Ἱεροεξεταστὲς τῆς ἐποχῆς μας!!!

Σύγχρονοι ἱεροεξεταστὲς

Στὴν Βρεταννία τὴν δεκαετία τοῦ ’80, μόνον τέσσερα (4) στὰ 10.000 παιδιὰ παρουσίαζαν αὐτισμό.
Σήμερα τὸ ποσοστὸ ἔχει ἐκτοξευθεῖ στὸ ἀπίστευτο ποσοστὸ ἕνα (1) στὰ ἑξῆντα τέσσερα (64) – δὲν ξέρουμε τὸ γιατί.

Στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη περίπου 16% (οἱ πιὸ μορφωμένοι) τοῦ πληθυσμοῦ (Ἑλλάδα 25%, Γαλλία 41%) δὲν ἐμπιστεύονται τὰ ἐμβόλια, στὴν Ἀφρικὴ 7% καὶ στὴν Ἀσία 4%.
Προσωπικὰ ξέρω ἕξι (6) μηνῶν παιδί, ποὺ τὸ ἐμβόλιο τοῦ προεκάλεσε μεγάλο κακὸ καὶ τρεῖς ἀποφάσεις δικαστικὲς (δύο Ἀμερικανικές, μία Ἰταλική) ποὺ ἐπεδίκασαν σημαντικὰ ποσὰ γιὰ αὐτισμό, ποὺ ἀπεδόθη σὲ ἐμβόλιο (πηγή: Daily Mail).

Μὴν ἀκοῦτε τὰ ΜΜΕ καὶ ὁποιονδήποτε σύγχρονο ἱεροεξεταστή. Πάντα ὑπῆρχαν τέτοιοι καὶ πάντα θὰ ὑπάρχουν.

Ζιαμπάρας Δημήτριος

εἰκὼν

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *