Λογιστικὸς ἔλεγχος τοῦ χρέους…

Λογιστικὸς ἔλεγχος τοῦ χρέους...Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι εἶμαι ταβερνιάρης καὶ πὼς ἐσεῖς ἔρχεσθε νὰ φᾶτε στὴν ταβέρνα μου.
Στὸ τέλος, μοῦ ζητᾶτε τὸν λογαριασμὸ κι ἐγὼ ἔρχομαι καὶ σᾶς λέω: «δῶστε μου 500
€ καὶ εἴμαστε ἐν τάξει!». Ἐσεῖς, τότε, κυττάζεσθε μεταξύ σας ἔκπληκτοι γιὰ τὸ ποσὸν κι ἐγώ, ποὺ εἶμαι μάγκας ταβερνιάρης, σᾶς κάνω καὶ ἕνα σκόντο! «Καλά, δῶστε μου 450 € καὶ καθαρίσαμε».

Ἐρωτῶ, λοιπόν. Ἐσεῖς, θά μοῦ τό πληρώσετε, ἐπειδή τόσα σᾶς εἶπα ὅτι μοῦ χρωστᾶτε; Δέν θά μοῦ ζητήσετε λεπτομερή λογαριασμό, γιά τό τί φάγατε, τί ἤπιατε, πόσο κοστίζει, ἐάν σᾶς ἔχω χρεώση τό ἴδιο πιᾶτο δύο-τρεῖς φορές, τό τί καί τό πῶς;
Κι ἐάν αὐτό συνέβαινε στήν ταβέρνα μου, πόσο μᾶλλον μὲ τὸ τεράστιο ἐθνικό μας χρέος!
Ποῦ, πόσα, σέ ποίους καί γιατί χρωστᾶμε; Χαρτιά, λογαριασμὸς κύριοι. Ἐὰν φάγαμε νὰ πληρώσουμε! Νὰ μὴν ἀδικήσουμε κάποιον! Ἀλλά, χαρτιὰ πρῶτα κι ὄχι ὅ,τι μᾶς λέῃ ὁ κάθε ἕνας πὼς τοῦ χρωστᾶμε! Ἔτσι γίνονται οἱ σωστὲς καὶ οἱ τίμιες συμφωνίες!

Ἄρα, ποιός εἶναι ὁ λόγος νά ἀποδεχόμεθα τό χρέος ὡς ἔχει, φίλε Ἀλέξη, χωρίς πρῶτα νά ξεκαθαρισθῇ πόσα ἀκριβῶς καί γιατί χρωστᾶμε; Ἐπειδή τό λέν ὁ Σόιμπλε καί ἡ Λαγκάρντ; ;

Ποιός εἶναι ὁ λόγος νά ξεκινᾶμε ἀνάποδα, πληρώνοντας γιά κάτι πού, εἶναι πιθανόν, νά μή τό χρωστᾶμε; Ἐάν δὲν κάνουμε ἄμεσα λογιστικὸ ἔλεγχο τοῦ χρέους, νὰ μὴ γίνῃ καμμία νέα συμφωνία. Ἤ, ἐὰν γίνῃ ὁποιαδήποτε νέα συμφωνία, θὰ πρέπῃ ὁπωσδήποτε νὰ περιλαμβάνῃ καὶ τὸ σκέλος τοῦ λογιστικοῦ ἐλέγχου, εἰς γνῶσιν τῶν δανειστῶν. Ἐὰν εἶναι ἔτσι ὅπως τὰ λὲν κι ἐὰν ἔχουν δίκαιον, τότε δὲν θὰ ἔχουν λόγο νὰ φοβηθοῦν ἢ νὰ ἀρνηθοῦν τὸν ἔλεγχο, ἀφοῦ δὲν φαντάζομαι πὼς θὰ ἤθελαν νὰ μᾶς ἀδικήσουν! Ἤ μήπως θέλουν;

Κύριοι-ες τῆς Κυβερνήσεως, καλὰ ξεκινήσατε, ἀλλά, μὲ λίγο «φάλτσο»! Ἡ ὑποστήριξίς μας εἶναι σαφής, ἀλλὰ ὄχι δεδομένη καὶ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὰ βήματα ποὺ θὰ κάνετε. Ἔχετε ἀκόμη τὴν εὐκαιρία νὰ ξεκινήσετε ἄμεσα τὸν λογιστικὸ ἔλεγχο τοῦ χρέους, ὅπως εἶναι καὶ τὸ ὀρθό. Ὅπως ἐπίσης πρέπει νὰ κάνετε σημαία τῶν διεκδικήσεώς μας τὸ Κατοχικὸ χρέος καὶ τὶς πολεμικὲς ἀποζημιώσεις, γιατί αὐτὰ πονοῦν τοὺς Γερμανούς.
Ἐὰν αὐτὰ δὲν γίνουν ἄμεσα, τότε θὰ μοῦ δώσετε τὸ δικαίωμα νὰ ἔχω καὶ γιὰ ἐσᾶς δεύτερες σκέψεις!
Ἐλπίζω πὼς δὲν θὰ χρειασθῇ, γιατί θὰ λυπηθῶ ἰδιαιτέρως!

Γεράσιμος Γ. Γερολυμάτος
11-2-2015

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Λογιστικὸς ἔλεγχος τοῦ χρέους…

Leave a Reply