Βρὲς ἕνα παιδί…

Ἕνα παιδὶ ποὺ καταλαβαίνει… Ἕνα παιδὶ ποὺ λάμπει… Ἕνα παιδὶ ποὺ ἔχει τὴν Φύσιν… Ἕνα παιδὶ ποὺ σὲ χρειάζεται…
Καὶ δίδαξέ του ἦθος… Σεβασμὸ στὸ περιβάλλον καὶ στοὺς Νόμους τῆς Φύσεως…

Βρὲς ἕνα ὁποιοδήποτε παιδί, ποὺ νὰ μὴ σὲ δένῃ κάποιο συναίσθημα μαζύ του, καὶ δίδαξέ του ἀνθρωπιά!!!
Βρὲς ἕνα παιδὶ καὶ δεῖξε του τὸν τρόπο νὰ ἀνακαλύπτῃ τὶς ἀλήθειες…

Μόνον τότε θὰ ἔχῃς πράγματι προσφέρῃ κάτι οὐσιαστικό…
Μόνον τότε, ὅταν φεύγοντας ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο θὰ μπορῆς νὰ πῇς πὼς ἄφησες  σπόρο πίσω σου…
Μόνον τότε ἡ Ἀνθρωπότης θὰ ἔχῃ ἐλπίδες…

Ὅσο γυρίζουμε γύρω ἀπὸ τοὺς ἑαυτούς μας, τὶς καθημερινότητές μας, τὶς μικρὲς ἤ μεγάλες μας ἀνάγκες, ὁ βάλτος θὰ ἁπλώνη κι ἐμεῖς θὰ βουλιάζουμε…

Βρὲς ἕνα παιδί…
Ἕνα ἄγνωστο παιδί…
Μὴ πασχίσης νὰ τὸ ἀλλάξῃς… Νὰ τοῦ δείξῃς αὐτὰ ποὺ δὲν τοῦ δείχνουν οἱ ἄλλοι προσπάθησε… Μόνον πρόσεξε νὰ εἶναι ἀλήθειες, δίχως φίλτρα καὶ περιορισμούς… Νὰ μάθῃ νὰ βλέπῃ τὸ Ὅλον πρέπει… Ὄχι τὸ στενό, μικρό, πνιγηρὸ μέρος ποὺ ὅλων μας τὸ βλέμμα ἑστιάζει…
Καὶ τότε μόνον ἡ Ἀνθρωπότης θὰ ἔχη πράγματι ἐλπίδες καὶ Μέλλον…

Φιλονόη

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply