Θυσιάζοντας τὸ χρῆμα τῶν …χαχόλων μὲ εὐρωπαϊκὲς ἐντολές!!!

Ἀπελπιστικοὶ καιροί, ἀπελπισμένες λύσεις.

Μετὰ ἀπὸ μίαν σειρὰ ἀπὸ δραστικὲς τραπεζικὲς παρεμβάσεις στὴν Ἰσπανία καὶ τὴν Ἰταλία νωρίτερα αὐτὸ τὸ καλοκαίρι, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ ἑτοιμάζει νέα νομοθεσία γιὰ νὰ ἀποτρέψῃ νέα bank run καθὼς καὶ μαζικὲς ἀναλήψεις ἀπὸ τράπεζές ποὺ εὑρίσκονται σὲ κίνδυνο.

Σύμφωνα μὲ ἔνα ἐσθονικὸ ἔγγραφό, ποὺ δημοσίευσε τὸ Reuters (reuters.com), ἡ νομοθεσία αὐτὴ θὰ περιλαμβάνῃ μέτρα ποὺ θὰ ἐπιτρέπουν στὶς κυβερνήσεις τῶν κρατῶν μελῶν νὰ σταματοῦν τοὺς πολίτες προσωρινὰ (;;;) ἀπὸ τὸ νὰ ἀποσύρουν χρήματα ἀπὸ τοὺς λογαριασμούς τους, μεταξὺ ἄλλων μὲ ἠλεκτρονικὲς μεταφορὲς κεφαλαίων, ἂν καὶ τὰ κράτη μέλη ἦσαν διαιρεμένα σὲ αὐτὸ τὸ θέμα.

Ἡ πρότασις, ἡ ὁποία εὑρίσκεται στὸ τραπέζι ἀπό τις ἀρχὲς τοῦ τρέχοντος ἔτους μὲ τὴν στήριξη τῆς Γερμανίας, ἔρχεται σὲ λιγότερο ἀπὸ δύο μῆνες μετὰ ἀπὸ τὸ Bank run σὲ καταθέσεις ποὺ ὤθησε τὴν Banco Popular πέραν ἀπὸ τὸ χεῖλος τῶν ἀντοχῶν της στὴν Ἰσπανία, ὅπου κατὰ μέσον ὄρο δύο (2) δισεκατομμύρια εὑρῶ τὴν ἡμέρα ἀπὸ τὶς καταθέσεις, ἔκαναν φτερά!

Τὰ περισσότερα χρήματα ποὺ ἀπεσύρθησαν, ἦσαν ἀπὸ θεσμικοὺς πελάτες, συμπεριλαμβανομένου τοῦ Mega-Fund BlackRock, τοῦ Ταμείου Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως τῆς Ἰσπανίας, τῶν ἱσπανικῶν κυβερνητικῶν ὑπηρεσιὼν καὶ τῶν ἀστικῶν καὶ περιφερειακῶν συμβουλίων.

Αὐτὸ ποὺ συνέβη μὲ τὴν Banco Popular θὰ μποροῦσε νὰ συμβῇ σὲ ὁποιεσδήποτε τράπεζες σὲ ὁποιεσδήποτε χῶρες τῆς Εὐρωζώνης, συμπεριλαμβανομένης τῆς Γερμανίας (landesbank), ὅπου μερικὲς ἀπό τις περιφερειακές της τράπεζες εὑρίσκονται ἤδη σὲ τραγικὴ κεφαλαιακὴ κατάσταση.

Μὲ τὶς ὑγεῖες του ὁ Εὐρωπαικὸς τραπεζικὸς τομέας!

Κατερίνα Πάντα

Σημείωσις

Ἐὰν τολμήσουν νὰ περάσουν κάτι τέτοιο, εἶναι σὰν λὲν ὅτι καίγεται τὸ σπίτι σου, ἀλλὰ σοῦ ἀπαγορεύουν νὰ χρησιμοποιήσῃς ἀκόμη καὶ τὸ λάστιχο ποτίσματος γιὰ νὰ σβήσῃς τὴν φωτιά.
Γιὰ ποιά τραπεζική πίστη μιλᾶμε στήν κατακαϋμένη ΟΝΕ; Οἱ Βρεταννοὶ καὶ οἱ Ἀμερικανοί, παρὰ τὴν κρίση, κράτησαν ἀκεραία τὴν τραπεζικὴ πίστη. Ἐδῶ ἁπλᾶ ἀπαγορεύεται στὴν ΕΚΤ νὰ σώσῃ ἀποτελεσματικὰ τὶς τράπεζες κόβοντας χρῆμα, διότι θὰ πέσῃ ἡ νομισματικὴ ἰσοτιμί…
…καί πῶς θά κερδίζουν ἀρκετά οἱ Γερμανοί ἐξαγωγεῖς;
Προτιμοῦν νὰ χαθοῦν τὰ χρήματα τοῦ πόπολου…
Πάγωμα στὴν ἀρχή, καπνὸς μετά.

(Visited 73 times, 1 visits today)
Leave a Reply