Φαινόμενον ἐκλείψεως Ἡλίου κι εὔλογα ἐρωτήματα

Ἕνα ἐνδιαφέρον θέμα γιὰ σκέψη καὶ συζήτηση. Μπορεῖτε νὰ συμμετέχετε ὅλοι.

Στὶς 21 Αὐγούστου 2017 ἐπίκειται ἔκλειψις ἡλίου. Θὰ εἶναι ὀρατὴ στὴν Βόρειο καὶ στὴν Νότιο Ἀμερική.

[Ὁλικὴ ἔκλειψις ὀρατὴ ἀπό: Βόρειο Εἰρηνικό, ΗΠΑ, Νότιο Ἀτλαντικό].

Ὅπως σὲ κάθε παρόμοια ἔκλειψη, ἡ τροχιὰ ποὺ διαγράφει ἡ σκιὰ τῆς Σελήνης γίνεται ἀπὸ δυτικὰ πρὸς τὰ ἀνατολικὰ (π.χ. ἀπὸ τὴν Ἰρλανδία πρὸς τὴν Ἑλλάδα) ἐνῶ μπορεῖ νὰ ἔχῃ φορὰ ἀπὸ τὸν Νότο πρὸς τὸν Βοῤῥά, ἤ καὶ ἀντίθετα.

Μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι ἡ γῆ περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτόν της ἀριστερόστροφα σὲ περίπου 24 ὦρες (ὁ ἥλιος λόγῳ αὐτῆς τῆς περιστροφῆς δείχνει νὰ διαγράφῃ τόξο ἀπὸ τὰ ἀνατολικὰ πρὸς τὰ δυτικά, ἡ Σελήνη περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὴν Γῆ ἐπίσης ἀριστερόστροφα σὲ 28 ἡμέρες (διαγράφει παρομοίου φορᾶς τόξο μὲ τὸν ἥλιο), ἀλλὰ καὶ τὰ δύο σώματα περιστρέφονται γύρω ἀπὸ τὸν ἥλιο πάλι ἀριστερόστροφα (σχετικὰ μὲ τὸν βόρειο ἄξονα κάθε ἑνὸς ἀπὸ τὰ τρία σώματα) πῶς ἑρμηνεύεται τό γεγονός ὅτι ἡ σκιά τῆς Σελήνης, κατὰ τὴν ἔκλειψη, διαγράφει τροχιά ἀπό τά δυτικά πρός τά ἀνατολικά;

Τροφὴ γιὰ σκέψη…

Μαζαράκης Πλάτων

 

(Visited 361 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Φαινόμενον ἐκλείψεως Ἡλίου κι εὔλογα ἐρωτήματα

Leave a Reply