Θρησκευτική ἤ πολιτική ἡ πράξις τῶν Lidl;

Τὸ περιστατικὸ μὲ τὴν ἀφαίρεση τοῦ σταυροῦ ἀπὸ τὸν τροῦλο τῆς ἐκκλησίας στὴν Σαντορίνη ἀπὸ τὰ Lidl δείχνει ὅτι τὸ integration, ἡ περίφημη ἐνσωμάτωσις, προχωρᾶ κανονικά. Καὶ ὄχι, δὲν προσαρμόζονται αὐτοί. Ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέρα προσαρμοζόμεθα ἐμεῖς στὶς ἀνάγκες τῶν νέων «συμπολιτῶν μας» καὶ ἀλλάζουμε τὴν ζωή μας γιὰ νὰ μὴν θίξουμε τὶς «εὐαισθησίες» τους. Χωρὶς κἂ νὰ μᾶς τὸ ζητήσουν κάποιες φορές. Ἀπὸ κεκτημένη ὀρθοπολιτικὴ ταχύτητα.

Ἄλλωστε ἐμεὶς εἴμαστε αὐτοὶ ποὺ ἔχουμε ὡς ἀρχή μας τὴν ἀμφισβήτηση καὶ τὴν ἀνεκτικότητα στὸ διαφορετικό, τὴν στιγμὴ ποὺ αὐτοὶ ἔχουν ὡς ἀρχὴ τὴν προσήλωση στὴν μία καὶ μοναδικὴ ἀλήθεια, κάτι ποὺ ὄχι μόνον δὲν κρύβουν ἀλλὰ ἀντίθετα διαλαλοῦν. Ὑπὸ αὐτὴν τὴν ἔννοια καὶ δεδομένου ὅτι δὲν ἐγκαθίστανται ὡς φιλοξενούμενοι, ὅπως πολλοὶ ἀφελῶς πιστεύουν, ἀλλὰ ὡς συνιδιοκτῆτες τῶν χωρῶν μας μὲ πλήρη ἀστικὰ καὶ πολιτικὰ δικαιώματα, τὸ ποιὸς θὰ προσαρμοσθῇ σὲ ποιόν, ἂν συνεχίσουν νὰ αὐξάνονται πληθυσμιακά, εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ τὸ μαντέψουμε.

Καὶ εἶναι λάθος νὰ βλέπουμε τὸ περιστατικὸ ἀπὸ τὴν σκοπιὰ τῶν χριστιανῶν, ποὺ θεωροῦν ὅτι μὲ τὴν ἀφαίρεση τοῦ σταυροῦ ἐθίγη ἡ θρησκεία μας. Πρωτίστως αὐτὸ ποὺ ἐθίγη εἶναι ἡ πραγματικότης, μὲ τὴν ἀλλοίωση καὶ τὴν ἀπόκρυψή της. Μὲ τὴν δημιουργία ψευδῶν εἰκόνων. Ἀντὶ νὰ ἄρουμε τις ἰδεοληψίες δημιουργοῦμε αὐτὲς τὶς ψευδεῖς εἰκόνες γιὰ νὰ τὶς ἰκανοποιήσουμε. Χάριν τοῦ βλακώδους ἰδεολογήματος τῆς ἀνεκτικότητος, χωρὶς νὰ σκεφθοῦμε ὅτι ἡ ἀνεκτικότης εἶναι καλή, ἀλλὰ ὅταν γίνεται ἀνεκτικότης στὸ παράλογο εἶναι καταστροφική.

Να ἀναφέρω ὅτι ἐδῶ στὴν Γερμανία τὸ περιστατικὸ ἔκανε δυσανάλογα πολὺ θόρυβο. Ἴσως καὶ λόγῳ ἐκλογῶν, δὲν ξέρω.

Ἕρμιππος Ἑμιππίου

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply