Δημιουργώντας τὶς νέες στρατιὲς γενιτσάρων

Οἱ ἱερεῖς τῶν Φαραὼ τῆς Ἀρχαίας Αἰγύπτου ἐδημιούργησαν τοὺς Ἑβραίους, ἐκπαιδεύοντάς τους στὴν ἔρημο, γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν τὸ σύστημα μὲ ἀκαταμάχητα τεχνάσματα.

Τὸ Παλάτι τῶν Σουλτάνων τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἔφτιαξε τὸ σῶμα τῶν Γενιτσάρων, γιὰ νὰ εἶναι ἀπολύτως πιστοὶ καὶ ἀφοσιωμένοι στὸν Σουλτάνο καὶ τὴν Ὑψηλὴ Πύλη.

Ἡ Νέα Τάξις σήμερα μεθοδικὰ προβάλλει καὶ στηρίζει μὲ κάθε τρόπο τοὺς ὁμοφυλοφίλους.
Στὴν πραγματικότητα τοὺς παράγει τὸ νεοταξικὸ σύστημα, δημιουργῶντας μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τοὺς πιὸ πιστούς του ὑπηρέτες, αὐτοὺς ποὺ γιὰ τὴν ἐπιβίωση τοῦ συστήματος θὰ ἔκαναν τὰ πάντα, ἀφ᾽ ἧς στιγμῆς εἶναι ἀπολύτως ἐξαρτώμενοι ἀπὸ αὐτό.

Ῥαφαηλίδης Ἀλέξιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply