Γνωρίζοντας σὲ βάθος τὴν τουρκικὴ βαρβαρότητα

Αὐτοὶ οἱ δύο νέοι Ἕλληνες τῆς Κύπρου συνελήφθησαν ἀπὸ τοὺς Τούρκους στρατιῶτες, ἐν συνεχείᾳ ἐξετελέσθησαν καὶ ἐπετάχθησαν σὲ πηγάδι, κατὰ τὴν δευτέρα φάση τοῦ Ἀττίλα τὸ 1974.

Αὐτὴ λοιπὸν ἦταν ἡ «Εἰρηνευτικὴ Ἐπιχείρησις» τῶν μογγόλων.
Μόνον ὅσοι ἔζησαν τὶς μαῦρες ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες τοῦ καλοκαιριοῦ τοῦ 74 γνωρίζουν τί ἐστι τουρκικὴ βαρβαρότης.

Κανικλῆς Ἀνδρέας

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply