Ὑπερφορολόγησις τελικῶς δέν σημαίνει ἀνάπτυξις;

Καταδικασμένοι στὴν φτώχεια οἱ Ἕλληνες λέει τὸ ΔΝΤ, μὲ πολὺ μεγάλη μείωση πληθυσμοῦ καὶ μικρὴ πιθανότητα ἀνακάμψεως μετὰ τὸ 2040 καὶ αὐτὸ ὑπὸ προϋποθέσεις.

Ὅπως ἴσως καταλαβαίνει καὶ ὁ πλέον ἀφελής, τὸ ΔΝΤ καὶ ἡ «εὐρωπαϊκὴ ἕνωσις», τὸ 2010, κορόϊδεψαν μέσα στὰ μοῦτρα τοὺς Ἕλληνες γιὰ τάχα «ἀνάπτυξη» τὸ 2017, μὲ μοναδικὸ στόχο νὰ διασώσουν τὶς Γαλλικὲς καὶ Γερμανικὲς τράπεζες καὶ νὰ μᾶς ἁρπάξουν ὅ,τι ἔχουμε καὶ δὲν ἔχουμε.

Διότι ὄντως, ἡ τελευταία αὐτὴ πρόβλεψις τοῦ ΔΝΤ, εἶναι ἡ πιὸ ῥεαλιστικὴ καὶ δὲν χρειάζεται κἂν νὰ μᾶς τὸ πῇ τὸ ΔΝΤ. Τὸ ζοῦμε καὶ τὸ βλέπουμε μόνοι μας. Τὰ μνημόνια μέσα σὲ ἑπτὰ χρόνια, κατήντησαν τὴν Ἑλλάδα νὰ ἔχῃ κρατικὲς δαπάνες 55% τοῦ ΑΕΠ, νὰ κατρακυλήσῃ 40 θέσεις στοὺς δεῖκτες οἰκονομικῆς ἐλευθερίας, νὰ καταστρέψουν τὸν ἰδιωτικὸ τομέα καὶ νὰ μετατρέψουν ἐν γένει τὴν χώρα σὲ ἕνα ἀπέραντο ἀπέραντο σοσιαλιστικὸ μπουρδέλο «κοινωνικῶν δράσεων».

Κοινωνικὰ ἰατρεῖα, κοινωνικὰ παντοπωλεῖα, κοινωνικὰ στέκια, κοινωνικὴ ἐπιχειρηματικότης, ἐπιδοτουμένη κοινωνικὴ ἐργασία, κοινωνικοποίησις χρεῶν, κοινωνικοποίησις ἐσόδων, κατάργησις ἰδιοκτησίας, κατάργησις μετρητῶν, κατάργησις προσωπικοῦ κέρδους, ἀπελπισία, μιζέρια, ἀποεπένδυσις.

Μένουμε Εὐρώπη!!!

Εὐθύμης Μαραμῆς

Σημείωσις

Τὰ «ἔσοδα» τοῦ κράτους ἀπὸ τὴν φορολογία τὰ τελευταῖα τρία χρόνια ἔχουν ξεπεράσει τοὺς στόχους κατὰ πολὺ καὶ σὲ κάποιες περιπτώσεις χαρακτηρίζονται ἀκόμη καὶ «ὑπερβολικά», ἀπὸ τὶς ἴδιες τὶς εἰσπρακτικὲς ἀρχές.

Μπορεῖ νά μᾶς ἐξηγήσῃ κάποιος, γιατί δέν ἔρχεται ἡ ἀναπτυξις, ἐφ΄ ὅσον οἱ φόροι φέρνουν εὐημερία;
Θά συνεχίση γιά πολύ ἀκόμη αὐτή ἡ καραμέλα τῆς «φοροδιαφυγῆς πού μᾶς κατέστρεψε»;

Ὁ ταπεινὸς αὐτὸς τοῖχος θὰ ἐπιχειρῆ συνεχῶς νὰ συνετίσῃ, κόντρα στὴν οἰκονομικὴ ὀρθοδοξία, ἡ ὁποία, πέραν τοῦ ὅ,τι κατέστρεψε τὴν χώρα, ἀδυνατεῖ ἀκόμη καὶ σήμερα νὰ κατανοήσῃ πὼς τὴν οἰκονομία τὴν κινεῖ ὁ ἰδιωτικὸς τομέας.

Ὅταν τὸ κράτος εἶναι πλῆρες (σκασμένο) ἀπὸ «ἔσοδα», συμβαίνει αὐτὸ ποὺ βλέπουμε.
Ἔχει καταλεηλατήσει τὴν οἰκονομία καὶ ἡ χώρα πεθαίνει.
Νὰ λεηλατῇ, νὰ σπαταλᾷ, νὰ δανείζεται καὶ νὰ τυπώνῃ λεφτά.

εἰκὼν

(Visited 109 times, 1 visits today)
Leave a Reply