά, ποὺ παραμένουν πανομοιότυπα, ἔχουμε νὰ λέμε γιὰ κάθε εἴδους κίνημα, ἕνωσιν καὶ πολιτικὲς γραμμές, δίχως ὅμως ἰδεολογίες καὶ ἀπαγορευτικά. Λογικὴ τοῦ «ὅλοι οἱ καλοῖ χωροῦν», ἀνεξαρτήτως τοῦ ποιόν, τί, γιατὶ ὑπηρετοῦν.
Ὀ δὲ ντάλιος παραμένοντας πιστὸς ὑποστηρικτὴς τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ, σπεύδει, μὲ κάθε εὐκαιρία, νὰ τὸ ἀποδείξῃ, μπαίνοντας καὶ βγαίνοντας σὲ κάθε κομματικὸ μαγαζάκι ποὺ τὸν χρειάζεται, ἀνεξαρτήτως τῶν ὅποιων, ἐπισήμων, γραμμῶν του…

«…Στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ τον κάλεσε ο αείμνηστος φίλος του Ανδρέας Λεντάκης ο οποίος είχε διαφωνήσει με την πρόταση της υποψηφιότητας του Κωστή Στεφανόπουλου και τον πρότεινε για την Προεδρία της Δημοκρατίας γνωρίζοντας το πολύχρονο κοινωνικοπολιτικό έργο του.

Το 2000 τον κάλεσε ο Κ. Σημίτης αποδεχόμενος να εντάξει τις ΕΝΩΣΕΙΣ του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. στο νέο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ και συνεργάστηκε προεκλογικά με το ΠΑΣΟΚ. Οι υποψήφιοι του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. πήραν περισσότερους από 70000 ψήφους και έδωσαν την Κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ. Αντί για το Υπουργείο του πολίτη έγιναν τα ΚΕΠ.

Το 2004 συνεργάστηκε προεκλογικά με την ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έχοντας πάλι την υπόσχεση από τον Κ. Καραμανλή για την ίδρυση του Υπουργείου του πολίτη. Και σε αυτές τις εκλογές οι ψήφοι του ΛΕΥΚΟ έδωσαν τη διαφορά και έγινε κυβέρνηση η Ν.Δ.

Στις επόμενες εκλογές συνεργάστηκε προεκλογικά με τον Αλέκο Αλαβάνο και συμμετείχε και ο ίδιος συμβολικά ως υποψήφιος σε ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Στις εκλογές για την περιφέρεια συνεργάστηκε με τον Γ.Δημαρά και επάνδρωσε τα ψηφοδελτια του ΑΡΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ με στελέχη του. Στις τελευταίες εκλογές συνεργάστηκε με τον Π. Καμμένο υπογράφοντας ως πρόεδρος του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. τον συνασπισμό και συμμετέχοντας τιμητικά στην τρίτη θέση του  ψηφοδελτίου Επικρατείας του συνασπισμού της Εθνικής Πατριωτικής Δημοκρατικής Συμμαχίας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ….»
(Παρακάτω ὅλο τὸ  βιογραφικὸ καὶ ὁ σχετικὸς σύνδεσμος.)

Ἔ, δὲν ἔχουμε παράπονο. Ἀπὸ ὅλα ἔχουμε. Ἀπὸ σαμαρικὴ δεξιὰ ἔως συνασπιστικὸ τΣΥΡΙΖΑ, ἀλλοτινὸ καὶ τωρινό. Ἀπὸ μΠατΣόΚια κάθε ἀποχρώσεως ἔως καραμανλικούς. Ἀπὸ δημαρᾶδες ἔως καμμένους. Σχετικότατα ὅλα μεταξύ τους καὶ πάντα …«πατριωτικά»!!!

Στὶς 12 Ἀπριλίου λοιπὸν τοῦ 2016 περάσαμε καὶ στὴν δημιουργία τοῦ κινήματος τῶν φερομένων ὡς ἐφέδρων, ποὺ οὐδεὶς ὅμως γνωρίζει τὸ ἐὰν εἶναι πράγματι ἔφεδροι (πλὴν κάποιων ποὺ ἦσαν οὔτως ἢ ἄλλως ἔφεδροι καὶ εὑρέθησαν ἐντεταγμένοι ἀπὸ …σπόντα!!!).Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;4


Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἐγχείρημα ἔχουμε κι ἄλλα νὰ θαυμάσουμε. Ἀπὸ ἀνέργους ἔως ῥομᾶ. Ἀπὸ πρόσφυγες ἔως τηλεθεατές. Ἀπὸ σεισμοπλήκτους ἔως ἐπιχειρηματίες…
Γιὰ ὅλα τὰ γοῦστα καὶ τὶς ἀποχρώσεις… Κι ὅλα μὴ κερδοσκοπικά, λέει.

 

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;

βικιπαιδεία

Μεταξὺ λοιπὸν αὐτῶν τῶν κινημάτων καὶ τῶν ἑνώσεων, ὅλα πάντα ὑπὸ τὸν ἔλεγχο ντάλιου, ὑπάρχει καὶ μία ἕνωσις ἀνέργων, ποὺ βλέπουμε στὴν βικιπαιδεία ἀλλὰ δὲν βλέπουμε στὴν σελίδα τοῦ ντάλιου.
Ποῦ πῆγε;  Ποῦ χάθηκε; Τήν ἀφήρεσαν καί γιατί;

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;3

Μία ἕνωσις ποὺ διατηροῦσε καὶ στὸ φατσοβιβλίο σελίδα ἀλλὰ τὴν …ἔχασε!!!
Καὶ τῆς ὁποίας ὁ πρόεδρΑς παραμένει  …ἄγνωστος, κατὰ τὰ …ἐπίσημα καὶ παραδεκτά!!!

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;6

φατσοβιβλίον

Καὶ τῆς ὁποίας ἐπίσης ἡ σελὶς στὸ blogspot …ἐξηφανίσθη γιὰ τὰ …ἀδιάκριτα βλέμματα!!!

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;10

πηγὴ

(Αὐτὸ γιὰ τὴν ἕνωσιν Ἑλλήνων ἀνέργων καὶ τὶς …ἐξαφανίσεις της, μαζὺ μὲ τὶς ἐξαφανίσεις τοῦ …προόεδρΆ της,  κρατῆστε το διότι θὰ τὸ χρειασθοῦμε στὰ ἐπόμενα.)…

Καὶ δὲν εἶναι ἡ μόνη.
Παρόμοιες ἐξαφανίσεις ἔχουν κι  ἄλλες σελίδες τοῦ ντάλιου…

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;15

πηγὴ

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;16

πηγὴ

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;17

πηγὴ

Ποῦ ξέρω πώς ὅλα αὐτά ἀνήκουν στόν ντάλιο;
Εὔκολο…
Ἐδῶ εἶναι ὁ …πυρὴν σελίς του ποὺ παραπέμπει σὲ ὅλες τὶς ἄλλες, ἐνεργὲς ἢ μή, ὀρατὲς καὶ κρυφές.Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;11 Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;12 Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;13 Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;14πηγὴ

Μπορεῖτε νὰ τὴν ἐρευνήσετε καὶ νὰ διαπιστώσετε πὼς καὶ «πράσινες ἐνέργειες» ὑπάρχουν, γιὰ νὰ ὑποστηριχθοῦν τὰ παπαγαλάκια, μὲ τὸ …ἀζημίωτον προφανῶς…
…καὶ «ἐγκληματικὸς καὶ δολοφόνος ἄνθραξ» ὑπάρχει, γιὰ νὰ ὑποστηριχθῇ ἡ …«κλιματικὴ ἀλλαγή» τῆς λεηλασίας τῶν πληθυσμῶν…
…καὶ ἄνεργοι, ποὺ …χάθηκαν…
…καὶ δωρολαχνοὶ ποὺ ἐπίσης …χάθηκαν…
…καὶ ἔπιπλα…
…καὶ θέατρο…
…καὶ ταξείδια…
…καὶ ἐπιστῆμες…
…καὶ τέχνες…
…καὶ πωλήσεις γενικῶς κι ἀορίστως…
…κι ἀπὸ ὄλα τὰ καλά.
Καὶ δὲν θὰ μὲ ἐνοχλοῦσε ἐὰν ἦταν σκέτο ἐπιχειρηματίας, ποὺ προσπαθεῖ  νὰ ἐπιβιώσῃ, ὅπως τόσοι ἄλλοι…
…ἀλλὰ νά… αὐτὸ τὸ «πατριωτικό» μὲ …χάλασε!!!
Διότι αὐτὸ τὸ «πατριωτικό» ἐπίσης κρύβει  …ἐπιχειρήσεις!!!

Ἐπιχειρήσεις εἰς βάρος μας ποὺ στόχο ἔχουν τὴν …τσέπη μας καὶ  τὴν παγίωσιν τῶν συνθηκῶν ὑποδουλώσεώς μας, πρὸς χάριν τῶν …«ἐκλεκτῶν»!!!

 Ἡ ἐν λόγῳ λοιπὸν ἐπιχείρησις, (διότι περὶ αὐτοῦ πρόκειται) ἀπευθύνεται σὲ ὅλα τὰ γοῦστα, σὲ ὅλα τὰ …βαλάντια, σὲ ὅλες τὶς …«ἰδεολογίες», σὲ ὅλα τὰ …χρώματα καὶ κυρίως σὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ …χρηματοδοτικὰ προγράμματα τῆς Ἠνωμένης Εὐρώπης τους!!!

Τί λέτε λοιπόν;
Κρύβεται κάτι καί τί πίσω ἀπό τήν ὑπόθεσιν; Καί τί; Γιατί τόσος …ντάλιος παντοῦ; Γιατί ὄχι  σκέτος ντάλιος, σὰν πρόσωπο, ὑποστηρικτής ἀλλά ὅλο τό κόμμα του καί οἱ ἑνώσεις του;
Γιατί οἱ πρωτεργάτες  ἐπέλεξαν  νά φορέσουν κομματικές προβιές, ἄν καί διεφήμιζαν τό «δίχως κόμματα»;
Γιατί κυκλοφοροῦν μέ τίς κομματικές τους καινούργιες ταὐτότητες;
Γιατί τόσες μή κερδοσκοπικές ὀργανώσεις νομικοῦ χαρακτῆρος;
Γιατί ὄχι σάν ἄτομα  ἀλλά σάν μέλη κάποιου μηχανισμοῦ;
Ποῦ εἶναι ἡ ἐλευθέρα Ἑλλάς πού πιστέψαμε πώς ἀναζητοῦν; Στά μεγάλα λόγια τοῦ ντάλιου πού θεωρεῖ τόν ἀλαβᾶνο σύντροφό του;

Θὰ ἐπανέλθουμε ὅμως ἐντὸς τῶν ἐπομένων ἡμερῶν μὲ περισσότερα στοιχεῖα καὶ μὲ ἀπαντήσεις σὲ εὔλογα ἐρωτήματα.
Ὅσο γιὰ τοὺς φερομένους ὡς πρωτεργάτες τῆς κινήσεως, ἂς ἐξετάσουν ἐκ νέου τὶς ἐπίσημες θέσεις τους, τοὺς λόγους ποὺ παρουσίασαν ὡς σημαντικοὺς καὶ σπουδαίους καὶ τὸ ἐὰν πράγματι σκοπεύουν νὰ ὑλοποιήσουν αὐτὰ ποὺ ἰσχυρίζονται ἢ ἐὰν παίζουν τὰ παιχνίδια τῶν ὅποιων ντάλιων, τῶν πρακτόρων καὶ τῶν δοσιλόγων, ἐν γνώσει ἢ ἐν ἀγνοίᾳ τους.
Προσωπικῶς θὰ ἤθελα νὰ κάνω λάθος καὶ νὰ μὲ διαψεύσουν.
Πολὺ θὰ τὸ ἤθελα.

Φιλονόη

Υ.Γ. Δὲν ἔχω κάτι προσωπικὸ μὲ τὸν κάθε ντάλιο ἀλλὰ ἔχω πολλὰ …«προσωπικά» μὲ κάθε ἕναν ποὺ μᾶς ἐμπαίζει. Ὁ Βοτανικὸς πρέπει νὰ λειτουργήσῃ ὡς ἐδήλωσαν ἀρχικῶς οἱ πρωτεργάτες κι ὄχι ὡς παραμάγαζον κάποιων πονηρῶν. Αὐτὸ γιὰ ἀρχὴ καὶ γιὰ …τέλος τῆς κάθε συζητήσεως. Πρόθυμοι πολλοὶ γιὰ τὴν ἀρπακτή, ἐλάχιστοι γιὰ τὸ κοινὸ καλό.

8 thoughts on “Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων» Βοτανικοῦ; (1)

 1. Πολύ καλή έρευνα Φιλονόη!

  ——————-
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Ο Χατζησάββας ουδέποτε υπήρξε υπάλληλος (πράκτορας) τής Ε.Υ.Π. Η πληροφορία είναι από πολύ μέσα, πολύ ψηλά καί από πρώτο χέρι.
  Δέν αποκλείεται όμως η περίπτωση εξωτερικού συνεργάτη, δηλ. χαφιέ.

  Άκουσε, (κατά τόν Στ. Χίο), 10 χρόνια φυλακή ερήμην γιά απάτη, σχετικά μέ αιολικό πάρκο Ρόδου.

  Πρόσεχέ τον. Οί καιροί είναι πολύ πονηροί.

  Καλή συνέχεια.

 2. Ό ίδιος είναι. Όταν ρώτησα γι αυτόν έδωσα καί τή φωτογραφία. Άν είναι δική του.
  Βεβαίως δέν είσαι υποχρεωμένη νά μέ πιστέψης. Απλά θέλησα νά σέ ενημερώσω, επειδή έχουμε γνωριστεί από κοντά.

 3. ΑΥΤΟΛΥΚΕ
  Εγώ ο Μανώλης Χατζησάββας, σωστά γράφεις ρε ότι δεν υπήρξα ουδέποτε υπάλληλος της ΕΥΠ με την έννοια του να κάνω ταμείο με μαύρα ή άσπρα. Πράκτορας όμως υπήρξα και ΕΙΜΑΙ μάλιστα ΕΛΛΗΝΑΣ και με παντελόνια, όχι με στριγκάκια σαν και του λόγου σας.
  Για να κυριολεκτούμε ΔΕΝ υπήρξα υπάλληλος κανενός, ποτέ.
  Όσο για τα 10 χρόνια φυλακή, εσύ και ο φίλος σου ο ΧΙΟΣ κάνετε μέγα λάθος διότι είναι κατά πολύ περισσότερα, ίσως και 100 τα χρόνια της φυλακής που μου έχουν ρίξει, αληθινά έχω χάσει τον λογαριασμό με τα Λαμόγια Εισαγγελείς και Δικαστές, και ειλικρινά τους έχω για πολλές κλωτσιές, εξάλλου είμαι σίγουρος, όπως θα παρακολουθείς, από τα όσα έχω γράψει, και είναι αρκετά για αυτούς όλους τα κωλόπαιδα, εάν όχι τράβα να διαβάσεις, και μην αναρωτηθείς γιατί δεν θα βρεις ούτε μία τους απάντηση διότι απλά είναι ΛΑΜΟΓΙΑ και βαθιά διεφθαρμένα, έχει βρει κόκκαλο η σαπίλα τους και μου κρύβονται. Τώρα εάν βρεις έστω και μία τους αντίδραση τότε εγώ θα το γυρίσω σαν το Καμμένο στα 4ρα και με την όπισθεν.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ εγώ τους ίδιους που με έχουν καταδικάσει, εγώ τους έχω καταδικάσει σε δις Ισόβια
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΣΟΥ
  Πες του δικού σου του ΠΟΛΥ ΨΗΛΑ, του ΠΟΛΥ ΜΕΣΑ και του από ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ ότι την Δευτέρα που θα τους βγάλω τα από πολύ μέσα…. Στο υστερόγραφο θα γράψω ότι αιτία ήταν η ανάρτηση σου, οπότε δεν έχεις παρά να μας γράψεις το ονοματάκι σου για να ξέρουν ποιόν θα ψάχνουν στην ΕΥΠ.
  Τέλος εγώ έχω και όνομα και τηλέφωνο και ταχυδρομική διεύθυνση και έχω πει όποιο λαμόγιο θέλει δεν έχει παρά να μου παρουσιαστεί.
  Μανώλης Χατζησάββας, ως πρ. Πράκτορας της ΕΥΠ στη ΤΟΥΡΚΙΑ και αλλού…, ως ΑΝΤΙ300 και ως ο ιδρυτής, καταστατικός Πρόεδρος και Δ. Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ μέχρι και σήμερα χαχαχαχα το γέλιο σαρκαστικό και υπάρχει λόγος για αυτό.
  Υστερόγραφο για πολλά «πάμπερς» και δεν είναι του Κοσκωτά….είναι τα πραγματικά για να μην χέζονται πάνω τους: Η Χρυσή Αυγή τον περασμένο μήνα κατέθεσε μία ΕΡΩΤΗΣΗ στην Βουλή των Ελλήνων (που λειτουργεί κατά τα πρότυπα της ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ) για εμένα και ρωτούσε τον ΚΑΜΜΕΝΟ, τον ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ τον ΡΟΥΜΠΑΤΗ και άλλους υπουργούς εάν με γνωρίζουν …ΜΗΠΩΣ εσύ ή ο δικός σου ο ΠΟΛΥ ΨΗΛΑ, ο ΠΟΛΥ ΜΕΣΑ και ο από ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ ξέρεις την απάντηση τους;

 4. Τελικά, πόσο εύκολο είναι να ρίχνει λάσπη, κρυπτόμενος ο πας σχολιαστής πίσω από την ανωνυμία…
  Η κοινωνία του βόθρου.
  Άξιος της μοίρας του ο καθείς…
  Όχι όμως στις πλάτες των έντιμων Ελλήνων.

Leave a Reply