Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (η)

Σήμερα ἁπλῶς θὰ σᾶς παρουσιάσω τὸ πόσο …κοσμοκράτωρ εἶναι ο κάθε ἔνας ποὺ θέτει τὸν ἀετὸ ὡς σύμβολόν του. Ἡττᾶται μόνον ἀπὸ κάποιον ἄλλον, ποὺ ἐπίσης διατηρεῖ ὡς σύμβολόν του τὸν …ἀετό.
Δὴλα δή… Γιὰ νὰ λέμε ὅμως τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους…
…Παραστάσεις εἶναι στὴν πραγματικότητα, ὅλα αὐτὰ ποὺ μᾶς παρουσιάζονται ὡς ἱστορικὰ γεγονότα, γιὰ νὰ παίζονται στοιχήματα σὲ χρηματιστήρια καὶ νὰ θησαυρίζουν, ἀκόμη περισσότερο, οἱ τραπεζίτες ποὺ ἐπενδύουν σὲ …πολέμους.
…Παραστάσεις γιὰ νὰ δανείζουν τὰ κράτη, τοὺς βασιλεῖς, τοὺς λαοὺς καὶ μετὰ νὰ τοὺς πίνουν τὸ αἷμα…
…Παραστάσεις γιὰ νὰ μὴν βλέπουμε τὸ πραγματικὸ πρόβλημα καὶ τοὺς πραγματικοὺς κοσμοεξουσιαστές….

Παράδειγμα;

Ὁ δοῦξ τοῦ Μάρλμπορο Τσώρτσιλ, ἀπόγονος τοῦ δουκὸς τοῦ Οὐέλιγκτον, νικητοῦ τῶν Ναπολεοντείων πολέμων, κατάφερε κι ἐπέτυχε σαρωτικὴ νίκη, μαζὺ μὲ τοὺς συμμάχους του, κατὰ τοῦ γερμανικοῦ ἄξονος καὶ τοῦ Χίτλερ.

Θὰ μπορούσαμε νὰ θαυμάσουμε τὴν γονιδιακή τους πληροφορία ποὺ παραδίδει στὴν βρεταννικὴ αὐτοκρατορία ἀρίστους στρατηγοὺς καὶ πολιτικούς.
Θὰ μπορούσαμε, ἐὰν ἡ νίκη τῶν Ἄγγλων, ὑπὸ τὸν δοῦκα τοῦ Οὐέλικγτον ἤ Μάλρλμπορο ἤ Arthur Wellesley δὲν ἦταν μία θαυμασία ἀφορμὴ γιὰ νὰ κερδίσουν οἱ Rothschild στὸ χρηματιστήριον τοῦ Λονδίνου ἀμύθητα ποσά.
Ποσὰ ποὺ δίχως τὴν ἐμπλοκή τους στὴν χρηματοδότησιν τῶν πολέμων οὐδέποτε θὰ κέρδιζαν, ἀλλὰ οὔτε καὶ θὰ μποροῦσαν νὰ κερδίσουν ἐὰν δὲν εἶχαν ἔγκαιρη πληροφόρησιν…

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...126 ναπολεόντειοι πόλεμοι

Πίσω ἀπὸ ὅλα ἕνας …Rothschild!!!

Αὐτὰ τὰ τεράστια ποσὰ περιῆλθαν στὴν κατοχή τους, κατόπιν στοιχημάτων στὸ χρηματιστήριον τοῦ Λονδίνου σχετικὰ μὲ τὴν ἔκβασιν τῶν μαχῶν. (Γιὰ τὴν ὁποίαν ἔκβασιν εἶχαν πρῶτοι πληροφόρησιν μέσῳ τῶν δικτύων τους!!!)
Καὶ φυσικὰ αὐτὰ τὰ ποσά, ποὺ ἐδόθησαν στὴν Ἀγγλία τότε, ὅπως πάντα, ἐδόθησαν μὲ τὴν μορφὴ δανείου. Τὴν γνωστὴ μέθοδο τοῦ πλουτισμοῦ τους.
Κατ’ ἐπέκτασιν, σὲ κάθε περίπτωσιν, νίκης ἤ ἥττης, οἱ Rothschild  θὰ κέρδιζαν.
Καὶ αὐτὸ ἦταν γνωστὸ στοὺς τότε κρατοῦντες κι ἄς μὴν τὸ ἀναφέρῃ ἡ ἐπίσημος ἱστορία…

Τὸ οἰκόσημον τοῦ δουκὸς Μάρλμπορο ἔχει σαφῶς ἀρκετὲς δικαιολογίες γιὰ νὰ προβάλλῃ τὸν ἀετό.
Ὅλως …«τυχαίως» πάντα καὶ ὅλως …συμπτωματικῶς!!!

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...34Μάρλμπορο

Γιατί ὅμως δράκοι κι ὄχι μόνον ἀετοί;

Λόρδου Βύρωνος Δὸν Ζουὰν
Ἆσμα 12ο , Στροφὲς V -VI

Ποιός κρατᾶ τήν πλάστιγγα τῆς παγκοσμίου ἰσορροπίας;
Ποιός ἄρχει ἐπί τῶν Βασιλοφρόνων καὶ τῶν Φιλελευθέρων βουλευτῶν ἀδιακρίτως;
Ποιός ξεσήκωσε τούς γυμνοὺς ἀχίτωνες πατριῶτες τῆς Ἰσπανίας;
(Καὶ διαδίδει τὶς φῆμές ποὺ κάνουν τὶς ἐφημερίδες τῆς γηραιᾶς Εὐρώπης νὰ τρίζουν καὶ νὰ τραυλίζουν);
Ποιός διαχέει ἠδονές καί βάσανα, τόσο στόν Παλιό ὄσο καί στόν Νέο Κόσμο;
Ποιός σχεδιάζει καί χλευάζει τήν πολιτική;
Μήπως τό φάντασμα τοῦ εὐγενικοῦ θάῤῥους τοῦ Βοναπάρτη;
Ὁ Ἰουδαῖος Ῥόθτσιλτ καὶ ὁ χριστιανὸς κολαοῦζος του, ὁ Μπέρινκ.
Αὐτοί, καὶ ὁ ἀναμφισβήτητα φιλελεύθερος πειρατὴς Λαφὶτ,
Εἶναι οἱ ἀληθινοὶ ἄρχοντες τῆς Εὐρώπης.
Κάθε δάνειο, δὲν εἶναι ἁπλῶς κερδοσκοπικὸ κτύπημα,
Εἶναι μοχλὸς γιὰ τὴν καθήλωση ἑνὸς ἔθνους ἢ τὴν ἀνατροπὴ ἐνὸς θρόνου.
Καὶ οἱ Δημοκρατίες, συμμετέχουν λιγουλάκι.
Οἱ μέτοχοι τοῦ δανείου γιὰ τὰ ὀρυκτὰ τῆς Κολομβίας εἶναι γνωστοὶ εἰς τὸ χρηματιστήριον,
Στὴν «συναλλαγή», καὶ τὸ ἀργυροῦν ὑπέδαφος τοῦ Περοῦ, ποὺ χρήζει τῆς προεξοφλήσεως τοῦ Ὁβριοῦ.

Ὁ θάνατος τοῦ Λόρδου Βύρωνος

Ἄλλο παράδειγμα;
Ὁ τεχνητὸς ἐμφύλιος ποὺ μᾶς φύτεψαν μετὰ τὴν ἀποχώρησιν τῶν Γερμανῶν.

Ἄλλο παράδειγμα;
Ἡ …«ἀπελευθέρωσις» τῆς Λιβύης, τῆς Σερβίας, τῆς Συρίας, τοῦ Ἰρᾶκ, τοῦ Ἀφγανιστᾶν…
Ὅπου …«ἀπελευθέρωσις» γενοκτονία κι ὅπου ἐπικρατῇ μία …«ἐπανάστασις» μία γερὴ δανειοδότησις, μία ἰσχυρὴ δέσμευσις τῶν λαῶν καὶ μία μαζικὴ δουλοποίησις.
Κι ἀπὸ πίσω ἕνας …ἀετός, παρέα μὲ μία …ἰδιωτικὴ τράπεζα!!!

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...119 μισθοφόροι Συρίας

Πρὶν φθάσουμε στὸ τελευταῖο τμῆμα τῆς ἐρεύνης αὐτῆς, ἄς ἐξετάσουμε ὅσο μποροῦμε τὶς εἰκόνες, ποὺ ἀφοροῦν στὰ ἐπὶ μέρους σύμβολα, ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα ἐμφανίζονται ὁπουδήποτε, μὲ ὁποιανδήποτε ἀφορμὴ καὶ συνήθως δίχως ἐμφανὴ αἰτία, δηλώνοντας ὅμως στὴν πραγματικότητα τὴν ἰσχύ αὐτῶν ποὺ τὰ προβάλλουν.
Θὰ προσπαθήσω λοιπὸν μίαν προσέγγισιν αὐτῶν, βάσει τῶν πληροφοριῶν ποὺ  ἡ ἱστορία, ὅπως διεσώθη, μᾶς ἐπιτρέπει νὰ τὰ προσεγγίσουμε.

Κι αὐτὰ τὰ σύμβολα δὲν μᾶς προέκυψαν τυχαίως ἀλλὰ κρύβουν πίσω τους τὴν δική μας ἱστορία, τὴν ἱστορία τῶν Ἑλλήνων, ποὺ φθάνει ἔως τὴν Τιτανομαχία.

(Τυχαία ἡ μή χρήσις τοῦ ἀετοῦ, ὡς συμβόλου, ἀπό τήν Ἑλλάδα; Ἤ ὄχι;- Δική μου ἐκτίμησις τὰ παρακάτω… Ἐὰν ὑπάρχουν ἀντιῤῤήσεις, εὐπρόσδεκτες-ἀλλὰ μὲ ἐπιχειρήματα!!!)

Γιὰ τὸν ἀετὸ μιλήσαμε, ξαναμιλήσαμε, ξαναμιλήσαμε…
Ἄς δοῦμε λοιπὸν τὰ ὑπόλοιπα σύμβολα ποὺ ἐμφανίζονται στὰ οἰκόσημα.Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...2 Rothschild

Βασιλικὸς λέων ἀριστερά… Ἵππος δεξιά…
Ἀσπίδα στὸ κέντρο μὲ ἀετὸ καὶ λέοντα κι ἀπὸ ἐπάνω της τρία βασιλικὰ στέμματα, τὸ ἕνα ἐξ αὐτῶν …ἀστερᾶτο καὶ τὸ ἄλλο μὲ ἕναν ἀετὸ στὴν κορυφή…!!! (Ἄς μὴν σᾶς καταθέσω τὸ ποῦ πάει ὁ νοῦς μου γιὰ αὐτά, εἰδικῶς, τὰ τρία ὑπο-σύμβολα!!!)

Ὁ δράκος συμβολίζει, ὅπως ἤδη γνωρίζουμε, ἐπίσης μεγάλη ἐξουσία, προερχομένη ἀπὸ παλαιοτάτων ἐτῶν. Κι ἔχει τέσσερα δάκτυλα – νύχια.
Ἡ ἀνωτάτη ἐξουσία, βάσει τῆς κινεζικῆς θεωρήσεως, κατέχεται ἀπὸ τὸν δράκο ποὺ φέρει πέντε νύχια-δάκτυλα. Συνεπῶς, ἐὰν οἱ Κινέζοι δὲν ἀναφέρονται σὲ …κουτουρᾶδες, τότε κάπου ἐπάνω (καὶ πίσω) ἀπὸ τὸν δρᾶκο μὲ τὰ τέσσερα δάκτυλα-νύχια κρύβεται ἕνας δράκος μὲ πέντε δάκτυλα νύχια.

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (α)

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...65 Χάρρυ Ἀγγλία

 

Ἄρα ὑπάρχει κάτι ἤ κάποιος ἐπάνω ἀπὸ αὐτὸν τὸν οἶκο, διότι μόνον ὅταν ὁ δράκος, βάσει πάντα τῶν δικῶν τους συμβολισμῶν, ἔχει πέντε νύχια-δάκτυλα δηλώνει τὴν ἀπόλυτον ἐξουσία. Μὲ τρία καὶ τέσσερα νύχια-δάκτυλα δηλώνεται ὁ πιστὸς ἀκόλουθος-προστάτης-ἐπόπτης-ἐπιτηρητής ἀλλὰ ὄχι ἡ κεφαλή.
Ἡ ἀπουσία φυσικὰ τοῦ ἀετοῦ, ὡς βασικοῦ συμβόλου ὑπερτάτης ἐξουσίας δηλώνει πὼς τὸ Στέμμα τῆς Ἀγγλίας εἶναι μία θαυμασία βιτρίνα ἀλλὰ ἡ πραγματικὴ ἐξουσία ἀλλοῦ εἶναι.

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (β)

Γιατί οἱ βασιλικές οἰκογένειες προτιμοῦν …«περιούσιες» νύφες; (α)

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (γ)

Ἡ ἐν λόγῳ οἰκογένεια ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Μεγάλη Βρεταννία τροφοδοτεῖ καὶ ὅλους τοὺς βασιλικοὺς οἴκους μὲ τὰ βλαστάρια της. (Γαλλία, Δανία, Γερμανία, Ὁλλανδία, Αὐστρία, Ἰσπανία…)
Ὁ φράσις High Steward δηλώνει τὸν μέγιστον τῶν …ὑπηρετῶν τοῦ στέμματος καὶ τῶν στυλοβατῶν του.
Ἐμφανίζεται μὲ διαφόρους συνδυασμοὺς συμβόλων μὰ κύριο σύμβολόν του εἶναι ὁ λέων, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ δοῦμε ὡς κεντρικὸ σύμβολον ἀκόμη καὶ …πέρδικες!!!.

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...127

 

 

 

Τὸ ὁποῖον …συμπεθερεύει μὲ αὐτὸ τῶν Rothschild:

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...104 rothschild stuart - Αντίγραφο

Ἡ συγγεκριμένη σκηνή, σὲ ἀμέτρητες παραλλαγές, μὲ ἐναλλασσόμενα τὰ σύμβολα, κυριαρχεῖ παντοῦ στὸν πλανήτη. Σὲ ὅλες τὶς οἰκογένειες ποὺ …ἕλκουν εὐγενὴ καταγωγή, ὁπουδήποτε ὑπάρχει κάποιος «οἶκος» μὲ διαδόχους καὶ βασιλικοὺς ἀπογόνους καὶ πριγκιπικὲς καταβολᾶδες…
Ἵπποι, λέοντες καὶ πρῶτοι πρῶτοι οἱ ἀετοί, δικέφαλοι ἤ ὄχι.
Μερικὰ παραδείγματα μπορεῖτε νὰ δεῖτε σὲ ὅλες τὶς προηγούμενες, σχετικές, ἀναρτήσεις μας.
(Ἀλλὰ καὶ στὸ πέρας αὐτῆς τῆς δημοσιεύσεως.)

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (δ)

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (ε)

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (στ)

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (ζ)

Ἄς δοῦμε ὅμως πάλι καὶ μία ἄλλην οἰκογένεια, ποὺ μπορεῖ νὰ μὴν φέρῃ, ἐπισήμως, βασιλικοὺς τίτλους, εἶναι ὅμως ἀπολύτως …βασιλική!!!
Οἰκόσημον τῆς οἰκογενείας Rothschild.

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...2 Rothschild

Ἐπάνω ἐπάνω, μὰ καὶ ἐντὸς τῆς ἀσπίδος, ὁ κατάμαυρος, ἀπειλητικός, ἡγετικὸς ἀετός.
Δεξιὰ κι ἀριστερὰ λέων καὶ …ἵππος!!!

Τί δηλώνει ὁ λέων;

Βλέπουμε λέοντες καὶ ἀντιλαμβανόμεθα βασιλικὲς ἐξουσίες.
Ὁ λέων εἶναι βασιλεὺς τῶν ζώων.
Ἕνας λέων, μία βασιλικὴ γραμμὴ αἵματος…
Δύο λέοντες, δύο βασιλικὲς γραμμὲς αἵματος…
Τρεῖς λέοντες, τρεῖς βασιλικὲς γραμμὲς αἵματος…
Λέων ἐπάνω ἤ στὸ κέντρο ἤ δεξιὰ ἤ ἀριστερὰ δηλώνουν τὸ τώρα, τὸ χθές, τὸ κρυφό, τὸ φανερό… Ἀναλόγως καὶ τῶν λοιπῶν συνδυασμῶν.

Ὁ ῥόλος τοῦ λέοντος στὰ οἰκόσημα συμβολίζει τὴν βασιλικὴ γενεά. (Βασιλικὸς λέων Ἀμφιπόλεως.)
Ὁ λέων ἦταν σύμβολον τῶν Μυκηναίων ἀλλὰ καὶ τῶν Μακεδόνων, τῶν Περσῶν, τῶν Αἰγυπτίων, ὅπως φυσικὰ καὶ τοῦ Ἀλεξάνδρου.
Ὁ Ἡρακλῆς, υἱὸς Διός, τὸν ἐδάμασε γιὰ χάριν τῆς Ἥρας…

Κατὰ τὸν Μεσαίωνα τὸν βλέπουμε, σὰν σύμβολον, σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς Ἡγεμονίες, στὴν Βενετία, ἐναλλασσόμενον μὲ τὸν Λύκο, τὸν ἀετό, τὸ φίδι, τὸν μονοκέρατον, τὸν ἵππο καθὼς καὶ ἄλλα πολλὰ ἐνδιαφέροντα.
Στὴν Βενετία εἰδικῶς ὁ λέων ἦταν πτερωτός (κάτι σὰν ἀετὸς καὶ λέων στὴν συσκευασία τοῦ ἑνός!!!) καὶ δηλώνει τὴν (πραγματική) μονοκρατορία τῶν Ἐνετῶν στὴν θάλασσα.
Ἐπίσης γενικῶς συμβολίζει τὴν ἐξουσία καὶ τὴν βασιλικὴ δύναμιν, εἶτε οὐσιαστικῶς εἶτε γιὰ λόγους …παραστάσεως. (Ἀγγλία).
Τέλος, τὸ γιατὶ ἀν τὶ λέοντος, σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις, βλέπουμε παραλλαγές, εἶναι ἄλλο ζήτημα, ποὺ συνήθως ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὸν ῥόλο καὶ τὸν στόχο, ἀλλὰ καὶ τὶς ἐντολές, τοῦ ἑκάστοτε ἡγεμόνος…
Ὅσο γιὰ τοὺς λέοντες καὶ τοὺς ἀετούς ποὺ ἐναλλάσσονται…
…εἶναι ἕνα θέμα ποὺ χωρᾶ πολλὲς συζητήσεις…

Ὁ δράκος καὶ εἰδικῶς ὁ κόκκινος δράκος ἔχει νὰ μᾶς δόσῃ κάποιες σημαντικὲς πληροφορίες, ποὺ θὰ τὶς ἐρευνήσουμε παρακάτω…
Ὁ πτερωτὸς δράκος ὅμως εἶναι συνδυασμὸς δυνάμεως ἀετοῦ καὶ λέοντος.
Κι αὐτὸ ἦταν ξεκάθαρο στὴν περίοδο τῆς βρεταννικῆς παντοδυναμίας.

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (α)

Τί ἄλλο ἀντιλαμβάνομαι ἐγώ ἀπό τήν παραπάνω εἰκόνα;;
Ὁ ἵππος δηλώνει ἱππότη ἤ ἄλλως στρατό. Ὅμως ὁ ἵππος ἦταν καὶ σύμβολον τοῦ Ποσειδῶνος.

Ὁ ἵππος δηλώνει ταχύτητα, ἀμεσότητα, βία, στρατιωτικὴ κατάρτισιν καὶ ὑποδομή, καθὼς ἐπίσης καὶ ὑπακοή.
Ἀκόμη κι ὁ Ἡρακλῆς ἐλάμβανε ὡς δῶρα, κατὰ καιρούς, ἵππους, πρὸ κειμένου νὰ κινεῖται ταχύτερα.

Μὰ ὁ Ἡρακλῆς ἦταν πάντα ὁ ῥωμαλαῖος, ὁ δυνατός, ὁ πιστὸς στὸν πατέρα του Δία…
Αὐτὰ ὅμως ἀφοροῦν στὴν μυθολογία.
Τὸ γιατὶ ἡ μυθολογία καὶ τὰ σύμβολά της ἔχουν γίνει καὶ σύμβολα τῶν ἑκάστοτε κρατούντων εἶναι ἄλλη ἱστορία.
Ἐδῶ ὅμως δὲν ἔχουμε ἵππον. Ἔχουμε μονόκερων!!!

Ὁ μονόκερως τί σημαίνει; Τί συμβολίζει;
Μήπως καί τήν βαρβαρότητα, μαζύ μέ τήν σύνδεσιν τῆς γηίνου ἐξουσίας μέ τίς …θεϊκές της πηγές;

Συνδέεται μὲ τὴν θεὰ Ἀρτέμιδα, ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ μυθολογία.
Συμβολίζει τὴν βαρβαρότητα μὰ συμβολίζει καὶ τὸ …τρίτο μάτι. Δῆλα δὴ τὴν διαίσθησιν ἤ τὴν ἐνόρασιν.
Συμβολίζει ἐπίσης τὴν μυστικότητα.
(Μήπως καί κάτι περισσότερο; Καί τί;)
Δυστυχῶς, δίχως νὰ μπορῶ νὰ τὸ ἀποδείξω, βασιζομένη κυρίως στὴν διαίσθησίν μου, ὁ μονόκερως συμβολίζει (καὶ συνδέει) τὰ μυστικιστικὰ τάγματα, ποὺ ἀσκοῦν ἐμμέσως ἤ ἀμέσως ἐξουσίες,.
Ἄλλως τὲ ὅλες οἱ μασονικὲς στοὲς τοῦ πλανήτου αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν δύναμιν ἰσχυρίζονται πὼς μποροῦν νὰ χρησιμοποιοῦν καὶ νὰ ἐπιδεικνύουν. Τὸ …τρίτο τους μάτι!!!

Ὁ μονόκερως λογικὰ πρέπει νὰ συνδέεται καὶ μὲ τὶς μυστικὲς στοές, ὅπως τὶς μασονικές, ἀλλὰ καὶ ὅλες αὐτὲς ποὺ δὲν γνωρίζουμε, μὰ ποὺ (πιστεύουν πώς) κρατοῦν τὶς τύχες τῶν λαῶν στὰ χέρια τους.
Δὲν εἶναι τυχαῖον ποὺ σὲ μεσαιωνικὰ τάγματα τὸν συναντοῦμε ὡς κύριον σύμβολον. Μὰ ἐδῶ εἶναι κάπως παγιωμένος κι ὄχι τυχαῖος.

Συνεπῶς κάτι βαθύ, μέσα ἀπὸ αἰώνων ἱστορία, πρέπει νὰ ἐκφράζεται μὲ τὴν παρουσία του.
Καὶ εἰδικῶς στὴν Ἀγγλία, ἀλλὰ ὄχι μόνον, αὐτὰ τὰ σύμβολα, μὲ πρωταγωνιστὲς μονόκερῳ, εὐδοκιμοῦν!!!
Θὰ μπορούσαμε νὰ ἰσχυρισθοῦμε, κάπως αὐθαιρέτως ἴσως, πὼς αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ κέρας συμβολίζει τὴν σύνδεσιν τῆς γηίνου παρουσίας μὲ τὴν (ὁποιανδήποτε) ἔκφρασιν τοῦ θείου (ἀετός).
Κάτι σὰν …κλειδάρχες καὶ κλειδοκράτορες…

Αὐτὰ ὅμως εἶναι ὑποθετικά. Τὰ σύμβολα, ἐπακριβῶς, σαφῶς, ἀπολύτως δηλώνουν κάτι σὲ αὐτοὺς ποὺ τὰ χρησιμοποιοῦν κι ὄχι σὲ ἐμᾶς ποὺ τὰ πρωτοσυναντοῦμε μόλις τώρα.

Τὸ ἐπόμενον σύμβολον ποὺ διακρίνουμε εἶναι ὁ δρᾶκος, σὲ μικρότερον μέγεθος, ἀλλὰ ἐμφανέστατον…
Στὸ σύμβολον τῶν βασιλικῶν ἀπογόνων διακρίνουμε κυρίως λέοντες, ἐνᾦ στὸ σύμβολον τῶν Rothschild καὶ τὸν δράκο.

Ὁ δράκος προέρχεται ἀπὸ τὸ ῥῆμα δέρκομαι, ποὺ σημαίνει κυττῶ, παρατηρῶ, ἀντιλαμβάνομαι διὰ τῆς ὀράσεως, διακρίνω…
Ὁ ἔχων τὸ ὀξὺ βλέμμα, τὴν ὀξεία ἀντίληψιν ἀλλὰ καὶ τὴν ὀξυδέρκεια.
Ὁ δράκων, κατὰ τὶς μυθολογικὲς ἐκδοχές, συνήθως ἦταν φύλαξ κάπου.
Κατ’ ἐπέκτασιν ὁ δράκος, συνεργαζόμενος μὲ τὸν λέοντα ἤ τὸν ἵππο, ἐπιτηρεῖ καὶ κρατᾶ μὲ τὶς δυνάμεις του κάποιες ἄλλες δυνάμεις ὑπὸ αὐτόν. Ἐπίσης ὁ δράκος συμβολίζει τὸν πλοῦτο, ἐφ΄ ὅσον τὸν προστατεύει.
Ὅταν στέκεται ἀριστερὰ συμβολίζει τὴν καλὴ τύχη. Γιὰ τὴν δεξιά του θέσιν ὅμως …ἀγνοῶ!!!
Στὴν χριστιανικὴ θεώρησιν ὁ δράκος συμβολίζει τὸ κακό. Ἐπισήμως ὅμως, οἱ ἔχοντες σὰν σύμβολό τους τὸν δράκο, καὶ εἰδικῶς τὸν κόκκινο,  εἶναι σὰν νὰ δηλώνουν πὼς ἐκπροσωποῦν τὸ …κακό!!! (Ἄν καὶ ἐπισήμως χριστιανοί!!!)
Ὅμως… Ὁ φύλαξ τῶν θησαυρῶν (κι ὄχι μόνον) εἶναι ὁ θηλυκὸς δράκος, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιφέρῃ καὶ τὸν θάνατο σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἐπιβουλεύονται τὸν ὁποιονδήποτε θησαυρὸ ἤ τὴν ἐξουσία ποὺ κατέχει αὐτὸν τὸν θησαυρό. 

Ὁ ἀρσενικὸς δράκος εἶναι αὐτὸς ποὺ ἐλέγχει τὸν καιρό, τὶς ἐκλείψεις, καθὼς καὶ ἐμμέσως τὴν ἐπιβίωσιν τῶν ζωντανῶν ὀργανισμῶν…
Μὲ τὰ φτερά τους δὲ μποροῦν ἤ νὰ σκιάσουν ἤ νὰ κρύψουν ἤ νὰ σκοτώσουν.
Τὸ μαῦρο ἤ κόκκινο χρῶμα (κακό) ἀντιμάχεται τὸ λευκὸ (καλό).
Στὴν κινεζικὴ παράδοσιν οἱ ἔχοντες πέντε νύχια δράκοι συμβολίζουν τὴν αὐτοκρατορική τους ῥίζα. Οἱ ὑπόλοιποι, μὲ τὰ λιγότερα νύχια (τρία ἤ τέσσερα) εἶναι κατώτεροι.
Συνδέεται ἐπίσης μὲ τὴν θάλασσα καὶ τὸν Ποσειδώνα (ἐξ οὖ καὶ οἱ σεισμοί!).
Οἱ δράκοι θεωροῦνται πὼς συνεμάχησαν μὲ τοὺς Τιτᾶνες στὴν Τιτανομαχία ἀλλὰ ἐφ΄ ὅσον ἐνικήθησαν οἱ Τιτᾶνες οἱ δράκοι κατέληξαν ὑποτελεῖς τοῦ Διός.

Οἱ δράκοι μᾶς προέκυψαν ἀπὸ τὰ φίδια, τὰ ὁποῖα ἐπίσης συχνὰ βλέπουμε σὲ σύμβολα ἐξουσίας ἀλλὰ καὶ σὲ οἰκόσημα.
Τὰ φίδια δηλώνουν ἐπιστημονικὲς γνώσεις καὶ ἰάσεις.
Δηλώνουν ὅμως καὶ …ὑπόγειες πράξεις καὶ σκέψεις, καθὼς ἐπίσης καὶ δίκτυα «ἀόρατα» ποὺ μποροῦν νὰ κινοῦν ὑπογείως καταστάσεις  καὶ νὰ καθορίζουν γεγονότα, δίχως νὰ γίνονται ἀντιληπτά.
Τὰ φίδια συνδέοντο μὲ τὸν Ἀσκληπιὸ ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν Ἑρμῆ.
Δηλώνουν καὶ τὴν ταχύτητα ἀλλὰ καὶ τὴν γνῶσιν.
Δηλώνουν ἐπίσης τὴν παλαιότητα καὶ τὴν γραμμὴ αἵματος.

Φυσικὰ τὰ φίδια συνδέονται καὶ μὲ τὴν Γῆ.
Μὰ μὲ τὴν Γῆ, τὴν σταθερότητα, τὶς φυσικὲς λειτουργίες ἀλλὰ καὶ τὸν θάνατο, συνδέεται καὶ ἡ Ἐκάτη, σύμμαχος τοῦ Διός, (ἀπὸ τοὺς πρώτους) ποὺ σύμβολόν της ἔχει κυρίως τὸν σκύλο.
Κι αὐτὸν τὸν σκύλο τὸν συναντοῦμε συχνὰ στὰ σύμβολα, εἶτε μόνον του εἶτε μὲ παρεοῦλες.

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...47 Ἀλσατία

Καὶ σὲ ἀκόμη πιὸ ἐνδιαφέρουσες παραλλαγές…
Τέτοιες ποὺ νὰ μᾶς κάνουν νὰ ἀποροῦμε γιὰ τὸ πόσο …ἐχθροὶ εἶναι κάποιοι μεταξύ τους στὸν πλανήτη.

Ὅσο γιὰ τὸν ἀετό…
Τί περισσότερο νά σᾶς πῶ γιά αὐτόν; Νομίζω πὼς ἔχω γράψει ἤδη πάρα πολλά.
Τὸ ἀπόλυτον σύμβολον τῆς ἐξουσίας ἀνᾲ τοὺς αἰῶνες, σὲ ὅλες τὶς ἐποχές, θρησκεῖες, αὐτοκρατορίες, ἐπάνω ἀπὸ λέοντες, ἀρκοῦδες, λύκους, δράκους, ἵππους, μονόκερως, φίδια, ἱππότες, ἀσπίδες μὰ καὶ …βασιλεῖς ἀκόμη!!!

Πολὺς Δίας μᾶς ἔζωσε….

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (δ)

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (ε)

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (στ)

Τέλος, πρὶν σᾶς ἀφήσω μὲ τὰ σημερινὰ εὑρήματα, μία ἀκόμη λεπτομέρεια…

Εἴπαμε.
Ὁ δικέφαλος ἀετὸς ἦταν βυζαντινὸν σύμβολον ποὺ ὅμως ἐκληροδοτήθη στὸ βυζάντιον ἀπὸ τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ ἐδήλωνε πάντα, ἀπὸ ἀρχῆς ἐμφανίσεώς του, τὴν ἰσχὺ τοῦ Διός.
Τὸν δικέφαλο ἀετὸ διετήρησαν ὡς σύμβολόν τους ὅλοι ὅσοι ἤθελαν νὰ τονίσουν κάποιαν πραγματικὴ ἤ φανταστικὴ σχέσιν-κληρονομία μὲ τὸ βυζάντιον καὶ τὴν Ἑλλάδα.

Ὁ ἀετὸς ἀπὸ μόνος του ἦταν σύμβολον τοῦ Διός.
Ὅσο ὅμως ἀπομακρυνόμεθα ἀπὸ τὴν μεσαιωνικὴ ἱστορία ἤ ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἱστορία, θεωρητικῶς καὶ μόνον, θὰ ἔπρεπε νὰ μειώνεται δραστικῶς ἡ προβολή του. Ἐν τούτοις κυριαρχεῖ ὁπουδήποτε μὲ κάθε ἀστεία ἤ σοβαρὴ ἀφορμή.

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...105 ἀετοί

Ὅλες οἱ μασονικὲς στοές, οἱ μυστικιστικοὶ σύλλογοι, τὰ τάγματα, οἱ φανεροὶ καὶ μυστικοὶ πράκτορες, οἱ μυημένοι θρησκειῶν, στοῶν, ὀργανώσεων ἔχουν, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, ὡς σύμβολόν του τὸ σύμβολον ἰσχύος τοῦ Διός, τὸν ἀετό!!!
Εἶτε τὸ γνωρίζουν εἶτε ὄχι, αὐτὸν τὸν θεὸ ἐπικαλοῦνται καὶ αὐτὸν τὸν θεὸ προσκυνοῦν!!!

Φυσικὰ ὅλα τὰ συστήματα ποὺ ὁδηγοὺν τὴν ἀνθρωπότητα στὴν ἀπόλυτον ὑποταγή, (παιδεία, ἀστυνόμευσις, κρατικοὶ μηχανισμοί, ἔλεγχος φυσικῶν πόρων, τροφῆς, σπόρων, ὑδάτων, ἠλεκτρονικὰ συστήματα, συστήματα παρακολουθήσεως, δορυφορικὰ συστήματα, τραπεζικὰ συστήματα, μασονικοὶ μηχανισμοί) ἔχουν σὰν κεντρικό τους σύμβολον τὸν ἀετὸ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Διός!
(Ἀστυνομικὴ δύναμις «Δίας», διατραπεζικὸ σύστημα «Δίας», δορυφορικὰ συστήματα «Δίας», «Διά» βίου μάθησις, ἀγροτικὴ πολιτικὴ ἀπὸ συγκρότημα «Δίας», παρακολούθησις πολιτῶν ἀπὸ στὸ σύστημα «Δίας»… Παγκοσμίως!!!)

This slideshow requires JavaScript.

Πολὺς Δίας μᾶς ἔζωσε….

Σκεφθεῖτε τα…
Ἴσως φαντάζουν κάπως παράλογα τὰ παραπάνω…
Ὁπωσδήποτε ὅμως χρειάζονται περισσότερο φῶς.

Φιλονόη

ἡ συνέχεια ἐδῶ

ὅλες οἱ πηγὲς τῶν εἰκόνων στὸ τελευταῖο μέρος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply