Θεμελιώνοντας τὸ οἰκοδόμημα τῆς νέας μας ζωῆς

 

 Στὴν ζωὴ ὅλων μας ἔρχεται ἡ στιγμὴ ποὺ καταλαβαίνουμε ὅτι τὸ φωτοστέφανο τῆς ἀποδοχῆς, ποὺ οἱ ἄνθρωποι τοποθετοῦν ἐπάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια μας, εὔκολα μπορεῖ νὰ μεταστραφῇ σὲ θηλιὰ τῆς ἐπικρίσεως καὶ τότε, αὐτὸ ποὺ εἶναι ἀναγκαῖο νὰ κάνουμε εἶναι νὰ σκύψουμε μέσα μας γιὰ νὰ ἀνακαλύψουμε καὶ νὰ συνδεθοῦμε μὲ τὸ ἐσωτερικό μας φῶς.
Νὰ γίνουμε ἐσωτερικὰ φωτισμένοι, ὑπηρετώντας μὲ ἐπίγνωση τὰ ὄνειρα καὶ τὶς ἀξίες μας καὶ ὄχι νὰ εἴμαστε περιπλανώμενες σκιὲς ποὺ ἀναζητοῦν τὰ φῶτα τῆς ἐπιβεβαιώσεως τῶν ἄλλων.

Αὐτὴ ἡ νέα στάσις μπορεῖ νὰ ἀνεγείρῃ τὸ οἰκοδόμημα μιᾶς νέας ζωῆς, μιᾶς ζωῆς μὲ αὐθεντικὲς δραστηριότητες, μὲ οὐσία καὶ βάθος, μὲ ἀπέραντη χαρὰ καὶ κεραυνοβόλες στιγμές, μὲ ἐκπλήρωση, ἀγάπη καὶ ἀληθινὴ σύνδεση.
Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι θὰ πάψουμε νὰ ἔχουμε ἀνάγκη τὴν ἀγάπη τῶν ἄλλων.
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν θὰ ξεπουλᾶμε τὴν αὐθεντικότητά μας γιὰ χάριν τῆς ἀποδοχῆς.

Γιῶτα Σούσουλα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply