Γνωρίζοντας σὲ βάθος τὴν τουρκικὴ βαρβαρότητα

Αὐτοὶ οἱ δύο νέοι Ἕλληνες τῆς Κύπρου συνελήφθησαν ἀπὸ τοὺς Τούρκους στρατιῶτες, ἐν συνεχείᾳ ἐξετελέσθησαν καὶ ἐπετάχθησαν σὲ πηγάδι, κατὰ τὴν δευτέρα φάση τοῦ Ἀττίλα τὸ 1974.

Αὐτὴ λοιπὸν ἦταν ἡ «Εἰρηνευτικὴ Ἐπιχείρησις» τῶν μογγόλων.
Μόνον ὅσοι ἔζησαν τὶς μαῦρες ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες τοῦ καλοκαιριοῦ τοῦ 74 γνωρίζουν τί ἐστι τουρκικὴ βαρβαρότης.

Κανικλῆς Ἀνδρέας

(Visited 143 times, 1 visits today)
Leave a Reply