Γιατί δέν ἐνοχλοῦνται οἱ μουσουλμάνοι ἀπό τήν …ἰσλαμοφοβία;

Γιατί δέν κάνουν μηνύσεις οἱ μουσουλμάνοι καί οἱ ὀργανώσεις τους, κατά τῶν ὑποκινητῶν τῆς ἰσλαμοφοβίας (sic) καὶ τῆς ὑποκινήσεως μίσους ἐναντίον τους;
Ἔχουν καὶ ἔννομο συμφέρον καθὼς καὶ κάθε δικαίωμα καὶ ἐδῶ, ἀλλὰ καὶ σὲ ὄλες τις ὑπόλοιπες χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Τί σημαίνει τό γεγονός ὅτι τά ζητήματα αὐτά ἔχουν ἀναχθεῖ σέ μείζονα ἐσωτερικά ζητήματα τῶν δυτικῶν κοινωνιῶν, ἐρήμην σχεδόν αὐτῶν πού θά ἔπρεπε νά εἶναι οἱ κυρίως ἐνδιαφερόμενοι;

Θέμης Καζαντζίδης

εἰκόνα

(Visited 205 times, 1 visits today)




Leave a Reply