Ὕπουλη μεθόδευσις πίσω ἀπό τούς κουκουλοφόρους τοῦ Μενιδίου;

Κι ἐκεῖ ποὺ ἐνασχολούμεθα μὲ τὸν (ἂς ποῦμε) καυγὰ κωνσταντοπούλου-γλέζου, ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ ῥοζουλὶ χρώματα ποὺ μᾶς ἐστόλισαν τὰ ἐγχώρια πSoroσκουπίδια, ἕνα παιδάκι, ποὺ εὑρέθη …κατὰ λάθος στὸν …λάθος τόπο, τὴν …λάθος στιγμή, ἔσβησε σιωπηλά. Δὲν ἦταν βέβαια καὶ τόσο …σημαντικό, ὡς γεγονός, γιὰ νὰ ἐνασχοληθοῦν οἱ …κυβερνῶντες» καὶ τυπικῶς νὰ παρευρεθοῦν κάποιοι πολιτικοί μας «ἐκπρόσωποι» (γιὰ τὰ μάτια τοῦ κόσμου), νὰ συλλυπηθοῦν καὶ νὰ δείξουν (τυπικῶς) πὼς συμπαρίστανται στὰ προβλήματα τοῦ κόσμου καὶ πὼς πράγμαται συμπάσχουν καὶ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἐπιλυσίν τους, ἐφ΄ ὅσον σύσσωμη ἡ ἡγεσία τοῦ ἑλλαδοκαφριστᾶν ἔλαβε ἐντολὴ νὰ τιμήσῃ τὶς …«ἑορτὲς ἀγάπης», γιὰ τὶς ὁποῖες τόσα δίκτυα, ΜΚΟ, ἱδρύματα, πολυεθνικές, κομματόσκυλα καὶ πρόθυμοι πραιτωριανοὶ ἔφτυσαν …αἷμα, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς ὑποδείξουν, μὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς τυμπανοκρουσίες, τὸ τὶ ἀκριβῶς σχεδιάζεται εἰς βάρος μας…

Κι ἐκεῖ ἐπάνω ποὺ μία κοινωνία πονοῦσε καὶ θρηνοῦσε μίαν ἀπώλεια…
Ἐκεῖ ἐπάνω ποὺ σύσσωμη ἡ κοινωνία τοῦ Μενιδίου σιωπηλῶς (ἀλλὰ βαθύτατα ἐξοργισμένη) συμμετεῖχε στὴν ἐξόδιο ἀκολουθία…
Ἐκεῖ ἀκριβῶς ποὺ μία σύσσωμος διαμαρτυρία τῶν πολιτῶν ἐλάμβανε χώρα, πρὸ κειμένου νὰ καταδειχθῇ, νὰ στιγματισθῇ καὶ νὰ στοχοποιηθῇ ἡ συμμετοχὴ καὶ συνεργεία ὅλου τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ σὲ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα, ποὺ καθημερινῶς διαπράττεται στὸ Μενίδι κι ἀλλοῦ…
…ἀπὸ τὸ …πουθενά, ἂνευ ἐπισήμου λόγου κι αἰτίας…
…μέσα στὴν πορεία διαμαρτυρίας τῶν κατοίκων, ὡς πορδές, εἰσέβαλαν τὰ πρακτοράκια τοῦ πSoros, μὲ τὶς κουκοῦλες καὶ τὶς μολότωφ.
Κι ὅλο αὐτό, τελικῶς, κατέληξε σὲ (εἰκονικές) μάχες, ποὺ ξεκάθαρο στόχο εἶχαν (ἐπισήμως) τὴν διάλυσιν τῆς συγκεντρώσεως τῶν Μενιδιωτῶν, γιὰ νὰ μὴν ταραχθοῦν οἱ …ἰσοῤῥοπίες τῆς ἐγκληματικότητος, τῶν «νονῶν» της καὶ τῶν …ἐπωφελουμένων αὐτῆς (ἀπὸ τὴν τακτικὴ τοῦ ἀλλοῦ γιὰ ἀλλοῦ …στραβοκυττάζειν!!!).

Ἀπορήσαμε λοιπὸν μὲ τὸ γεγονός… Ἀνησυχήσαμε πολύ…
Ἰδιαιτέρως δὲ προβληματισθήκαμε διότι, ἐπισήμως πάντα, ἔχουν ὅλα καλῶς στὴν περιοχή.
Τὰ «ὄργανα τῆς τάξεως», καλὰ …λαδωμένα καὶ τελικῶς σιωπηλά, συνεργοῦν κι ἀποσιωποῦν τὴν ἐγκληματικότητα…
Τὰ «ὄργανα τοῦ κράτους», ἀπολαμβάνουν ἐπιδοτήσεων μέσῳ Μ.Κ.Ο., γιὰ τὴν «ἐνταξιακὴ  ἐκπαίδευσιν καὶ προσαρμογή» τῶν «ῥομᾶ», ἀπὸ τὰ ταμεῖα τοῦ Δημοσίου, τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης (καὶ φυσικὰ τοῦ ΕΣΠΑ), ἐνισχύοντας τοὺς τραπεζικούς τους λογαριασμοὺς κι ἀφήνοντας τοὺς «ῥομᾶ» στὴν ἡσυχία τους…
Τὰ «ὄργανα τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης» μας, ἀπολαμβάνοντας ἐπίσης τὸ μεγαλύτερον (ἴσως) τμῆμα τῶν ἐπιδοτήσεων, μελετοῦν καὶ ξαναμελετοῦν  τὸν μηχανισμὸ παροχῶν πρὸς τὶς …τσέπες τους…
…καὶ μία ὁλόκληρος κοινωνία, ἡ κοινωνία τῶν Ἀχαρνῶν καὶ τοῦ Μενιδιοῦ, ἐκβιαζομένη καὶ ἀπειλουμένη ὑποχρεοῦται νὰ σκύψῃ τὸ κεφάλι, νὰ βγάλῃ τὸν σκασμὸ καὶ νὰ ἀνεχθῇ τὴν εἰς βάρος της γενοκτονία, ποὺ συνδυαστικὰ μὲ τὴν μνημονιακὴ λεηλασία, τῆς ἀποστεροῦν κάθε ἐλπίδα ἐπιβιώσεως.

Μέσα λοιπὸν σὲ αὐτὲς τὶς συνθῆκες κάποιοι …«αὐθόρμητοι» κουκουλοφόροι (πρακτοράκια, σαφῶς, τῶν μηχανισμῶν ποὺ ἐνισχύουν καὶ ἐπιβάλλουν αὐτὲς τὶς συνθῆκες) εἰσέβαλαν γιὰ νὰ ἐπαναπροσδιορίσουν τὰ ὅρια καὶ τὶς συνθῆκες τρομοκρατίας. Κι αὐτὰ τὰ πρακτοράκια φυσικὰ δὲν ἐπέδραμαν κατὰ τοῦ ἐγκληματία ἀλλὰ κατὰ τοῦ θύματός του.
Γιατί ἄρα γέ;

Ἐπὶ πλέον τῶν παραπάνω εἶναι γνωστὸ πλέον πὼς ὅλο καὶ περισσότεροι στὴν περιοχή, ἐφ΄ ὅσον κυριολεκτικῶς διαβιοῦν μέσα στὸ «στόμα τοῦ λύκου», ὑποχρεοῦνται νὰ λάβουν τὰ μέτρα τους καὶ προμηθεύονται καραμπίνες.

Παραλλήλως θὰ πρέπη νὰ θυμηθοῦμε πὼς τὰ ναρκωτικὰ θεωρῶνται «βιομηχανία» καὶ τὶς θέσεις ἐλέγχου τὶς κρατοῦν οἱ ἴδιοι τοκογλῦφοι ποὺ ἀπὸ τὴν μία, μέσῳ τῶν πολυεθνικῶν τους, μᾶς λεηλατοῦν καὶ μᾶς δηλητηριάζουν (τρόφιμα, νερά, ἐδάφη, ἀέρα, ἐμβόλια, φάρμακα) καὶ μέσῳ τῶν τραπεζῶν τους μᾶς ἀποστεροῦν ἀκόμη καὶ τὸ δικαίωμα στὴν ἐπιβίωσιν, λεηλατώντας κάθε δημόσιο ἀγαθὸ (νερό, σπόροι, ἐλευθέρα διακίκνησις) ἀλλὰ καὶ πλοῦτο (Δημόσιες ἐπιχειρήσεις, δημόσια ταμεῖα, φόρους, σύστημα ὑγείας/νοσοκομεῖα, δρόμους, δημόσιες καὶ ἰδιωτικὲς γαῖες, ἀκόμη καὶ ἱστορία, ἀρχαιολογικοὺς χώρους ἢ καὶ ἐπιδόματα!).
Κι ὅλα αὐτὰ νομίμως!!!

Κι ἐπανερχόμεθα στὰ γεγονότα τοῦ Μενιδίου.
Γιατί τά πρακτοράκια τοῦ πSoros ἐπετέθησαν στούς κατοίκους;

Τρεῖς πιθανὲς ἀπαντήσεις, μόνες τους ἢ συνδυαστικὰ ἀνᾷ δύῳ (ἢ ἴσως καὶ οἱ τρεῖς ταὐτοχρόνως), θὰ μποροῦσαν νὰ ἰσχύουν:

  • Τρομοκρατία (στὰ ὅρια τῆς ἐξοντώσεως) τῶν κατοίκων, ποὺ ἤδη ἀφανίζονται.
  • Ποινικοποίησις τῆς ὁπλοκατοχῆς καὶ τελικῶς ἀφοπλισμὸς τῶν κατοίκων, ἀλλὰ καί,
  • πιθανὴ ἐπερχομένη ἀλλαγὴ τοῦ δικτύου διανομῆς τῶν ναρκωτικῶν.

Τὸ πρῶτον οὔτως ἢ ἄλλως ἰσχύει.
Τὸ δεύτερον, βεβαιωμένα, γνωρίζουμε πὼς εἶναι ἄμεσος στόχος τῶν κρατούντων.
Τὸ τρίτον ὅμως, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ τὸ διαπιστώσουμε, πρέπει νὰ παρακολουθήσουμε συστηματικῶς τὶς ὅποιες «τυχαῖες», μεταξὺ συμμοριῶν, «ἐκκαθαρίσεις λογαριασμῶν» ποὺ θὰ προκύψουν ἐν καιρῷ.
Ἰδίως τὸ τελευταῖον, ἐὰν ἰσχύῃ, δὲν μποροῦμε αὐτὴν τὴν στιγμὴ νὰ τὸ διαγνώσουμε, μποροῦμε ὅμως νὰ ξεκινήσουμε νὰ παρατηροῦμε τὰ ὅσα ἐπερχόμενα γεγονότα θὰ καθορίσουν τὶς συνθῆκες ἐπιβιώσεως τῶν συμμοριῶν τῆς περιοχῆς.

Ὁπωσδήποτε ὅμως τὰ δύο πρῶτα ἰσχύουν καὶ ὁπωσδήποτε ἡ ἐπίθεσις τῶν κουκουλοφόρων πρακτορίσκων δὲν προμηνύει κάτι καλὸ γιὰ τοὺς κατοίκους.
Τὸ βέβαιον εἶναι πὼς οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ πλέον, μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ παιδιοῦ τους (ποὺ εἶναι καὶ δικό μας παιδί), καλοῦνται ὄχι μόνον νὰ ἀντιδράσουν, ἀλλά, κυριολεκτικῶς, νὰ πολεμήσουν μὲ ὅλα τὰ μέσα.
Κι αὐτὸς ὁ πόλεμος δὲν ξεκίνησε τώρα, ἀλλὰ τώρα θὰ ἀρχίσουμε νὰ βλέπουμε ἐπεισόδιά του, σὲ διάφορες ἐκδοχές.

Στὶς Ἀχαρνὲς τὸ πρόβλημα κορυφώνεται καί, ἐπίσης, ὅπως καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες περιοχὲς τῆς Πατρίδος μας, ἡ Ἀνάγκη πλέον θὰ καθορίζη τὰ βήματα καὶ τὶς πράξεις τῶν κατοίκων.
Κι ὅπως τὰ ΜΑΤ (Κῶς, Λέρος, Λέσβος, Χίος, Ὡραιόκαστρον), σὲ ἀγαστὴ συνεργασία καὶ σύμπνοια μὲ τοὺς κουκουλοφόρους πρακτορίσκους, ἐπέβαλαν τὶς «πολυπολιτισμικές» ἐκδοχὲς τῆς νέας τάξεως, ἔτσι καὶ στὸ Μενίδι θὰ δοῦμε πολλὰ νὰ συμβαίνουν σιγὰ σιγά.
Ἡ μοναδικὴ διαφορὰ μὲ τὶς ἄλλες περιοχὲς τῆς χώρας, ποὺ ἀκόμη ἐπισήμως δὲν ἔχει ἐκδηλωθεῖ, εἶναι στὸ ὅ,τι αὐτὸ ποὺ ἐπεβλήθη στὴν ἐν λόγῳ περιοχή, δὲν ξεκίνησε τώρα, ἀλλὰ τρέφεται καὶ κτίζεται δεκαετίες.
Κατ’ ἐπέκτασιν οἱ ῥίζες τοῦ κακοῦ εἶναι πολὺ βαθύτερες καὶ οἱ κινήσεις τῶν κατοίκων θὰ εἶναι καὶ περισσότερο καθοριστικές, γιὰ τὴν συνολικὴ πορεία ὅλων μας μά, κυρίως, γιὰ τὸ ἐὰν θὰ ἀνακτήσουμε τὸ δικαίωμα διαχειρίσεως τῆς Πατρίδος μας.

Ἀναμένονται ἐξελίξεις, πολὺ σπουδαῖες, συντόμως. Κι ὅταν λέω ἐξελίξεις ἐννοῶ οὐσιαστικὼς κι ὄχι ἐπιφανειακές.
Ἐξελίξεις καθοριστικὲς γιὰ τὸ μέλλον ὅλων μας.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Τὰ ἐν λόγῳ δίκτυα τῶν τοκογλύφων φυσικὰ ἔχουν πρὸ πολλοῦ στηθῇ ἄψογα.
Σὲ ἄλλην χώρα καλλιεργῶνται οἱ ναρκωτικὲς οὐσίες (βλέπε Ἀφγανιστάν) καὶ σὲ ἄλλες χῶρες «νομιμοποιεῖται» ἡ διακίνησίς τους.
Σὲ ἄλλην χώρα στεγάζονται τὰ κυκλώματα ἐλέγχου τους καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες χῶρες διαμοιράζονται τὰ τσιράκια τους γιὰ νὰ μεταλλάξουν τὰ νομικὰ πλαίσια αὐτῶν τῶν χωρῶν, πρὸ κειμένου νὰ «νομιμοποιηθοῦν» τὰ ἐγκλήματα.
Σὲ ἄλλην χώρα στήνουν τὸ καταφύγιόν τους καὶ σὲ ὅλες τὶς χῶρες καταργοῦν καὶ καταστρέφουν ὅλα τὰ ἀναγκαία καταφύγια γιὰ τοὺς πληθυσμούς.

εἰκόνα

(Visited 140 times, 1 visits today)
Leave a Reply