Θά μπορούσαμε νά διαβάσουμε τίς σκέψεις ἀπό μίαν ματιά;

Μποροῦμε, ἀναρωτῶνται, νά διαβάσουμε τήν σκέψι καί τά συναισθήματα (καί, πρωτίστως, τὸν χαρακτῆρα, θὰ συνεπλήρωνε κάποιος) τοῦ ἄλλου μέσα ἀπό τά μάτια του;
Πρόόσφατος ἔρευνα ἐπιστημόνων τοῦ Cambridge ἠσχολήθη μὲ τὸ θέμα.

Αὐτὴ εἶναι ἡ Ἀμάντα, τὸ πιὸ τρυφερὸ πλάσμα τοῦ βουνοῦ.

Δέος μὲ πιάνει ὅταν οἱ ἐπιστήμονες ἀνακαλύπτουν τὸ προφανές.

Μαθιόπουλος Χαράλαμπος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply