Οἱ σχέσεις μας μὲ τοὺς ἄλλους…

Καλημέρα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!

Ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ μᾶς διακρίνῃ στὶς σχέσεις μας μὲ τοὺς ἄλλους, εἶναι ἡ εὐθύτης καὶ ἡ εἰλικρίνεια…
Γιατὶ οἱ σχέσεις ποὺ κτίζονται στὴν ὑποκρισία ἢ στὴν κρυψίνια, ἔχουν προδιαγεγραμμένο τέλος καὶ …ἄδοξο!!!Οἱ σχέσεις μας μὲ τοὺς ἄλλους...

 

Ἡ Ἀλήθεια εἶναι πάντα ὁ καλλίτερος σύμβουλος τὶς Ἀνθρώπινες σχέσεις καὶ διασφαλίζει τὴν ἰσοῤῥοπία συναισθημάτων, ἀκόμη κι ἐὰν μιλᾶμε γιὰ σχέσεις πάθους, ὁποιασδήποτε ἐντάσεως….
Ἐπὶ πλέον ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὴν ἀγωνία καὶ τὶς περιπλοκὲς τῶν ψεύτικων καὶ ὑποκριτικῶν ἐκφράσεων, ποὺ πάντα ἀποκαλύπτονται πιὸ γρήγορα ἀπὸ ὅσο πιστεύουν οἱ «συνωμότες»…

Γιούλη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply