Γερμανικὸ σοσιαλοδημοκρατικὸ πρότυπον

Οἱ Γερμανοὶ ὑπῆρξαν οἱ καλλίτεροι κομμουνιστὲς καὶ βεβαίως μὲ τὴν ἰδία λογικὴ οἱ καλλίτεροι ἐθνικοσοσιαλιστές.

Ἡ ἐλεγχομένη πληροφόρησις στὴν Γερμανία καὶ ἡ ἀν-ἐλευθερία τοῦ λόγου, θὰ ἔπρεπε κανονικὰ νὰ ἀποτελῇ θέμα συζητήσεως στὴν Εὐρώπη (καὶ στὸν κόσμο), ἀνάλογο μὲ τὴν συζήτηση ποὺ γίνεται σήμερα γιὰ τὴν Τουρκία καὶ τὴν Ῥωσσία.

Σὲ καμμίαν ἄλλην χώρα τοῦ δυτικοῦ κόσμου ὁ συστημισμὸς δὲν ἔχει λάβῃ τέτοιες διαστάσεις.
Ἡ πληροφορία στὴν Γερμανία εἶναι προϊόν ποὺ διαχειρίζεται, φιλτράρεται, ἐλέγχεται καὶ τελικὰ διαχέεται ἀπὸ τὸ βαθὺ κράτος.
Ἡ πρόσφατος ἐπίθεσις στὸ Ἀμβοῦργο, καθὼς καὶ ἡ ἐπομένη ἐπίθεσις στὴν Κωστάντια, οἱ ὁποῖες ὑπεβαθμίσθησαν ἐντυπωσιακά,  εἶναι κάποια ἀκόμη  περιστατικά, στὴν μακρὰ ἱστορία ἀγάπης ΜΜΕ καὶ βαθέως κράτους.

Ἡ Γερμανία εἶναι τὸ μοντέλο, ποὺ λατρεύει ἡ εὐρωπαϊκὴ σοσιαλδημοκρατία.

Εἶναι τὸ πρῶτο ὀρθοπολιτικὸ καθεστὼς στὸν πλανήτη καί, ὅπως ἀρέσκονται οἱ Γερμανοὶ νὰ πιστεύουν, τὸ σύστημα λειτουργεῖ τέλεια!

«Ἕνας»

Υ.Γ. Τὸ ἐντόπιο λελέδικο κατεστημένο ἀπαξιεῖ χαρακτηριστικὰ νὰ φέρῃ πρὸς συζήτηση τὸ θέμα τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου… Ἐξ ἄλλου αὐτὴν τὴν στιγμὴ εἶναι ἀπησχολημένο μὲ τὴν ἀνακατάληψη τῶν Ἐξαρχείων…

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply