Ὁ ἁγιασμὸς τῆς ἀριστερᾶς

Προχθὲς ὁ Ἱερώνυμος,  ἐξ αἴφνης, θυμήθηκε τὸν Αἴσωπο καὶ τὸν Θουκυδίδη, ἀναφέροντας χαρακτηριστικά: «τὰ σπίτια μας καίγονται κι ἐμεῖς τραγουδᾶμε»!!!Ὁ ἁγιασμὸς τῆς ἀριστερᾶς

Ἔτσι συνῴψισε ὁ Θουκυδίδης τὴν καταστροφικὴ ἀδυναμία τῆς Ἀθηναϊκῆς Πολιτείας νὰ ἀντιληφθῇ τὰ πραγματικὰ διακυβεύματα καὶ νὰ τὰ ἀντιμετωπίσῃ μὲ ὀρθὴ προτεραιότητα.

Σύμφωνα μὲ τὸν Αἴσωπο, ἑνὸς γεωργοῦ τὸ μικρὸ παιδὶ εἶχε κάμποσα σαλιγκάρια μαζεμένα, τὰ ἔβαλε σὲ μίαν θράκα καὶ τὰ ἔψηνε. Τὰ σαλιγκάρια ὅταν ψήνονται κάνουν ἕναν ἦχο: «τζίρ, τζίρ, τζᾶρ, τζᾶρ…». Τὸ παιδὶ ἐξέλαβε αὐτὸν τὸν ἦχο σὰν τραγοῦδι καὶ εἶπε: «βρὲ ἄτιμα πλάσματα, τὰ σπίτια σας καίγονται κι ἐσεῖς τραγουδᾶτε»;
(Ώς «σπίτια» τῶν σαλιγκαριῶν νοοῦνται φυσικὰ τὰ καβούκια τους.)

Γεωργοῦ παῖς κοχλίας ὤπτα· ἀκούσας δὲ αὐτῶν τριζόντων ἔφη· «Ὦ κάκιστα ζῷα, τῶν οἰκιῶν ὑμῶν ἐμπιπραμένων, αὐτοὶ ᾄδετε.»
Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι πᾶν τὸ παρὰ καιρὸν δρώμενον ἐπονείδιστον.

Περισσότερα ἀπὸ 2.500 χρόνια ἔχουν περάσει ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Αἴσωπος εἶπε τὰ παραπάνω λόγια καί, ὅμως εἶναι σὰν νὰ εἰπώθησαν γιὰ τὴν παράλογη συμπεριφορὰ κάποιων ἀνθρώπων στὶς ἡμέρες μας.

Πανορμίτης Σπανὸς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply