Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (θ)

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...153 μέδουσα3Μὲ μίαν γρήγορη ματιὰ μπορεῖτε νὰ …θαυμάσετε τὸ πῶς τὰ σύμβολα τῶν φερομένων ὡς ἐξουσιαστῶν, ἀλλάζουν μόνον κατ’  ὄνομα καὶ οὐδέποτε στὴν οὐσία.
Στὴν πραγματικότητα ἐπαναλαμβάνονται μέσα στοὺς αἰῶνες, δηλώνοντας (καὶ ἐπιβεβαιώνοντας) μίαν συνέχεια.

Πέραν τοῦ ἀετοῦ,  ποὺ κυριαρχεῖ ὁπουδήποτε, θὰ σᾶς παρουσιάσω, στὸ ἐδῶ καὶ τώρα μερικὰ παραδείγματα τῶν συμβόλων τῆς (παλαιᾶς καί) νέας τάξεως πραγμάτων, ποὺ μᾶς κουνᾶ, ὅπως πάντα τὸ δάκτυλο.
Βλέπουμε κι ἐκεῖ τὰ ἴδια βυζαντινὰ σύμβολα… Ξεκάθαρα καὶ μάλιστα αὐτὰ τὰ σύμβολα, ἄν καὶ μεσολάβησε ἡ λοβοτομὴ τοῦ κομμουνισμοῦ, ἐπανέρχονται γιὰ νὰ ἐπαναπροβληθοῦν, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ συνέβαινε πρὸ δύο αἰώνων…
Σὰν νὰ μὴν πέρασε μία ἡμέρα…

Κι ἔτσι…
Ἀλλάζουν (ἐπιφανειακῶς)  τὰ ὀνόματα, τὸ αἷμα ῤέει, (στὴν πραγματικότητα πάντα τὸ δικό μας αἶμα ῥέει καί) κάποιοι, ἀπὸ παλαιοτάτων ἐτῶν, ἀποδεικνύουν πὼς ἔπιασαν τὴν ἐξουσία ἀπὸ τὰ μαλλιὰ καὶ δὲν τὴν ἀφήνουν νὰ τοὺς φύγῃ.
Ἔτσι πιστεύουν τοὐλάχιστον.

Μόνον ἔτσι ὅμως, ἀλλάζοντας μάσκες, δίχως στὴν πραγματικότητα νὰ ἀποκόβονται ἀπὸ τὸ παρελθόν τους, μὰ «παίζοντας μὲ τὶς εἰκόνες»,  μποροῦν νὰ ἀνανεώνουν διαρκῶς τὶς ἐμφανίσεις τους καὶ νὰ μὴν ἀναγνωρίζονται. Ἐγκληματίες τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου παραμένουν ὅμως, ποὺ ἁπλῶς παραχαράσσουν τὰ ὀνόματά τους, μὴν τολμώντας νὰ ἐμφανισθοῦν ὡς ἔχουν.
Ἄλλως τὲ οἱ γενοκτονίες εἶναι μία ὑπόθεσις ποὺ τὴν κατέχουν καλά, ἐφ΄ ὅσον τὶς χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ ἐξοντώνουν ὅσους κι ὅ,τι θὰ μποροῦσε νὰ τοὺς συνδέσῃ μὲ τὰ δικά τους, μέγιστα καὶ ἐπαναλαμβανόμενα ἐγκλήματα.
Καὶ μετὰ παρουσιάζουν πληρωμένες ῥεπούστηδες γιὰ νὰ μᾶς …«διδάξουν νέες ἐκδοχὲς τῆς ἱστορίας…» ποὺ τοὺς ἀθῳώνουν καὶ τοὺς …ἀπαγκιστρώνουν ἀπὸ τὰ ἐγκλήματα!!!
Κι ἔτσι ἐμεῖς, ἀγνοώντας τὶς καταβολές τους, ἀλλὰ καὶ τὶς ὅποιες δικές μας, μέσα ἀπὸ συστηματικὲς προπαγάνδες καὶ λοβοτομές, διαβιοῦμε …ἐν μέσῳ τρομοκρατίας, ψευδολογιῶν καὶ «νομομαγειρεμάτων», τὰ ὁποῖα ἐκφοβισμένες καὶ ἐξαγορασμένες κυβερνήσεις-ἀνδρείκελα προετοιμάζουν κατ’ ἐντολήν τους.
Οὔτε ποὺ θὰ τολμοῦσαν νὰ διανοηθοῦν φυσικὰ πὼς ἐὰν ἐμεῖς συνειδητοποιήσουμε ὅτι ἡ ἐξουσία τους εἶναι πλαστὴ καὶ αὐτομάτως καταῤῥέουσα…
Μᾶς τρέμουν καὶ βιάζονται…
Γιὰ αὐτὸ καὶ μᾶς βιάζουν…

Μᾶς ἐπιβάλλουν τὰ ὅσα θέλουν καὶ τελικῶς μᾶς ..«πείθουν» πὼς εἶναι δική μας ἐπιλογή, ἄν καὶ γνωρίζουν θαυμάσια πὼς ἐὰν ἀπὸ κάποια χαραμάδα ἡ ἀλήθεια ἐμφανισθῇ, αὐτοὶ ἐξαϋλώνονται.
Κρύβονται, ὡς κλασικοὶ δειλοὶ ἀπατεῶνες, διότι γνωρίζουν πὼς εἶναι τίποτα.
Χρησιμοποιοῦν ὅμως διαρκῶς τὰ ἴδια σύνολα, ἐλαφρῶς τροποποιημένα κατὰ περίπτωσιν, δηλωτικὰ τῆς ἐξακολουθήσεως τῆς ἐξουσίας τους ἀλλὰ καὶ ὡς ἀναγνωριστικὰ μεταξύ τους.
Ταὐτοχρόνως αὐτὰ τὰ σύμβολα λειτουργοῦν, σὲ μεγάλο βαθμό, ἐκφοβιστικὰ πρὸς τοὺς μὴ γνῶστες τῶν ὅσων κουβαλοῦν πίσω τους καὶ κατὰ κάποιον τρόπο καθηλώνουν τοὺς ἀδαεῖς.
Δροῦν δῆλα δὴ καὶ ὡς ψυχολογικὰ μηνύματα, αὐτὰ τὰ σύμβολα, ἐνάντια σὲ αὐτοὺς ποὺ οὐδεμία σχέσιν ἔχουν μὲ τὶς βρωμιές τους.

Ὅμως ἄς τελειώνουμε…
Ἄς ἀρχίσουμε νὰ τὰ ἐντοπίζουμε καὶ νὰ τοὺς ἀποκαλύπτουμε. Ὅσο περισσότερο τοὺς ἀποκαλύπτουμε, τόσο περισσότερο τοὺς ἀπογυμνώνουμε καὶ τοὺς ἀποδυναμώνουμε. Τρέμουν τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ φῶς γιὰ αὐτὸ καὶ μόνον στὸ σκοτάδι μεγαλουργοῦν.  Στοές, μασονικὲς ἐκπαιδεύσεις, κατασκοπείες, συκοφαντίες, ἀποσιωπήσεις, προπαγάνδες, παρακολουθήσεις, ἔλεγχος βασικῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἀκόμη καὶ σκέψεως…
Ἁπλὸ ξεφλούδισμα ὅμως τοὺς χρειάζεται. Ἁπλὸ ξεγύμνωμα.
Εἶναι τίποτα καὶ τὸ γνωρίζουν!
Ὅ,τι φαίνεται νὰ κατέχουν εἶναι κλεμμένο καὶ τὸ γνωρίζουν…

Οἱ μόνες, βάσεις τῶν δικῶν τους …κολλημάτων, ποὺ τοὺς μετατρέπει σὲ εἶναι κάτι, εἶναι τὸ ψέμμα.
Ὅσο ξεσκεπάζουμε τὸ ψέμμα τόσο μικραίνουν!!!

Αὐτὴν τὴν …πετριά τους, νὰ δηλώνουν διαρκῶς τὴν παρουσία τους, τὴν ἐκφράζουν, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ προσωπικὰ καὶ οἰκογενειακά τους οἰκόσημα, καὶ στὶς ἐπιχειρηματικές τους δραστηριότητες…
(Ποὺ συνήθως εἶναι πολυεθνικές, οἱ ὁποῖες, ὅπως ὁ Γκαίητς, στοχεύουν στὸν ἀποπληθυσμὸ καὶ τὸ δηλώνουν μὲ κάθε εὐκαιρία!!!).
Κι ἔτσι βλέπουμε στὶς μεγάλες πολυεθνικὲς νὰ ἀναπαράγονται διαρκῶς σύμβολα καὶ εἰκόνες μεσαιωνικὲς ἤ ἀρχαιότατες… Λὲς καὶ κάποιος τοὺς ἐξουσιοδότησε νὰ χρησιμοποιοῦν κάτι ποὺ δὲν τοὺς ἀνήκει…
Μὰ δὲν τὸ κάνουν γιά κάτι ἄλλο, παρὰ μόνον γιὰ νὰ δηλώσουν τὴν ἰσχύ τους, τὴν συνέχειά τους καὶ τὴν παρουσία τους…
Καὶ τώρα ὅλες αὐτὲς οἱ πολυεθνικὲς δουλεύουν πρὸς ἕναν σκοπό: τὴν κατάργησιν τοῦ σημερινοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους, διότι τοὺς ἀπειλεῖ!!!

Κι ἔτσι, συνήθως μὲ …στημένα παιχνίδια ἐξοντώνουν τοὺς πιθανοὺς ἀντιπάλους τους (καλὴν ὥρα ὅπως στὴν χώρα μας αὐτὴν τὴν περίοδο) καὶ ἐμφανίζονται ὡς …«ἐπενδυτές» γιὰ τὰ πάντα καὶ τοὺς πάντες.
(Ναί, συνήθως μὲ ἐξαγορασμένους!!!)
Ἡ τροφή, ἡ προπαγάνδα, ἡ μετακίνησις, ἡ ὑγεία, ἡ παρακολούθησίς μας, ἡ δηλητηρίασίς μας, οἱ σπόροι, ἡ γῆ, τὰ ὕδατα, ἡ ἐνέργεια έλέγχονται ἀπὸ αὐτούς.
Ἀκόμη καὶ τὸ διάστημα ἤ τὰ καιρικὰ φαινόμενα.
Ἐνδεικτικὰ κάποια συμβολά τους, ἀπὸ (κυρίως) βιομηχανίες ὀχημάτων, ἀλλὰ καὶ (;;;) ἀναψυκτικῶν, παρακολουθήσεως, προπαγάνδας….

This slideshow requires JavaScript.

Τρόφιμα, τσιγάρα, ποτά, ναρκωτικὰ στὰ χέρια τους.
Τηλεόρασις, ῥαδιόφωνον, μέσα ἐνημερώσεως, ἁλυσίδες πολυκαταστημάτων, μέσα μεταφορᾶς…
Τράπεζες, χρηματιστήρια, κράτη…
Δὲν ἔχουν ἀφήσει κάτι στὴν τύχη διότι δὲν τοὺς ἀρέσει νὰ ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν τύχη…

Βέβαια, πολὺ ἐνδεικτικῶς σᾶς παρουσίασα μερικὰ ἀπὸ τὰ σύμβολά τους, ποὺ ἄλλοτε εὐθέως κι ἄλλοτε ἐμμέσως, παραπέμπουν στὰ σύμβολα ποὺ ἔως τώρα ἔχω παρουσιάσει.

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (α)

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (β)

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (γ)

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (δ)

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (ε)

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (στ)

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (ζ)

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (η)

Τὸ «σενάριον» ποὺ σᾶς παρουσιάζω εἶναι πολὺ …συνωμοσιολογικὸ ἀλλὰ ταὐτοχρόνως δίδει ἀπαντήσεις γιὰ τὴν ἀρχή, μὰ καὶ γιὰ τὸ πέρας τῆς βασιλείας τους.
Ὅσο γιὰ τὸ τώρα…
…τὸ μόνον ποὺ ἔχω νὰ πῶ εἶναι κουράγιο, ὑπομονή, αὐτοπεπαίδευσις…
Αὐτὰ ἀπὸ μόνα τους δομοῦν καὶ συνιστοῦν Ἀνθρώπους πού, ἔχοντας ἐπίγνωσιν, δὲν ὑπάρχει περίπτωσις νὰ ἡττηθοῦν.
Ἄλλως τε…
…Ἡ Σοφία, στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία (μυθολογία) πάντα νικᾶ τὴν δύναμιν.

Σοφία νικᾶ Δύναμιν!

Στὴν ἑλληνικὴ μυθολογία-ἱστορία ἡ Ἀθηνᾶ γεννᾶται ἀπὸ τὴν κεφαλὴ τοῦ Διός.
Ἐπίσης γνωρίζουμε πὼς ὁ Δίας τὴν καταπίνει διότι γνωρίζει πὼς μὲ τὴν γέννησίν της θὰ ἀπειλήση τὴν ἐξουσία του, ἐκτοπίζοντάς τον.
Αὐτὰ ὅμως ἀφοροῦν στὴν ἑλληνικὴ μυθολογία.
Τί δουλειά ἔχουν αὐτοί οἱ συμβολισμοί στούς Ἰάπωνες;

Σοφία νικᾶ Δύναμιν!

Στούς (πραγματικούς) Ἀμερικανούς (Ἰνδιάνους);

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...146 Ἰαπωνία Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...145 Τοτὲμ Βανκοῦβερ β Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...147 Βανκοῦβερ

(Ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὸν ἐξάδελφο Μιχάλη καὶ μίαν ἐπίσκεψίν του στὸ Βανκοῦβερ)

Ἐκεῖ λοιπὸν στὸ Βανκοῦβερ ἔχουν ἕνα τεράστιο πάρκο μὲ ὅ,τι τοτὲμ κυκλοφορεῖ στὸν πλανήτη.
Καὶ ἔχει πράγματι πολὺ μεγάλο ἐνδιαφέρον νὰ παρατηρήσουμε αὐτὰ τὰ τοτέμ, διότι, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, ἀποκαλύπτουν τὴν πραγματικὴ ἱστορία (μέσα ἀπὸ τὶς διάφορες μυθολογίες) ὅλου τοῦ πλανήτου.

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...151 ἰνδιάνια τοτέμς Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...152 Ἀσία Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...155 τοτὲμ ἀσίας Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...148 Βανκοῦβερ Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...149 Βανκοῦβερ Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...150 Κίνα

Καί…
…δὲν εἶναι σύμπτωσις ποὺ ἡ κουκουβάγια ἐπικρατεῖ στὰ περισσότερα ἐξ αὐτῶν!!!
Βέβαια σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ οἰκόσημα, αὐτὸ τοῦ Τορόντο, στὸν Καναδᾶ, ἀνεκάλυψα τὴν κουκουβάγια, σύμβολον τῆς Σοφίας.
Ἀδυνατῶ νὰ τὸ ἐξηγήσω…

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...44 Τορόντο, Καναδᾶ

Σημαντικοτάτη λεπτομέρεια φυσικὰ ὁ συνδυασμὸς μεδούσης κουκουβάγιας, ποὺ ἰδίως σὲ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες, ἔχει κάτι περισσότερο νὰ πῇ!!!

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...153 μέδουσα3

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Στὴν Κίνα, ὅπως καὶ σὲ ἀρκετὰ μέρη τῆς Ἀσίας, βλέπουμε συχνὰ τὸν δράκο νὰ ἀλλάζῃ τὴν θέσιν του εἶτε μὲ τὸν ἀετὸ εἶτε μὲ τὴν κουκουβάγια. Ἀγνοῶ τοὺς λόγους, ὅμως ἀντιλαμβάνομαι πὼς ὁ δράκος, ποὺ δέρκει, εἶναι μέσον ἐπιβολῆς ἐξουσίας κι ὄχι ὁ ἐκπρόσωπος τῆς ἐξουσίας.

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...154 Κίνα

Υ.Γ.2. Τελικῶς αὐτοί οἱ λαοί, ποὺ ἐλέγχονται ἀπολύτως, ποιόν ἀκριβῶς θεό ἐπικαλοῦνται ὅταν πηγαίνουν στούς  πολέμους γιά νά σφαγιασθοῦν; Ὄχι ἀπαραιτήτως ἐν …γνώσει τους!!!

Υ.Γ.3. Ἕνας (ἐνδιαφέρων) συνεργάτης τῆς ΜΟΝΣΑΝΤΟ, ποὺ λίγο ἔως πολὺ ὅλοι μας γνωρίζουμε τὸ …«ἔργο» της, εἶναι κάποιος Ἀνδρέας Δίας…

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...156 Ἀνδρέας Δίας

Πολὺς Δίας μᾶς ἔζωσε….

εἰκόνες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (θ)

    • Μὰ πάρα πάρα πάρα πολὺ παλαιά… Κάπου δῆλα δή, κατὰ πῶς μᾶς τὰ λέει ὁ παπποῦς Ἡσίοδος, μαζὺ μὲ τὸν Αἰσχύλο, γύρω στὴν Τιτανομαχεία.

Leave a Reply