Βιβλιο-μελετῶντας …ἀπηγορευμένα βιβλία! (1)

Ἐπεὶ δὴ πρόκειται γιὰ ἀπολύτως προσωπικὲς ἀπόψεις, σκέψεις καὶ συμπεράσματα,
ἀπαγορεύεται πλήρως κάθε ἀναδημοσίευσις ἀπὸ διάφορες ἱστοσελίδες καὶ …«γυπαετούς»!!!

Σήμερα θὰ μιλήσουμε γιὰ ἀπηγορευμένα βιβλία.

Εἶναι χρόνια τώρα ποὺ θέλω νὰ ἀναφερθῶ σὲ κάποια πολὺ ἐνδιαφέροντα ἀναγνώσματα, ποὺ ὅμως, ἐπὶ τῆς οὐσίας, παραμένουν πλήρως …ἀπηγορευμένα. Βέβαια στὴν ἐποχή μας πλέον κυκλοφοροῦν διαδικτυακῶς, ἀλλὰ γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ τὰ προμηθευθοῦμε σὲ ἔντυπο μορφή, μᾶλλον εἶναι …ἀδύνατον.
Ἐν τούτοις, ὅλο καὶ κάποιοι τὰ διαθέτουν καί, εὐτυχῶς, τὰ ἔχουν πρὸ πολλοῦ ψηφιοποιήση, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μποροῦμε σήμερα νὰ τὰ προμηθευθοῦμε.
Προσωπικῶς σᾶς τὰ συστήνω  πρὸ κειμένου νὰ λάβετε, ὅσοι δὲν τὶς ἔχετε, τὶς ἐν λόγῳ ἱστορικὲς ἔρευνες-μελέτες.

Συζητᾶμε γιὰ τὸν συγγραφέα Νῖκο Βεργίδη (τυχαίως …θανόντα ἀπὸ ἕνα …ἀτύχημα μεταγγίσεως) καὶ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο ΑΡΚΑΔΙΑ (κλειστὸς πρὸ πολλοῦ κι αὐτός!!!). Ὁ Νῖκος Βεργίδης ἦταν προσωπικὸς φίλος φίλου μου. Ὁ φίλος μου, ὅσο ζοῦσε, συχνὰ ἀνεφέρετο στὸν ἀγῶνα τοῦ συγγραφέως, μὰ καὶ στὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετώπισε, καθὼς φυσικὰ καὶ στοὺς (σχεδὸν) διωγμοὺς ποὺ ὑπέστη. Βλέπετε ὁ φίλος μου τὰ εἶχε ζήση ὅλα αὐτὰ ἐκ τῶν ἔσω.

Ὁ Νῖκος Βεργίδης ἦταν μαρξιστής, κατὰ δήλωσίν του, ὁπότε καί, λογικῶς, θὰ ἔπρεπε νὰ γράφῃ …μαρξιστικῶς. Ἐν τούτοις, ἀκριβῶς διότι ἦταν ἔντιμος ἄνθρωπος, ναὶ μὲν διετήρησε τὴν δημοτικιὰ (ἂς τὴν κάνῃ ὁ θεὸς γλῶσσα) τῆς ἁπλοποιήσεως, ἀλλὰ ἐπέτυχε νὰ …συντρίψῃ τὸ κομματικὸ ἀφήγημα καὶ νὰ διεισδύσῃ βαθύτατα στὸν τρόπο σκέψεως τῶν …ἡρώων του. Καὶ οἱ ἡγέτες μὲ τοὺς ὁποίους κατεπιάσθη ἦσαν ὁ Νέρων, ὁ Χίτλερ καὶ ὁ Στάλιν, τὰ ἀπόλυτα …κακὰ τῆς Μοίρας τοῦ πλανήτου μας δῆλα δή, συμφώνως πάντα μὲ τὰ ἐπίσημα ἀφηγήματα.

Πῶς ἐπέλεγε ὅμως τούς …ἥρωές του; Συνήθως οἱ …ἥρωές του ἦσαν τὰ πρόσωπα ἐκεῖνα ποὺ ἡ ἐπίσημος ἱστορία (ποιός ἦλθε;) μόνον κατάρες κι ἀφορισμοὺς ἐξαπέλυε. Κι ἔτσι ἡ ἔρευνά του γιὰ τὸν Νέρωνα ἦταν αὐτὴ ποὺ ἀνέδειξε τὰ ἱστορικὰ παρασκήνια τῆς ἐπιβολῆς τοῦ χριστιανισμοῦ ἀλλά, κυρίως, τὸν φιλελληνισμὸ τοῦ αὐτοκράτορος, καθὼς φυσικὰ καὶ τὰ ἀληθῆ αἴτια τῆς δολοφονίας του. Ἀνέδειξε ἐπίσης πὼς ἡ ἱστορικὴ παραχάραξις ἐπέβαλε στὸν πλανήτη νὰ θεωρῇ τὸν Νέρωνα ὑπεύθυνο γιὰ τὴν πυρκαϊὰ τῆς Ῥώμης, ἐνᾦ ἤδη, ἐμπρὸς στὰ μάτια μας, οἱ πληροφορίες διέψευδαν τὸ ἐπίσημο ἀφήγημα. Κι ἔτσι ὁ ἀποδιοπομπαῖος τράγος-Νέρων κατήντησε στὶς σύγχρονες ἀντιλήψεις ὡς τὸ …«τρελλὸς τοῦ χωριοῦ» τῆς ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, διότι ἔτσι ἐβόλευε.
Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπο ἐξετάζει καὶ τὰ λοιπὰ πρόσωπα.
Ἡ ἔρευνά του γιὰ τὸν Χίτλερ ἀνέδειξε τὶς πιέσεις ποὺ τοῦ ἠσκήθησαν ἀπὸ τὴν (πάλαι ποτὲ κραταιὰ) βρεταννικὴ αὐτοκρατορία, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιτεθῇ στὴν σοβιετικὴ Ῥωσσία, ἐνᾦ ἡ ἔρευνά του γιὰ τὸν (δολοφονημένο) Στάλιν ἀνέδειξε τὸν πραγματικὸ ἀρχηγὸ καὶ ἡγέτη τῶν μπολσεβίκων, καθὼς φυσικὰ καὶ τὸ πραγματικό του ἔργο. .

Καί τί μᾶς ἐνδιαφέρουν σήμερα ὅλα αὐτά;
Χμμμ… Θὰ ἔλεγα πὼς μᾶς ἐνδιαφέρουν περισσότερο ἀπὸ ποτέ, διότι ἐὰν καταφέρουμε νὰ συνδέσουμε γεγονότα, πρόσωπα καὶ καταστάσεις τότε θὰ κατανοήσουμε τὸ ποιὸς ἔπαιξε ποιὸν ῥόλο, πότε καί, κυρίως, τὸ γιατί, ἐνᾦ θὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ γιατί οἱ …«κακοὶ» τοῦ κόσμου μας κατήντησαν …«κακοί», ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν ἦσαν ἤ ὄχι πράγματι οἱ κακοὶ τῆς ἱστορίας.Ἐπὶ πλέον ὅμως πολλῶν ἄλλων θὰ συνειδητοποιήσουμε (γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ) πὼς ὅταν ὁ ἐρευνητὴς μὲ τὸ δάκτυλό του, μᾶς δεικνύει τὴν ἱστορία, ἐμεῖς περιοριζόμεθα στὸ νὰ κυττᾶμε τὸ …δάκτυλό του.
Ἔ ὄχι λοιπόν. Ἀρκεῖ. Διότι ἐὰν δὲν μάθουμε ἀπὸ τὰ λάθη τοῦ παρελθόντος εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ τὰ ξανά-βιώσουμε πρὸ κειμένου νὰ παύσουμε νὰ τὰ ἐπαναλαμβάνουμε. Οἱ ἐποχὲς εἶναι κρίσιμες καὶ ἤδη ἕνας νέος πόλεμος, μὲ τοὺς ἀπογόνους τῶν τότε πρωταγωνιστῶν, μᾶς κτυπᾶ πορτοπαράθυρα. Ἐὰν δὲν κατανοήσουμε τὸν τότε μηχανισμὸ δημιουργίας τῶν συνθηκῶν τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, πῶς θά μπορέσουμε νά διακρίνουμε τίς κοινές τακτικές, τίς ὁμοιότητες καί τίς ἐπαναλήψεις, πρό κειμένου νά συνειδητοποιήσουμε τό ποῦ μᾶς ὁδηγοῦν; Ἔ;

Ἂς ξεκινήσουμε λοιπόν.

Στάλιν σήμερα. Τίτλος: Ἡ διπλῆ δολοφονία τοῦ Στάλιν. (Στὸ πέρας τοῦ σημειώματος θὰ ὑπάρχη σύνδεσμος γιὰ νὰ τὸ κατεβάσετε καὶ νὰ τὸ μελετήσετε)

Ὁ Βεργίδης ἐπιχειρεῖ νὰ …ταὐτισθῇ μὲ τὸν …πρωταγωνιστή του καί, σὲ μεγάλον βαθμόν, τὸ ἐπιτυγχάνει.Ἀκολουθεῖ, μὲ τὴν βοήθεια (πάντα ἐπισήμων καὶ δημοσιευμένων) ἐγγράφων, συνεδρίων, συνεντεύξεων τὰ βήματα τοῦ Στάλιν κατὰ πόδας καὶ φθάνει στὸ νὰ ἀποκαλύψῃ τὸ πὼς ἐπέτυχε, μόνος του ἐπὶ τῆς οὐσίας, νὰ ἐλέγξῃ ἕνα -μᾶλλον ξενοκίνητον- κίνημα, θέτοντάς το στὴν ὑπηρεσία τῆς Ῥωσσίας. Ἐπέτυχε δὲ καὶ νὰ ἀπομακρύνῃ τὰ βασικὰ πρόσωπα, ποὺ ἀπειλούσαν τὴν συνοχὴ τῆς Ῥωσσίας (Λένιν, Τρότσκυ κλπ) καὶ νὰ κρατήσῃ τὴν τεραστία αὐτοκρατορία ἡνωμένη καὶ δυνατή, πρὸ κειμένου νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὸν (μὲ ἀγγλικὸ δάκτυλο ὑποκινούμενον) γερμανικὸ κίνδυνο.
Ναί, καλὰ διαβάσατε. Τὸν μὲ ἀγγλικὸ (ἢ βρεταννικὸ) δάκτυλο γερμανικὸ κίνδυνο. Διότι ὅπως τώρα, ἔτσι καὶ τότε, ἡ Γερμανία τοῦ Χίτλερ ὑπεχρεώθη ἀπὸ τὶς συνθῆκες νὰ ἐπιτεθῇ στὴν σύμμαχό της Σοβιετικὴ Ῥωσσία.

Ξετυλίγει ὁ Βεργίδης μέσα ἀπὸ τὴν μελέτη του, βῆμα τῷ βῆμᾳ, ὅλες τὶς ἐνέργειες τοῦ Στάλιν, πρὸ κειμένου νὰ μετατρέψῃ τὴν χώρα σὲ βιομηχανική, τὶς ἀκραῖες στερήσεις ποὺ ὑπέστησαν οἱ διάφοροι λαοὶ τῆς αὐτοκρατορίας, ἔως ὅτου νὰ προετοιμασθοῦν γιὰ τὴν συμμετοχή τους στὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ μεταγενέστερα γεγονότα, τὶς ἐκκαθαρίσεις τῶν ἀντιπάλων του, ὅπως καὶ τὶς διάφορες ἐθνοκτονίες ποὺ διέταξε στὴν συνέχεια. Μᾶς ἀναπτύσσει τὸ πῶς ἐπέτυχε ὁ Στάλιν νὰ …«θεοποιήσῃ» τὸν Λένιν, ἂν καὶ στὴν πραγματικότητα ἤξερε τὸ ποιόν του.
Μᾶς παρουσιάζει φυσικὰ ὅλο τὸ παρασκήνιον τῆς ἐπικρατήσεως τῶν μπολσεβίκων, ἀπὸ τὰ πρῶτα βήματα ἔως καὶ τὸ τέλος τοῦ Στάλιν, ἐνᾦ ἐκθέτει, σὲ μεγάλον βαθμὸ καὶ τὰ πρόσωπα ποὺ σχετίζοντο μὲ τὴν δολοφονία του, καθὼς καὶ τὸ ἴδιο τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα.
Καί, σὲ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς ἀναγνώσεως, ὁ Βεργίδης παραμένει αὐστηρὸς κριτὴς τοῦ …λόγου του καὶ τῶν σκέψεών του, τὶς ὁποίες μὲν καταγράφει ἀλλὰ καὶ θέτει ὑπὸ συζήτησιν.

Βέβαια, ἡ ἀνάμειξις τῆς σοβιετικῆς Ῥωσσίας στὰ ἐσωτερικὰ ὅλων τῶν χωρῶν ναὶ μὲν παρουσιάζεται, ἀλλὰ δὲν ἐξετάζεται, ἐφ΄ὅσον, ὅπως προείπαμε, ὁ Βεργίδης παραμένει μαρξιστὴς καί, προφανῶς, ἐπίστευε πὼς ἔτσι ἔπρεπε νὰ γίνῃ. Τὸ αὐτοδίκαιον καὶ αὐτοδιαχειριζόμενον τῶν λαῶν, βάσει τῶν τοπικῶν ἀναγκῶν καὶ συνθηκῶν, δὲν περνᾶ ἀπὸ τὸ μυαλὸ ἑνὸς κομμουνιστοῦ, πού, οὔτως ἢ ἄλλως, θεωρῇ πὼς ὁ «κόσμος πρέπει νά γίνῃ κόκκινος καὶ θὰ γίνῃ εἴτε μὲ τὸ κόμμα εἴτε μὲ τὸ αἷμα».

Τέλος, μία σοβαρᾶ ἀπορία ἀνακύπτει ἀπὸ τὴν μελέτη τοῦ ἐν λόγῳ βιβλίου, πού, κατ’ ἐμέ, εἶναι καὶ ἡ ἀληθεστέρα στὶς περὶ τοῦ Στάλιν μελέτες κι ἐργασίες: Γιατί ἡ τσαρική ἀστυνομία δέν ἐξόντωσε τόν Στάλιν, ἂν καί μποροῦσε, ἐφ’ ὅσον καί τόν συνέλαβε πολλάκις ἀλλά καί τόν κρατοῦσε στήν Σιβηρία; Τί (ἤ ποιός) ἦταν αὐτό πού τόν ἐκράτησε ζωντανό, ἄν καί συνιστοῦσε ἀπειλή γιά τό τσαρικό καθεστώς; Προεῖχε ἡ ἐπιβίωσις τοῦ Στάλιν ἀπό τόν τσαρισμό; Κι ἐάν ναί, ποιός ἤ ποιοί ἤ τί (καί γιατί;) τό ἐπέλεξαν κάτι τέτοιο;

Βεργίδης ἡ διπλῆ δολοφονία τοῦ Στάλιν.pdf

Αὐτὰ μὲ τὸ ἐν λόγῳ βιβλίο κι ἐπανερχόμεθα ὁσονούπω…

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *