Φυσικὲς καταστροφὲς καὶ φυσικὲς ἀποκαταστάσεις

Οἱ εἰκόνες εἶναι ἀποκαλυπτικές, μὰ καὶ διδακτικές…
Παρατηροῦμε, συνειδητοποιοῦμε, μαθαίνουμε…!!!

Ἡ πολὺ σοβαρὴ οἰκολογικὴ καταστροφὴ ποὺ συνέβη πρὸ ἡμέρῶν, ἐπ’ ἀφορμῆς τῆς βυθίσεως τοῦ σκάφους στὴν Σαλαμίνα, δὲν εἶναι κάτι ποὺ μποροῦμε νὰ κρίνουμε τὸ ἀκριβές του μέγεθος, ἐφ΄ ὅσον ἐξ ἀρχῆς ὑπεισῆλθαν πολλὲς προσπάθειες παραπληροφορήσεως τῆς κοινῆς γνώμης καὶ ἀκόμη περισσότερες ὑπερβολές. Ἡ πραγματικότης ἐν τούτοις εἶναι μία. Ὑπάρχει ῥύπανσις, ἀνεξαρτήτως τοῦ μεγέθους της καὶ αὐτὴ συνιστᾶ πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Γιὰ ὅλους μας πρόβλημα.

Ὅμως…
Ἡ καταστροφὴ ἀπὸ μόνη της, γιὰ ὅσους ἀντιλαμβάνονται τοὺς «μηχανισμούς» συνιστᾶ καὶ δὲν συνιστᾶ (μακροπρόθεσμα) πρόβλημα, διότι ἀνεξαρτήτως τῆς ἀνθρωπίνου δραστηριότητος, ὁ πλανήτης «μπορεῖ καὶ κλείνει μόνος του τὶς πληγές του». Κι αὐτὸ δὲν τὸ λέω ἐγὼ ἀλλὰ ἡ Ἱστορία τοῦ πλανήτου μας. Ἄλλως τὲ δὲν θὰ εἴχαμε φθάσῃ στὸ σήμερα ὡς Ἀνθρωπότης, ἐὰν δὲν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ἐδῶ καὶ αἰῶνες.

Ἐννοεῖται βέβαια πὼς ἡ ἐν λόγῳ καταστροφὴ εἶναι ἁπλῶς ἡ κορυφὴ τοῦ …παγόβουνου, τῆς ἀσυνειδησίας πολλῶν, ποὺ καθημερινῶς, ἀπὸ τὸ μικρό τους σκουπιδάκι ἔως τὶς τεράστιες οἰκολογικὲς συμφορές, συμβάλλουν ὅσο περισσότερο μποροῦν, συνειδητῶς ἢ μή, στὸ νὰ ἔχουν δημιουργηθῇ δύο κατηγορίες πολιτῶν: ἡ κατηγορία αὐτῶν ποὺ πονοῦν καὶ νοιάζονται καὶ ἀγωνιοῦν καὶ μεριμνοῦν καὶ φροντίζουν καὶ πολεμοῦν γιὰ τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος καί, ἀπὸ τὴν ἄλλην, ἡ κατηγορία αὐτῶν ποὺ ἀπολύτως στοχευμένως, δημιουργοῦν τὶς συνθῆκες μολύνσεως καὶ καταστροφῆς. Κι ἐπεὶ δὴ ὅλο αὐτὸ δὲν θὰ συνέβαινε ἐὰν δὲν συνεργοῦσε καὶ ὁ κρατικὸς μηχανισμός, ἀλλὰ καὶ τὰ κόμματα, καθὼς φυσικὰ καὶ τὰ μικρὰ ἢ μεγάλα συμφέροντα τῆς διαπλοκῆς, καλὸ εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς τὸ πρόβλημα τοῦ περιβάλλοντος δὲν εἶναι περιβαλλοντικὸ ἀλλὰ ξεκάθαρα πολιτικό!!! Κατ’ ἐπέκτασιν ἡ θέσις μας καὶ ἡ ἐνεργοποίησίς μας, μὰ καὶ ἡ κατ’ οὐσίαν προστασία αὐτοῦ τοῦ ζωτικοῦ μας χώρου, δὲν συνιστᾶ σκέτο παιδεία, ἀλλὰ ὁλικὴ ἀνατροπὴ καὶ ἐπαναδόμησιν τῶν πάντων, σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς, ἐφ΄ ὅσον ὅσο θὰ ἰσχύῃ ἡ σημερινὴ κατάστασις, τὰ «νομικὰ παραθυράκια», οἱ ἀλληλοεξυπηρετούμενοι καὶ οἱ συνειδητὰ ἀναιδεῖς θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ δροῦν καὶ νὰ καταδυναστεύουν ὅλον τὸν περιβάλλοντα χῶρο τους. Σὲ αὐτὸ τὸ περιβάλλον δὲν διαβιοῦν ἄνθρωποι ἀλλὰ μαζάνθρωποι καὶ δοῦλοι. Ἐὰν μᾶς ἀρέσῃ ἂς τὸ ἀνεχθοῦμε. Ἐὰν ὅμως ὄχι, ἂς δοῦμε κι αὐτὲς τὶς εἰκόνες…

…ποὺ ἐπισήμως δὲν ἀνατρέπονται, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ἤδη ξεκίνησε ἡ ἀνατροπή τους.

Τί ἰσχυρίζομαι λοιπόν; Πώς δέν πρέπει νά ἀνησυχοῦμε; Ἤ μήπως πώς πρέπει νά ἀδιαφορήσουμε; Ἤ νά ἡσυχάσουμε καί νά ἀδιαφορήσουμε;
Ὄχι, ἁπλῶς ἰσχυρίζομαι πὼς ἐπὶ τέλους ὀφείλουμε νὰ αἰσθανθοῦμε κύτταρο αὐτοῦ τοῦ πλανήτου, νὰ συνειδητοποίησουμε τὸν ῥόλο μας καὶ νὰ ξεκινήσουμε, σὰν τοὺς θαλασσίους κυματισμούς, νὰ καθαρίζουμε, ἀντιστοίχως, τὰ πάντα γύρω μας. Σωτηρία στὸν πλανήτη θὰ ἐπέλθῃ τότε καὶ μόνον τότε ὅταν οἱ παραπάνω εἰκόνες, ἐκτοπισμοῦ, διαλύσεως καὶ τελικῶς, σὲ βάθος χρόνου, καθάρσεως τῆς ἐν λόγῳ πετρελαιοκηλίδος, υἱοθετηθοῦν ἀπὸ σύμπασα τὴν Ἀνθρωπότητα.

Ἡ Φύσις μᾶς δείχνει τὸν δρόμο κι ἐμεῖς εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ τὸν ἀκολουθήσουμε.

Φιλονόη

 

 

 

Leave a Reply