Χειρότερος κι ἀπό τόν Χίτλερ ὁ Ἄσαντ;

Δὲν πάει καιρὸς ποὺ εἴχαμε δημοσιεύσει ἕνα κείμενον μὲ …προβλέψεις καὶ …προφητεῖες γιὰ τὸ μέλλον τῆς περιοχῆς μας ἀλλά, κυρίως γιὰ τὸ μέλλον τῶν …«δικτατόρων» τῆς περιοχῆς μας. Πολλοὶ …«δικτάτορες» μᾶς προέκυψαν κι ἀκόμη περισσότεροι πρόθυμοι γιὰ νὰ τοὺς ξεπαστρέψουν.
Εἶναι μάλιστα τὸσο ἀσφαλῆ τὰ συμπεράσματά μας καὶ οἱ …προβλέψεις μας (ἢ καὶ …προφητεῖες ἐὰν θέλετε), διότι κρίνοντας πάντα ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος κι ἔχοντας ἐπίγνωσιν τοῦ ὅτι ἐπαναλαμβανόμενες συμπτώσεις παύουν νὰ εἶναι συμπτώσεις (ἀλλὰ συνιστοῦν κατ’ ἐπανάληψιν ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος), ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ὅλα αὐτὰ τὰ προπαγανδιστικὰ ἔντυπα δὲν ὑποθέτουν… Ἀνακοινώνουν.
Εἶναι δῆλα δὴ εἶναι ἁπλῶς προάγγελοι σχεδιασμῶν, ποὺ ἔχουν τὶς ῥίζες τους πολὺ πίσω στὸν χρόνο.

Κι ἔχουν πάντα πίσω τους μίαν πολὺ …ἐνδιαφέρουσα οἰκογένεια!!!

Θέλουμε νά μάθουμε τό …μέλλον;

Κι ἐπεὶ δὴ ἀκριβῶς ἔχουμε πολλοὺς …«δικτάτορες» κάθε παπαγάλος καὶ κάθε κουδουνισμένο δὲν χάνςι εὐκαιρία νὰ τὸ ἐπαναλαμβάνῃ, ἐπιθυμώντας, κατὰ βάθος, νὰ εἰσπράξῃ τὰ σχετικὰ εὔσημα καὶ τὶς ἀντίστοιχες ἀπολαβές. Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… Ὅσο πιὸ καλὸς γλείφτης κάποιος, τόσο πιὸ χρήσιμο …σκουπίδι!!!

πηγὴ

Κι ἐπεὶ δὴ ὅλοι αὐτοί, ποὺ ἐπὶ πλέον ἐκτὸς ἀπὸ …«σύμμαχοί» μας εἶναι καὶ κανονικοὶ δολοφόνοι, ἐξυπηρετώντας ἐπὶ πλέον πολλῶν ἄλλων καὶ τὸν ἀποπληθυσμό, αὐτο-ἀνακηρύσσονται «σωτῆρες» κι ἔρχονται, μὲ τὸ ἔτσι θέλω, γιὰ νὰ  …ἐπιβάλουν τὴν δημοκρατία τους, μὲ τοὺς δικούς τους ὅρους καὶ κανόνες, ἐφ΄ ὅσον, ὅπως συνήθως, οἱ λαοὶ δὲν μποροῦν νὰ λύσουν μόνοι τους τὰ προβλήματά τους καὶ ἀπαιτεῖται, πάντα, νὰ ἐπεμβαίνουν οἱ τοκογλῦφοι καὶ τὰ τσιράκια τους, γιὰ τὸ …καλό τους!
Γιὰ αὐτὸ καὶ ὁ Ἄσαντ εἶναι εἶδος πρὸς ἐξαφάνισιν…

Ὅπως καὶ ἡ Συρία ἐπίσης.


Δὲν ἐξυπηρετοῦν ὅλα αὐτὰ στὸ μεγάλο ἰσραηλο-Κουρδιστάν…!!!

Κουρδιστὰν στὴν ὑπηρεσία τοῦ …Ἰσραήλ!!!

Ψόφος στὸν Ἄσαντ γιὰ νὰ σωθῇ τὸ Ἰσραήλ!!!

Άλλὰ καὶ πολλὰ ἄλλα, ποὺ στόχο ἔχουν νὰ προστατεύσουν καὶ νὰ δυναμώσουν τὸ Ἰσραήλ, ἐξουδετερώνοντας καὶ τὸ Ἰράν, ἀλλὰ καὶ ὅποιον ἄλλον θεωροῦν ἐνοχλητικό.
Ἄλλως τὲ καὶ τὰ «παλληκάρια» τοῦ ISIS, μαζὺ μὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τῶν ἀποκεφαλιστῶν παγκοσμίως, ἕναν σκοπὸ ἐξυπηρετοῦν: τὸ χρῆμα. Κι αὐτὸ τὸ χρῆμα ἀποῤῥέει ἀπὸ τοὺς τραπεζῖτες, παραμένοντας διαρκῶς τὸ μοναδικὸν πρότυπον παγκοσμίως, γιὰ κάθε βρωμοδουλειά…
Καὶ στὸ μεταξύ, ἀπολύτως συγχρονισμένοι, ἅπαντες, παπαγάλοι, κουδουνισμένα καὶ σκηνοθέτες τους, ἰσχυρίζονται πὼς ναί, ὁ Ἄσαντ φταίει γιὰ ὅλα.

Τί νά πῶ;
Μὲ ξεπερνοῦν…
Στὴν πραγματικότητα αὐτὸ ποὺ μᾶς λὲν εἶναι τὸ ἐξῆς: τελείωσε ἡ Συρία, τελείωσε ὁ Ἄσαντ, τελείωσε ὁ Ἐρντογὰν καὶ σειρὰ λαμβάνουν ἄλλοι (ὅπως ἐμεῖς, τὰ Σκόπια, ἡ Σερβία, τὸ Κόσσοβον, ἡ Βόρειος Κορέα, τὸ Ἰράν, ἡ Ῥωσσία, ἡ Κίνα…), ἐνᾦ στὸ μεταξὺ στήνουν ἕνα ἀπολύτως ἐλεγχόμενον μόρφωμα, τύπου ἑλλαδοκαφριστάν, γιὰ τοὺς Κούρδους καὶ ἕνα μόρφωμα, τουρκικοῦ τύπου, γιὰ τοὺς Ἀλβανούς.

Γιατί ὅλα αὐτά;
Ἐν τάξει… Εἶναι καὶ λίγο …παιχνίδι γιὰ τὰ παρανοϊκὰ καθάρματα ποὺ σχεδιάζουν τέτοιες συνθῆκες διαβιώσεως, ἀλλά, κυρίως, εἶναι τὸ νέο τους μόρφωμα τῆς παγκοσμιοποιήσεως, ποὺ γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ πρέπει νὰ ἀπομειωθῇ ὁ παγκόσμιος πληθυσμὸς τόσο, ποὺ νὰ μὴν ξεπερνᾷ τὰ πεντακόσια ἑκατομμύρια. Μόνον θάνατο καὶ θάνατο καὶ αἷμα μᾶς ὑπόσχονται…

(Περιέχουν καὶ τὴν ἑλληνικὴ βρὲ κουτά… Αὐτὸ σημαίνει πὼς ἢ κάποιοι ἀπὸ ἐμᾶς θὰ μείνουν ζωντανοί…
…ἢ πὼς σκοπεύουν, ὅταν θὰ τελειώσουν, νὰ κρατήσουν τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα γιὰ …πάρτη τους!!!

Μόλις ξεκίνησε πατριῶτες καὶ τὰ ἐπεισόδια, ποὺ θὰ παιχθοῦν, κρύβουν πολλὲς ἀνατροπές. Τόσο ἐνδιαφέρουσες ἀνατροπὲς οὐδεὶς φαντάζεται, μά, κυρίως, αὐτοὶ οἱ ψυχανώμαλοι, ποὺ ἐπὶ χάρτου σχεδιάζουν γενοκτονίες καὶ μετατοπίσεις συνόρων, ἔτσι, γιὰ πλάκα καὶ κατὰ πῶς ἐξυπηρετῶνται οἱ ὀνειρώξεις τους, θὰ κληθοῦν συντόμως νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ ..πέρας τῆς διαδρομῆς. Ναί, θὰ πληρώσουν πολλοὶ ἀθῶοι στὸ μεταξύ, ἀλλά, αὐτὴν τὴν φορά, στὸ πέρας τῆς διαδρομῆς δὲν κρύβεται μία ἀκόμη ἐπικράτησίς τους, ἀλλὰ ἡ ὁλικὴ καὶ διὰ παντὸς ἀποπομπή τους.

Φιλονόη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *