Ἐθνικοὶ ὀλετῆρες καὶ οὐδέποτε «ἐθνάρχες»!!!

Μιά αὐθεντικὴ στιχομυθία μεταξὺ Καραμανλῆ καὶ Κληρίδη, πρὶν τὴν ἔναρξη τοῦ ΑΤΤΙΛΑ ΙΙ (Μαρτυρία Παπαπολυβίου):

  • Κληρίδης: Γιὰ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. … Οὔτε ἕνα πλοῖο κ. Πρόεδρε;
  • Καραμανλῆς: Εἶσθε μόνοι σας. Ἡ Ἑλλὰς δὲν ἔχει ὀργανωμένο στρατό, εἶναι πολλὴ δύσκολη ἡ κατάστασις, δὲν μποροῦμε νὰ βοηθήσουμε γιατὶ ἑγὼ δὲν ἐλέγχω τὴν κατάστασιν.
  • Κληρίδης: Καλά, ὁ Μαῦρος (ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν στὴν κυβέρνηση ἐθνικῆς ἑνότητος) εἶπε ὅτι μεταξὺ ἀτιμώσεως καὶ πολέμου προτιμοῦμε τὸν πόλεμο.
  • Καραμανλῆς: Ἄλλος ὁ Μαῦρος, ἄλλος ἑγώ.

Ὑφίσταται καὶ συνέχεια στὸν διάλογο ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν ἔχει δημοσιοποιηθῇ καὶ εἶναι κόλαφος γιὰ τὸν Καραμανλῆ, δὲν μπορῶ νὰ τὴν γνωστοποιήσω.
Δυστυχῶς καὶ …εὐτυχῶς γιὰ τοὺς φανατικοὺς Καραμανλικούς,

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Ἐθνικοὶ ὀλετῆρες καὶ οὐδέποτε «ἐθνάρχες»!!!

Leave a Reply