Χρειαζόμεθα καὶ εἰδικὲς ἄδειες ἐργασίας γιὰ νὰ ἐργασθοῦμε!!!

 

Πόσοι ξέρατε, ὅτι γιά νά ἀσκήσετε τό ἐπάγγελμα τοῦ σερβιτόρου ἥ τοῦ μπάρμαν χρειάζεσθε ἄδεια ἐργασίας;;;

Ἀκόμη περισσότερο, φίλος μου καταστηματάρχης «γράφτηκε» προσφάτως ἀπὸ τὴν τουριστικὴ ἀστυνομία ἐπειδὴ δὲν εἶχε «ἄδεια» ἐργασίας.

Παρὰ τὶς διαμαρτυρίες του, ὅτι εἶναι «ἀφεντικό» καὶ μάλιστα εἶχε τέσσερις (4) σερβιτόρους ἐκείνην τὴν στιγμή, ἡ τουριστικὴ ἀστυνομία ἦταν ἀνένδοτος.

Κατ’ ἀρχὴν ούδεὶς ψόγος γιὰ τὴν ἀστυνομία, ἡ ὁποία ἔκανε τὴν δουλειά της…
Ἀλλὰ ἤθελα νὰ ξέρω ποιὸ διεστραμμένο σοσιαλδημοκρατικὸ μυαλό,  ποιὸς γ@μημένος γραφειοκράτης, ποιὸς σαπισμένος ἐγκέφαλος πολιτικοῦ ἐψήφισε αὐτὸν τὸν νόμο.

Σὲ μίαν πολιτεία, ποὺ σέβεται τοὺς πολῖτες της, ἡ ἄδεια ἐργασίας θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι σὰν ἔννοια ἀπηγορευμένη.

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply