Γένος …χριστιανῶν ἤ Ἔθνος Ἑλλήνων;

Ἄντε, συμφιλιογ@μηθεῖτε…

Βουργαρικὸς στρατὸς καὶ κομιτατζῆδες τοῦ Σαράφωφ καὶ τοῦ Γκότσε Ντέλτσεφ, μετὰ τὴν σφαγὴ τῶν χωριῶν τῆς Δράμας μὲ τις εὐλογίες τοῦ «Ἅη Γιώργη» καὶ τῶν χριστιανῶν δεσποτάδων…

Αὐτοὶ οἱ δεσποτάδες ἦσαν ὅλοι ἀπόφοιτοι τῆς «Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς», τοῦ πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως…

Γιατί τοῦ γένους κι ὄχι τοῦ Ἔθνους;;; 

Διότι γιὰ τοὺς χριστιανοὺς δὲν ὑπάρχει Ἔθνος!
Ὑπάρχει τὸ γένος τῶν χριστιανῶν, ποὺ εἶναι διεθνιστές-παγκοσμιοποιητές!

Κόης Ὀδυσσεὺς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply