Φανφάρες ἡ ἐπαναδιαπραγμάτευσις τῆς συνθήκης τῆς Λωζάννης

Φανφάρες ἡ ἐπαναδιαπραγμάτευσις τῆς συνθήκης τῆς Λωζάννης

Μὴν ψαρώνετε μὲ τὶς φανφάρες τοῦ Ἐρντογᾶν, περὶ δῆθεν ἐπαναδιαπραγματεύσεως τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης.
Αὐτὴ ἡ Συνθήκη καθῳρισε τὰ σύνορα τῆς Τουρκίας, ὄχι τῆς Ἑλλάδος.
Ἡ Συνθήκη εἶναι ἕνα διεθνὲς νομικὸ πλαίσιο, ἐξαιρετικὰ ἰσχυρῆς ἰσχύος!
Ἀκόμη κι ἐὰν   κάποιος πῇ: «ἂς τὴν διαπραγματευθοῦμε…», θὰ πρέπη νὰ συμφωνήσουν ὅσοι τὴν ὑπέγραψαν.

Αὐτοὶ ποὺ τὴν ὑπέγραψαν εἶναι:

  • Ἡ Ἀγγλία,
  • ἡ Γαλλία,
  • ἡ Ἰταλία,
  • ἡ Ἰαπωνία,
  • ἡ Σλοβενία,
  • ἡ Σερβία/Μαυροβούνιον,
  • ἡ Ῥουμανία,
  • ἡ Κροατία καὶ βέβαια καὶ
  • ἡ Ἑλλάς…

 …ἐνᾦ ταὐτοχρόνως θὰ ἔθετε ἀπὸ πλευρᾶς Ῥωσσίας ὑπὸ διαπραγμάτευσιν τὴν Συνθήκη τοῦ Μοντρὲ (τοῦ 1936), ποὺ καθορίζει τὸ καθεστὼς τῶν Στενῶν…
κλπ… κλπ… κλπ…

Ἀφῆστε τον λοιπὸν νὰ κτυπιέται…
Ἐκτίθεται καθημερινῶς μὲ τὰ σύνορα τῆς καρδιᾶς του, τῆς ψυχῆς του, τοῦ κώλ@ου του κι ἐγὼ δὲν ξέρω ποιὰ ἀκόμη σύνορα…

Ἐμεῖς πρέπει νὰ παραμείνουμε καὶ νὰ κρατήσουμε μίαν σταθερὴ καὶ ψύχραιμη στάση, μὲ προσεκτικοὺς χειρισμούς. Μὲ χειρισμοὺς ἀποτροπῆς.

Οἱ Τοῦρκοι κτυποῦν μόνον  ὅταν εἶναι σίγουροι γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα, ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ ἱστορία…
Καὶ σήμερα, εἰδικῶς σήμερα, μὲ τὴν κατάσταση τῶν στελεχῶν τοῦ στρατεύματός τους, μετὰ τὸ ἀποτυχημένο πραξικόπημα, δὲν εἶναι καὶ τόσο σίγουροι…

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης
 

(Visited 380 times, 1 visits today)
Leave a Reply