Γεμίζει καὶ ἡ Πάρος ἀνεμογεννήτριες

Δὲν ἔχουν τὸν θεό τους ῥέ!!!

Τὰ ἀπίστευτα παραμύθια, ποὺ ἔφαγαν στὴν μάπα οἱ Παριανοί, γιὰ νὰ πεισθοῦν καὶ νὰ ἀφήσουν νὰ γεμίσῃ ὁ τόπος τους μὲ ἀνεμογεννήτριες.

Τὸ σενάριο εἶναι προδιαγαγραμμένο, ὅπως ἀκριβῶς παίχθηκε καὶ στὴν Χαλκιφική, μὲ τὰ μεταλλεῖα χρυσοῦ.
Οἱ ἀνεμογεννήτριες στὴν Πάρο θὰ τοποθετηθοῦν, ὁπωσδήποτε!

Σὲ αὐτό, εἶναι προφανὲς ὅτι ἔχουν συμφωνήσει ὅλα τὰ κόμματα (νά πῶ «πλήν ΚΚΕ, ἴσως»; Δὲν τὸ λέω μὲ τὸ χέρι στὴν καρδιά) ὅπως καὶ εἶναι προφανὲς ὅτι ἔχουν συμφωνήσει τὸ κάθε ἕνα τους νὰ ὑποδυθῇ τὸν δικό του ῥόλο «στὸν ἀγῶνα ἐναντίον τῆς ὑποβαθμίσεως τοῦ τοπίου» γιὰ νὰ μὴν χάσουν τὰ ψηφαλάκια τους, μέχρι τὸ τελικὸ (πριοδιαγεγραμμένο) Ξεπούλημα τοῦ Ἀγῶνος.

(Καὶ πιθανότατα μετὰ ἀπὸ συνεννόηση –ὡς συνήθως- γιὰ τὴν διανομὴ τῶν ῥόλων τοῦ καλοῦ μπάτσου καὶ τοῦ κακοῦ μπάτσου)…

Ναίί, εἶχα πάη, ἀπὸ περιέργεια, στὴν σύναξη τῶν Παριανῶν, ἐνάντια στὶς ἀνεμογεννήτριες καὶ διαπίστωσα ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν φάει (καὶ συνεχίζουν νὰ τρῶν) τὸ «δούλεμα τῆς ἀρκούδας», ἀπὸ πολλὲς μεριές…
Ἀλλὰ γιὰ τό τι ἀκριβῶς διεμείφθη, στὴν συνάντηση Παριανῶν καὶ πολιτικοῦ κόσμου, σᾶς τὸ ἔχω φυλαγμένο στὸ τέλος τοῦ κειμένου…

Τὸ βασικὸ παραμῦθι ποὺ τοὺς ἀμολοῦν εἶναι αὐτὸ τῆς «ἐνοχοποιήσεως», μέσῳ τῆς «αὐταρκείας»:

«Ἡ Πάρος ἔχει ὑποχρέωση νὰ εἶναι ἐνεργειακὰ αὐτάρκης, χωρὶς νὰ καίῃ πετρέλαιο. Ἄρα ὀφείλει νὰ δεχθῇ  τόσες ἀνεμογεννήτριες ὅσες καὶ οἱ ἐνεργειακές της ἀνάγκες!»

Ἐδῶ τὸν πιάνεις αὐτὸν ποὺ ξεστομίζει κάτι τέτοιο καὶ τὸν πλακώνεις στὶς φάπες καὶ στὶς κλωτσιὲς – ὄχι ἐπειδὴ τὸ λέει ἀλλὰ ἐπειδὴ (τὴν ὥρα ποὺ τὸ λέει) ἡ στάσις του εἶναι περιφρονητικὴ γιὰ τὴ νοημοσύνη σου…

Καὶ ἐξηγοῦμαι:

Οἱ ἀνεμογεννήτριες δὲν θὰ τοποθετηθοῦν στὴν Πάρο γιᾶ νὰ τὴν ἠλεκτροδοτήσουν ἀλλὰ ἁπλῶς καὶ μόνον γιὰ νὰ τῆς πάρουν τοὺς ἀέρηδές της καὶ νὰ τοὺς μετατρέψουν σὲ χρήματα (στὶς τσέπες κάποιων) στὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα!!!

Καὶ ἐξηγοῦμαι ἀναλυτικότερα:

Τὸ ῥεῦμα ποὺ θὰ παραχθῆ ἀπὸ τὶς Παριανὲς ἀνεμογεννήτριες δὲν εἶναι δυνατὸν (λόγῳ «στοχαστικότητος»= τυχαιότητος καὶ διακυμάνσεων) νὰ καταναλωθῇ ἀπὸ ἕνα «κλειστό», νησιωτικὸ δίκτυο διανομῆς. Θὰ μεταφέρεται μὲ καλώδιο στὴν ἠπειρωτικὴ χώρα καὶ θὰ ἐκχύεται….
Ἡ Πάρος θὰ τροφοδοτεὶται μὲ σταθεροποιημένο ῥεῦμα μέσῳ τοῦ ἰδίου καλωδίου. Δηλαδὴ μέ… λιγνιτικὸ ῥεῦμα!

…………………………………………………………………………

Περὶ  ΥΚΩ-σιτης ἠλιθιότητος

Κι ἔρχεται ἐδῶ ὁ Χ μαλάκας καί μοῦ ἀμολᾶ -μὲ ἰταμὸ ὕφος- τὸ ἑξῆς βαρύγδουπο:

«Ἐγὼ πληρώνω μία χονδρὴ προσαύξηση ΥΚΩ, στὸν λογαριασμό μου, γιὰ νὰ μποροῦν οἱ Παριανοὶ νὰ καῖν, γιὰ ἠλεκτροπαραγωγή, τὸ πετρέλαιο τοῦ Λάτση ἐπειδὴ δὲν γουστάρουν νὰ βλέπουν ἀνεμογεννήτριες ἀπὸ ἐπάνω τους!»

Καὶ τοῦ ἀπαντῶ (στὸ ἰδιο ὕφος)…

Ἀφοῦ γιὰ νὰ λειτουργήσουν οἱ ἀνεμογεννήτριες εἶναι ἀπαραίτητο νὰ γίνῃ ἡ καλωδιακὴ διασύνδεσις τῆς Πάρου μὲ τὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα, ἂς μπῆ τὸ καλώδιο κι ἂς μὴν μποῦν οἱ ἀνεμογεννήτριες.

Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, βρε χλιμίντζουρα, δὲν θὰ πληρώνης ΥΚΩ γιὰ τὴν Πάρο ἀλλὰ οὔτε καὶ ΕΤΜΕΑΡ γιὰ τοὺς ΑΠΕτεῶνες! Τόσο δύσκολο εἶναι νά τό καταλάβῃς αὐτό;

Τὸ ΥΚΩ ποὺ πληρώνεις, ἀκούσιο ἢ ἐκούσιο παπαγαλάκι μου, εἶναι ἐξαιρετικὰ προσηυξημένο τὰ τελευταῖα χρόνια  ὄχι ἐπειδὴ οἱ νησιῶτες καῖν πετρέλαιο γιὰ ἠλεκτροπαραγωγὴ (ποὺ πάντα ἔκαιγαν…). Ἀλλὰ ἐπειδὴ μέσα σὲ αὐτὸν τὸν κωδικὸ συμπεριελήφθησαν καὶ οἱ παροχὲς στὶς εὐαίσθητες κοινωνικὲς ὁμάδες. Καὶ μὲ τὸν δρόμο ποὺ ἔχει πάρει ἡ χώρα (καὶ τὴν συνεχὴ φτωχοποίηση τοῦ λαοῦ) τὸ ΥΚΩ συνέχεια θὰ αὐξάνη (μιᾶς καὶ θὰ καλύπυη ὁλοένα καὶ περισσότερα νοικοκυριά) ἀκόμη κι ἐὰν βάλῃς 500 ἀνεμογεννήτριες στὴν Πόρο κι ὄχι «μόνον» τὶς 124 ποὺ προβλέπει ἡ πρώτη φάσις (κι ἂς λὲν «μόνον 12»…)…

Ὄσο γιὰ τὸ πετρέλαιο, δὲν εἶναι «τοῦ Λάτση» – καί, μεταξύ μας, «χέστηκε» ὁ Λάτσης ἂν θὰ πουλήσῃ ἢ ὄχι δύο βαρέλια μαζοῦτ στὴν Πάρο. Τὸ πετρέλαιο εἶναι τῶν ΕΛΠΕ ποὺ (μέχρι στιγμῆς) ἀνήκουν κατὰ ἔνα μεγάλο ποσοστὸ στὸ ἑλληνικο Δημόσιο.

Κι ἐὰν δὲν τὸ κατάλαβες, ἂς τὸ ξαναπροσπαθήσω:

Κι ἄντε καὶ βάλαμε ἀκόμη καὶ 1000 ἀνεμογεννήτριες στὴν Πάρο. Θά μειωθῆ ὁ λογαριασμός σου ἀπό αὐτές; Ὄχι, φυσικά!

Οἱ ἀνεμογεννήτριες ποὺ θὰ μποῦν στὴν (?ποιαν) Πάρο δὲν μπαίνουν γιὰ νὰ τῆς δόσουν ῥεῦμα. Μπαίνουν γιὰ νὰ τῆς πάρουν τὸν ἀέρα, νὰ τὸν κάνουν ἠλεκτρικὸ ῥεῦμα καὶ νὰ τὸ μεταφέρουν στὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα μέσῳ ἑνὸς ὑποβρυχίου καλῳδίου πού, μάντεψε ποιὸς μαμάκας θὰ τὸ πληρώση ὅταν κατασκευασθῇ.

Ἡ Πάρος, τότε, ἀντίστροφα, θὰ καταναλώνη λιγνιτικὸ ῥεῦμα ἀπὸ τὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα ἐνῶ θὰ «ἐξαγάγη» αἰολικὸ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἀποῤῥοφήσῃ.

Κοντολογίς, θὰ ἔχης μία ἀπειροελάχιστη μείωσις στὴν χρέωση ΥΚΩ καὶ μία τεραστία αὔξησις στὴν χρέωση ΕΤΜΕΑΡ. Καὶ δὲν περιμένω νὰ μοῦ πῇς «πηγαίνουν νά μέ πιάσουν μαλάκα;»…Μὴν ἀνησυχεῖς: Ὁ βρεγμένος βροχὴ δὲν φοβᾶται.

Καί γιατί οἱ Παριανές ἀνεμογεννήτριες θά ἠλεκτροδοτήσουν τήν ἠπειρωτική χώρα κι ὄχι τήν Πάρο;

Ἀπάντησις: Ἐπειδὴ τὸ αἰολικὸ ῥεῦμα εἶναι «στοχαστικό» (τυχαίου μεγέθους , ἀνάλογα μὲ τὸν ἀέρα) καὶ ἂν αὐτὸ τὸ διοχετεύσῃς στὸ «κλειστό» δίκτυο ἑνὸς νησιοῦ θὰ ἔχης τὴν μία φορὰ μπλάκαουτ καὶ τὴν ἄλλη συσκευὲς νὰ καίγονται καὶ καλῴδια νὰ λαμπαδιάζουν…

Φαντάζεσαι τί ἔχει νά γίνῃ μία χειμωνιάτικη νύκτα μέ τόν (ῥιπαῖο) παριανό ἄνεμο νά λυσσᾷ καί τούς Παριανούς νά ἔχουν κλείσει ὅλες τίς συσκευές τους -πλὴν ψυγείων- καί νά κοιμοῦνται τόν ὑπνο τοῦ δικαίου;

(Τὴν νύκτα, συνήθως, παρέχουν τὴν ἰσχύ τους τὰ αἰολικά… Τὶς ὦρες, δηλαδή, ποῦ δὲν τὴν χρειαζόμαστε!!!…Οὔτε κι αὐτό τό ἤξερες; Μᾶθε τότε ὅτι αὐτὴ εἶναι –κατὰ κανόνα- «ἀποῤῥιπτομένη ἰσχύς» καὶ ἐσύ, τὸ κορόϊδο, τὴν πληρώνεις στὴν πηγή της -ὡς ΕΤΜΕΑΡ- ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἐὰν τὴν χρησιμοποίησες ἢ ὄχι… Καὶ μετὰ «σὲ βάζουν νὰ λὲς ὅτι σοῦ φταίει τὸ ΥΚΩ», ἀκριβῶς ἐπειδὴ εἶσαι ὁ καταλληλότερος Χρήσιμος Ἠλίθιος….)

Ἂν μὲ ῥωτήσῃς, τώρα, γιατὶ δὲν ἐχουμε μπλακάουτ καὶ καψίματα στὴν ἠπειρωτικὴ χώρα, ἡ ἀπάντησις εἶναι ἁπλῆ: Ἐπειδή, ἀστέρι μου, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ τὰ πολιτικὰ λαμόγια ἔδωσαν ἄδειες νὰ φυτεύονται ΑΠΕ ἐδῶ κι ἐκεῖ, ἐδωσαν σὲ ἰδιῶτες, πάντα, καὶ ἄδειες γιὰ θερμικοὺς σταθμοὺς φυσικοῦ ἀερίου. Αὐτοί, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν σταθερὴ λειτουργεία τῶν λιγνιτικῶν σταθμῶν, μποροῦν καὶ αὐξομειώνουν τὴν ἀπόδοσή τους, ὥστε νὰ ἐξομαλύνονται τὰ σκαμπανεβάσματα ποὺ ἐμφανίζονται στὸ δίκτυο ἀπὸ τὶς διακυμάνσεις τοῦ ἀέρος στὰ αἰολικὰ καὶ ἀπὸ τὸ τυχαῖο πέρασμα τῶν συννέφων ἐπάνω ἀπὸ τὰ φωτοβολταϊκά.

Μὲ βάση τὴν προηγουμένη παράγραφο, μήπως καὶ κατάλαβες, τώρα, γιατὶ ὁλοένα ἀκριβαίνει ὁ λογαριασμός σου; Μιᾶς καὶ δὲν «σοῦ κόβει», νὰ σοῦ τὸ ἐξηγήσω: Πρὶν ἀρχισουμε νὰ βάζουμε (μὴν σοῦ πῶ «ποῦ», ἀπὸ μίαν ἄποψη) αἰολικά, Δ-Ε-Ν κάναμε (παρὰ ἀπειροελάχιστες) εἰσαγωγὲς πανακρίβου φυσικοῦ ἀερίου.

Δὲν τὸ χρειαζόμασταν γιὰ ἠλεκτροπαραγωγή!

Κι ἀπὸ τὴν μία στιγμὴ στὴν ἄλλην, ξεσκισθήκαμε νὰ ἀδειοδοτοῦμε ἰδιωτικοὺς θερμικοὺς σταθμοὺς φυσικοῦ ἀερίου καὶ νὰ κανουμε τρελλὲς εἰσαγωγὲς φυσικοῦ ἀερίου.

Καὶ ἡ τιμὴ τῆς κιλοβατώρας (ἀνεξάρτητα ἀπὸ ΥΚΩ) ἐκτοξεύθηκε στὰ ὕψη γιὰ δύο λόγους: Ἐπειδὴ πληρώνουμε ἀδρὲς ἐπιδοτήσεις στοῦς «ἐπενδυτές» τῶν ΑΠΕ (ἀλλοιῶς δὲν θὰ τοὺς συνέφερε νὰ «ἐπενδύσουν») ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ ἀγοράζουμε ἀπ’ ἔξω ἀκριβὸ φυσικὸ ἀέριο, πρὸ κειμένου νὰ «συμμαζέψουμε» (μέσῳ ἰδιωτῶν – ποὺ ἀποσκοποῦν, καὶ αὐτοί, σὲ ἀποσβέσεις καὶ κέρδη) τὸ κουκουρούκου ῥεῦμα ποὺ τὰ αἰολικὰ παράγουν…

Μήμως καὶ ἄρχισες λίγο νά ἀνθίζεσαι γιά ποιόν λόγο οἱ εἰσαγωγεῖς φυσικοῦ ἀερίου στήν Ἑλλάδα εἶναι καί οἱ βασικοί  παῖκτες τοῦ χώρου τῶν αἰολικῶν;

Ἆσε, θέλει μυαλὸ γιὰ νὰ τὸ καταλάβῃς…

Ἐσὺ ἀρκέσου νὰ λὲς «οἱ πετρελαιάδες εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἀντιδροῦν στὴν ἀνάπτυξη τῶν αἰολικῶν»…
Ναί, ἀγόρι μου: Οἱ ἴδιοι πετρελαιάδες ποὺ ξεσκίσθηκαν στὰ κέρδη (παγκοσμίως) ἐξ αἰτίας τῆς τρομακτικῆς αὐξήσεως τῆς ζητήσεως φυσικοῦ ἀερίου, ἀκριβῶς  ἐπειδὴ γέμισε μὲ αἰολικὰ ἡ Εὐρώπη.

Καὶ τὸ μπαλαμοὺτι συνεχίζεται…

Δὲν ἔχει κλείσει ἑβδομάδα ἀπὸ τότε ποὺ ἡ ExxonMobil ἀνεκοίνωσε τὴν ἀπαίτησή της, ἀπὸ τὸν Τράμπ, νὰ πάψῃ νὰ τοποθετεῖται ἐνάντια στὸ παραμῦθι τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς. Ἐγιναν ξαφνικά «πράσινοι» οἱ πετρελαιάδες; Ἤ, ἁπλᾶ, ἐνισχύουν τήν ἀπάτη τῶν αἰολικῶν γιά νά πωλοῦν φυσικό ἀέριο;

Προφανῶς δεν ἔχουν ἀνάγκη πιὰ τοὺς «πρασίνους ἠλιθίους» καὶ τῖς αὐταπᾶτες τους καὶ εἶπαν νὰ βγοῦν καὶ νὰ ποῦν τὴν ἀλήθεια, γιατὶ αὐτὸ τοὺς συμφέρει πιά…. Καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἐὰν γεμίσῃ ὁ κόσμος μὲ αἰολικά, θὰ ἐξαρτηθῆ ἀπόλυτα ἀπὸ τὸ φυσικὸ ἀέριό τους, μιᾶς καὶ οἱ θερμικοὶ σταθμοί, ποὺ καῖν ἄνθρακα εἶναι ἀνίκανοι νὰ «διορθώνουν» τὶς διακυμάνσεις τοῦ στοχαστικοῦ αἰολικοῦ ῥεύματος…

(Κι ἐδῶ εἶναι τὸ ἐξωφρενικό, ὠρὲ ἀδέρφια.
Καλὰ ὁ ἄλλος, ποὺ ἔχει τὶς μπίζνες του, τὶς μισθοδοσίες του κι ὁ ἄλλος ποὺ παίρνει τὰ μαῦρα κάτω ἀπὸ τὸ τραπέζι, γιὰ νὰ κάνῃ τὸ παπαγαλάκι στὰ ὅποια συμφέροντα ἀπὸ τὰ αἰολικὰ καὶ τὶς ΑΠΕτεωνιές. Ἔχουν χιλίους δύο λόγους νὰ ξαμολήσουν δημοσίως τὶς κλαπαρχιδιές τους καὶ νὰ τὶς χάψῃ ἀμάσητες τὸ ποίμνιο.

Ἐσύ ὅμως, βρὲ παπάρα μου, ὁ ἄσχετος -μὲ ὅλα αὐτά- πολίτης, ποὺ δὲν ἔχεις κάποιο οἰκονομικὸ συμφέρον ἀπὸ ὅλην αὐτὴν τὴν βρώμικη ἱστορία (οὔτε καὶ σχέση μὲ τὸ θέμα), τί πᾶς καί πετιέσαι σάν τήν πορδή καί παριστάνεις τήν ὠρυόομένη, θεσοεβουμένη Λουκᾶ ἐνάντια στούς ὑποτιθεμένους «ἁμαρτωλοὺς πού θέλουν νά μήν σωθῇ  ὁ πλανήτης»;)

Καὶ ἡ χειροτέρα ξεφτίλα σου:

Σέβομαι -τρόπος τοῦ λέγειν- ἐκείνους ποὺ μπουκώθηκαν μὲ χρῆμα γιὰ νὰ λοιδωρήσουν καὶ νὰ ἀπαξιώσουν ὅσους Παριανοὺς εἶναι ἐνάντιοι στὶς ἀνεμογεννήτριες, στὸν τόπο τους.

Ἐσένα, βρέ… Μαλάκα Ἐθελοντὴ (ποὺ δὲν μένεις, κἂν, στὴν Πάρο), γιατί νά σέ σεβαστῶ;

………………………………………………………………………………

Τὸ ἴδιο, παλαιὸ κόλπο, μὲ νέα θύματα…

Ὅταν ἕνα κόμμα μπαίνῃ μπροστάρης σὲ ἕναν ἀγῶνα τοπικῆς κοινωνίας καὶ ἀποκρύπτει ἀλήθειες, εἶναι σίγουρο ὅτι «εἶναι στὸ κόλπο» γιὰ νὰ καπελώσῃ τὴν φάση καί, ἀφοῦ τὴν καθοδηγήση πρὸς τὰ ἐκεῖ ποὺ θέλει, στὸ τέλος νὰ τὴν «πουλήσῃ τὴν φάση»,  ὅπως ἀλλωστε ἦταν προσχεδιασμένο ἀπὸ τὴν ἀρχή.

Τὸ ζήσαμε αὐτὸ μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὶς Σκουριές, ἐδῶ καὶ περισσότερο ἀπὸ δέκα χρόνια – καὶ κάποιοι, ἐξ αὐτοῦ καὶ μόνον- προεξοφλούσαμε ὅτι τὸ παιχνίδι εἶναι στημένο. Κι ὅπως ἀπεδείχθη, εἴχαμε δίκαιον – ἔστω καὶ ἂν δὲν εἰχαμε φαντασθῆ ὅτι θὰ ἔφθανε, κάποια στιγμή, στὸ σημεῖο ὁ ὑπουργὸς Σταθάκης νὰ ἔχῃ τὸ θράσος νὰ πάῃ στὴν Νέα Ὑόρκη γιὰ νὰ κτυπήσῃ ὁ ἴδιος τὸ καμπανάκι γιὰ τὴν ἐνάρξῃ τῆς διαπραγματεύσεως τῆς μετοχῆς τῆς Eldorado στὸ NYSE. Σὰν νὰ μᾶς ἔλεγε, σὲ ὅλους, κατάμουτρα: «Ξέρετε ποὺ σᾶς ἔχουμε γραμμενους. Τραβᾶτε τώρα, ἠλίθιοι, στὰ σπίτια σας… Ἐμεῖς τὴν δουλειά μας τὴν κάναμε!»

Στὴν συγκέντρωση τῶν Παριανών, ἡ ΝΔ ἐκπροσωπήθηκε ἀπὸ τὸν Βρούτση, ὁ ὁποῖος ἔδειξε ὅτι εἶναι σαφῶς ὑπὲρ τοῦ βιασμοὺ τῆς Πάρου. Καὶ δὲν μπορεῖ νὰ τὸν κατηγορήσῃ κάποιος τὸν ἄνθρωπο: Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ μίλησε γιὰ τὴν (ὑποτιθεμένη) ἀνάγκη «ἐνεργειακῆς αὐταρκείας» τοῦ νησιοῦ καὶ ἀποσυνδέσεώς του ἀπὸ τὸ πετρέλαιο ξέρεις ὅτι εἶναι ξεκαθαρισμένος. Μίλησαν κι ἄλλοι τοπικοὶ νεοδημοκράτες καὶ δὲν μάσησαν τὰ λόγια τους: «Τὰ αἰολικὰ εἶναι ὄμορφα, δὲν ἐνοχλοῦν, εἶναι ἀνάπτυξις….»

Ὁ ΣΥΡΙΖ ὅμως, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή, μοῦ ἔδωσε τὴν αἴσθηση «Σκουριὲς deja vu».

Ἡ θέσις τοῦ βουλευτοῦ Μανιοῦ ἦταν «ἐμεῖς εἴμαστε κάθετα κατὰ τῶν αἰολικῶν μπλᾶ-μπλᾶ-μπλᾶ, ἀλλὰ δὲν μποροῦμε νὰ παραβλέπουμε ὅτι τὰ ὀρυκτὰ καύσιμα τελειώνουν (ἐδῶ τὸ «κάθετο» ἀρχίζει καὶ γέρνει πρὸς τὸ «ὁριζόντιο») ἀλλὰ μποροῦμε νὰ δοῦμε καὶ τὴν ἐκδοχὴ τὰ αἰολικὰ (ποὺ δὲν θέλουμε) νὰ εἶναι ἔτσι καὶ ἀλλοιῶς, ποὺ νὰ μὴν ἀλλοιώνουν τὸ περιβάλλον…καὶ ἂν δὲν εἶναι πολλὰ μπορῇ καὶ νὰ μὴν ἐνοχλοῦν – καὶ τὸ πουλάκι τσίου- καὶ βέβαια νὰ ἔχουμε ὑπ’ ὄψιν μας τὴν «ἐνεργειακὴ αὐτάρκεια» τοῦ νησιοῦ… καὶ νὰ δοῦμε μήπως μποροῦμε νὰ τοποθετήσουμε αἰολικὰ τέτοιας μορφῆς καὶ μεγέθους ποὺ νὰ ἐναρμονίζονται μὲ τὸ περιβάλλον κλπ κλπ

Καὶ κατέληξε λέγοντας:

«Εἴμαστε, ὡς κόμμα, κατὰ τῶν αἰολικῶν τῆς Πάρου καὶ ἐλπίζουμε ὅτι ὅταν συζητηθῇ ἡ προσφυγὴ τῶν κατοίκων στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, τὸν Μάϊο, νὰ βγῇ μία ἀπόφασις ποὺ νὰ τοὺς δικαιώνῃ…»

(Ἡ ἰδία ἀκριβῶς παρελκυστικὴ πρακτικὴ ποὺ ἀκολουθήθηκε καὶ στὶς Σκουριὲς – μὲ ὅλες τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ νὰ εἶναι, τελικά, ὑπὲρ τῆς Ἐλντοράντο καὶ κατὰ τῶν κατοίκων. Γεγονὸς ποὺ ἐδωσε τὸ «πάτημα» στοὺς διαδοχικοὺς ὑπουργοὺς νὰ βάζουν φαρδιὲς-πλατιὲς ὑπογραφὲς καὶ νὰ λὲν «ἔτσι μὲ ὑποχρεώνει τὸ ΣτΕ νὰ κάνω»…)

Ἐκεῖ ἦταν ποὺ ὁ Βρούτσης ἀπεφάσισε, χαιρέκακα, νὰ τρολάρῃ τὸν Μανιό:

«Ἀφοῦ λέτε ὅτι δὲν θέλετε τις ἀνεμογεννήτριες, γιατί νά περιμένετε τήν ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ (ποὺ μπορεὶ καὶ νὰ εἶναι ἀντίθετη σὲ αὐτὸ ποὺ λέτε ὅτι θέλετε) καὶ δέν κλείνετε ἐδῶ καί τώρα τό θέμα μέ μίαν ἐσπευσμένη νομοθετική ῥύθμιση;»

Ἡ ἀπάντηση Μανιοῦ ἦταν:

«Ναί, μποροῦμε νὰ τὸ κάνουμε, ἐὰν μᾶς διαβεβαιώσετε κι ἐσεῖς ὅτι θὰ τὴν ψηφίσετε. Γιατὶ ἐὰν ταχθεῖτε ἐναντίίον, μπορεῖ νὰ …. πέσῃ ἡ Κυβέρνησις!…»

(Παραδόξως οἱ παριστάμενοι Παριανοὶ ἔμειναν ψύχραιμοι καὶ δὲν ἄρχισαν νὰ ἐκτοξεύουν, ὁ,τιδήποτε… Ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ ὕβρεις…)

Καὶ ὄχι, δὲν εὑρισκόμουν στὴν κατάλληλη ὀπτικὴ γωνία γιὰ νὰ ξέρω ἐὰν οἱ δύο τους ἐκλειναν τὸ ματάκι, ὁ ἕνας στὸν ἄλλον, γιὰ τοὺς μοιρασμένους ῥόλους τους…

…………………………………………………………………………

Οἱ ἀλήθειες ποὺ δὲν εἰπώθησαν

Οὐδεὶς πάντως ἀπὸ τοὺς παρισταμένους ποὺ ἐπικαλέσθησαν τὴν μπούρδα «τὰ ὀρυκτὰ καύσιμα τελειώνουν» ἐτόλμησε νὰ πῇ τὴν Μεγάλη Ἀλήθεια στοὺς Παριανούς:

Ὅτι οἱ ἀνεμογεννήτριες ἔχουν ζωὴ 20-25 ἐτῶν.

Καὶ στὸ πέρας τῆς ζωῆς τους, τρεῖς εἶναι οἱ ἐκδοχές:

1) Νὰ μὴν ἔχῃ προχωρήσει ἡ ἐξέλιξις τῆς τεχνολογίας καὶ νὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ ἴδιες (πρᾶγμα ἀπίθανον…)

2) Νὰ ἔχῃ ἐξελιχθεῖ ἡ τεχνολογία τῶν ΑΠΕ σὲ ἄλλα εἴδη ΑΠΕ, ἐκτὸς τῶν αἰολικῶν (ὅπερ καὶ πιθανότερον) καὶ νὰ μὴν συμφέρῃ, οἰκονομικά, νὰ ἀντικατασταθοῦν οἱ «τελειωμένες» ἀνεμογεννήτριες. Κι αὐτὲς ποὺ θὰ τοποθετηθοῦν τώρα θὰ μείνουν στὸν αἰῶνα τὸν ἅπαντα κουφάρια, στὰ βουνά, νὰ θυμήζουν Ἀπάτες καὶ Ἠλιθιότητες τοῦ παρελθόντος… Οἱ ἀετονύχηδες θὰ ἔχουν ἤδη κάνει τὴν ἁρπακτή τους καὶ θὰ σφυρίζουν ἀδιάφορα…

3) Νὰ ἔχει ἐξελιχθεὶ ἡ τεχνολογία τῶν αἰολικῶν πρὸς τὴν ἰδία κατεύθυνση ποὺ ἐξελίσσεται τὰ τελευταῖα 50 χρόνια: Αὔξησις βαθμοῦ ἐνεργειακῆς καὶ οἰκονομικῆς ἀποδόσεως μέσῳ συνεχοῦς αὐξήσεως τοῦ μεγέθους. Στὴν πιθανὴ αὐτὴν περίπτωση, οἱ ἐπόμενες Φαραωνικὲς ἀνεμογεννήτριες στὰ βουνὰ τῆς Πάρου θὰ ἔχουν διάμετρο 150 μέτρων σὲ πυλῶνες 250 μέτρων. Νέο ξέσκισμα τῶν δρόμων καὶ τῶν βουνῶν γιὰ νὰ χωρέσουν τὰ νέα ἀνυψωτικὰ ὑπέρ-μηχανήματα ποὺ θὰ τὶς στήσουν στὴν θέση τους…

…………………………………………………………………………

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

«Εἶναι πολλὰ τὰ λεφτά, Ἄρη!» (Καὶ θὰ φᾶνε πολλοὶ ἀπὸ αὐτά…)

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις ἐκταμιεύει ἐπιδοτήσεις ἑκατοντάδων ἐκατομμυρίων, γιὰ κέθε «ἑλληνικό» αἰολικὸ πάρκο. Καὶ φυσικά, ἐνῶ φαινομενικὰ τὰ χρήματα αὐτὰ δείχνουν νὰ ἀφοροῦν στὴν Ἑλλάδα, στὴν πράξη παραμένουν στὴν Γερμανία ποὺ θὰ κατασκευάση τὶς ἀνεμογεννήτριες.

(Φυσικά, κάποια κόκκαλα μὲ μεδοῦλι θὰ περάσουν καὶ σὲ ἑλληνικὲς τσέπες, ὡς ἀνταμοιβὴ γιὰ τὴν «συνεργασία»…Κι ἔχουν καὶ παπαγαλάκια ποὺ πρέπει θὰ θρέψουν…)

Τὸ ἑλληνικὸ τοπίο καταστρέφεται γιὰ νὰ συντηρηθοῦν οἱ γερμανικὲς θέσεις ἐργασίας στὶς ΑΠΕ (ποὺ χρόνο μὲ τὸν χρόνο μειώνονται κατὰ κάποιες δεκάδες χιλιάδες καὶ αὐτὸ ἔχει προκαλέσει πανικό).

Ἡ καταστροφὴ τοῦ ἑλληνικοῦ τοπίου ἀπὸ τὰ αἰολικὰ εἶναι τὸ κερασάκι τῆς τούρτας σὲ μίαν συνολικὴ ὑποτέλεια, τὴν ὁποίαν καλοῦνται νὰ πληρώσουν ἀπὸ τὴν τσέπη τοὺς οἱ Ἕλληνες καταναλωτές, μὲ συνεχῶς διωγκουμένους λογαριασμοὺς «πρασίνου» ῥεύματος. Γιὰ νὰ ἐκπληρωθῇ τὸ ῥηθέν: «Κανένας δὲν χαρ;ιζει λεφτά. Ὅταν ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις δίδει στὴν  «ἀποικία» ἕνα εὐρώ, εἶναι σίγουρη ὅτι ἡ Μητρόπολις θὰ ἀφαιμάξη 10 γιὰ νὰ πάρῃ πίσω».

Κάποιος «Τελείως Πουλημένος» (ἂν εἶχε συμφέρον νὰ τὸ πῇ) – ἢ καὶ «Ἁπλῶς Μαλάκας», ἐνδεχομένως- προσπάθησε νὰ δικαιολογήσῃ τὰ ἀδικαιολόγητα μὲ τὸ ἑξῆς ἀμίμητο:

«Ναὶ μὲν ἡ Ἑλλάδα θὰ δανεισθῆ κάποια δισεκατομμύρια γιὰ νὰ στηθοῦν οἱ ἀνεμογεννήτριες σὲ ὅλη τὴν χώρα, ἀλλὰ θὰ μπορῆ νὰ ἐξαγάγῃ ῥεῦμα»…

Μεγαλέτερο ψέμμα δὲν ὑπάρχει. Οἱ γείτονές μας εἶναι αὐτάρκεις σὲ ῥεῦμα καὶ πωλοῦν σὲ ἐμᾶς ῥεῦμα, ἀντὶ νὰ ἀγοράζουν ἀπὸ ἐμᾶς. Κι οἱ Ἰταλοί, πρόσφατα, ἔκοψαν τὸ καλώδιο ποὺ τοὺς διεσύνδεε μὲ τὴν Ἑλλάδα ἀκριβῶς ἐπειδὴ τοὺς καταστρέφαμε τὴν δική τους εὐστάθεια δικτύου, λόγῳ τῶν ὑπερβολικῶν αἰολικῶν ποὺ ἐχουμε ἤδη ἐγκαταστήσει.

Νὰ ξέρουν οἱ Παριανοί:

Μὲ ἣ χωρὶς ΜΑΤ, οἱ ἀνεμογεννήτριες θὰ φυτευθοῦ γιὰ τὰ καλά.

Κι ἂν μποῦν οἱ πρῶτες 6, θὰ ἀκολουθήσουν καὶ οἱ ὑπόλοιπες «106»…

Ἔτσι ἔγινε στὴν Κρήτη, ἔτσι γίνεται παντοῦ.

Καλὸ κουράγιο καὶ καλὰ ξεμπερδέματα.

Χοϊδᾶς Διονύσης

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Γεμίζει καὶ ἡ Πάρος ἀνεμογεννήτριες

  1. Πολύ καλα κανουν και τοποθετουν ανεμογεννητριες… στην Παρο… Δεν βλεπω κανενα πρόβλημα και οσοι μιλουν για προβλήματα είναι πληρωμενοι αχυρανθρωποι αθλιων συμφεροντων η εκφραστές ηλιθιων ψευτοπεριβαλλοντολογων…

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *