Ὥρα νὰ κόψουμε τὶς …ἀσπιρίνες!!!

Ὅσοι δὲν ἔχουν περάσῃ ἀπὸ τὸ δασαρχεῖο καὶ τὴν ἀρχαιολογία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους καὶ δὲν ἔχουν ὑποστῇ τὸν βασανισμὸ τῶν διοικητικῶν δικαστηρίων, ποὺ νοιώθουν μίαν ἀλλεργία γιὰ ὁ,τιδήποτε ἰδιωτικό, δὲν μποροῦν νὰ ἀντιληφθοῦν καὶ τὴν οὐσία τῆς χρονίου κακοδαιμονίας μας.

Ἡ ὑποκρισία ποὺ διαπερνᾶ ὅλο τὸ πολιτικὸ σύστημα, μαζὺ μὲ τὴν ἐγγενή τους ἀντιπάθεια πρὸς τὴν περιουσία (τὴν βασικὴ συνιστώσα τῆς ἐλευθερίας ἐνὸς ἀτόμου ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἐποχή) εἶναι ἡ βασικὴ ἀῤῥώστια ἐτούτου τοῦ τόπου.

Ἡ ὅποια κανονικότης ὑπῆρξε μέχρι καὶ τὸ 1974 κατεῤῥίφθη ἀπὸ τὴν μεταπολίτευση καὶ συνετρίβη ἀπὸ τὸ σαρκοφάγο θηρίο, ὑπὸ τὸν ἀναγνωρίσιμο τίτλο ΠΑΣΟΚ.

Ὅσο αὐτὴν τὴν νέα κανονικότητα, τῆς ἀταξίας καὶ τοῦ μπαχάλου, δὲν τὴν διακόπτει κάποιο γεγονὸς ἐπαναστατικὸ καὶ συνεχίζεται μὲ διαδοχὲς φαλκιδευμένες καὶ ὅμοιες, ἐτοῦτος ὁ τόπος δὲν ἔχει ἐλπίδα.

Θὰ χρειασθοῦν ὄντως ἐλικόπτερα, ὄχι γιὰ νὰ ἀποδράσῃ ἡ μεταπολίτευσις, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὴν γκρεμίσουμε μιὰ γιὰ πάντα.

Ὅσοι ἐλπίζουν σὲ μίαν καλλιτέρα διακυβέρνησι ματαιοπονοῦν καὶ θὰ ξανὰ παγιδευθοῦν στὸν ἀέναο κύκλο τῆς ἀπραξίας καὶ τῆς ἀπάτης.

Ναί, ἡ λύσις εἶναι ἡ κατάργησις τῆς μεταπολιτεύσεως μὲ ἔναν νόμο καὶ ἔνα ἄρθρο…
Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι ἀσπιρίνες σὲ ἔναν ὀργανισμό, ποὺ εὑρίσκεται ὑπὸ καθεστὼς μεταστατικοῦ καρκίνου, ἐπιθετικῆς μορφῆς.

Τὸ Ἑλληνικὸ εἶναι τὸ σύμπτωμα.
Δὲν εἶναι ἡ αἰτία.

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply