Ἰσλαμοφοβίας …ἀπαγόρευσις!!!

Τὸ ὀργουελικὸ «1984» εἶναι ἐδῶ!

Μὲ τὸν νόμο M103, ποὺ ἀναμένεται νὰ περάσῃ ἀπὸ τὴν βουλὴ τοῦ Καναδᾶ, θὰ ἀπαγορευθῆ ἡ Ἰσλαμοφοβιά!!!

Ἡ εἴδησις εἶναι πραγματική, 100% καὶ πλέον ἀπαγορεύεται νὰ νοιώσῃς τὸ αἴσθημα τοῦ φόβου!

Ἐκεῖνο τὸ σοσιαλιμπερὰλ φασισταριό, ὁ π@υτάνας υἱός, κυριολεκτικὰ καὶ μεταφορικά, ὁ Τρυντῶ, τὸν ὁποῖον τὰ ντόπια σοσιαλιμπερὰλ φασισταριὰ εἶχαν ὑποδεχθῆ πανηγυρίζοντας πρὸ δύο περίπου ἐτῶν, τὸ τερματίζει.

Ἀπαγορεύεται ὁ φόβος…!!!

«Ἕνας» 

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply