Ἵδρυσις Σ.Ε.Κ.Ε., προπομποῦ τοῦ Κ.Κ.Ε.

Σὰν σήμερα, τὸ 1918, ἔχουμε τὴν ἵδρυση τοῦ προπομποῦ τοῦ Κ.Κ.Ε..

Ἡ κίνησις αὐτή, ποὺ ἔγινε καὶ κομματικὸς πυρῆνας, ὀνομάσθηκε Σ.Ε.Κ.Ε. (Σοσιαλιστικὸ Ἐργατικὸ Κόμμα Ἑλλάδος) καί, ἀπὸ τὴν ἵδρυσή του ἀκόμη, ἀπέκτησε ἐπαναστατικὸ προσανατολισμό.
Τὸ κόμμα διεκύρηττε ἀνοικτὰ καὶ ὑερήφανα ὅτι παλεύει «διὰ τὴν ἀνατροπὴν τῆς διεθνοῦς κεφαλαιοκρατίας καὶ τὸν θρίαμβον τοῦ διεθνοῦς σοσιαλισμοῦ».

Στὸ Ἰδρυτικὸν Ψήφισμα τοῦ ΣΕΚΕ ἀναφέρεται:

«Τὸ Σοσιαλιστικὸ Ἐργατικὸ Κόμμα Ἑλλάδος βασίζεται ἐπὶ τῶν θεμελιωδῶν ἀρχῶν:

  1. Πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ὀργάνωσις τοῦ προλεταριάτου σὲ ξεχωριστὸ κόμμα τάξεως γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας καὶ δημοσιοποίησην τῶν μέσων παραγωγῆς καὶ ἀνταλλαγῆς, δηλαδὴ τὴν μεταβολὴν τῆς κεφαλαιοκρατικῆς κοινωνίας εἰς κοινωνίαν κολλεκτιβικὴν ἢ κομμουνιστικὴν καὶ
  2. Διεθνὴς συνεννόησις καὶ δρᾶσις τῶν ἐργατῶν…»

Γενικὰ ἐξεφράσθησαν θέσεις γιὰ τὴν ἐγκαθίδρυση Δημοκρατίας, δημοκρατικῶν καὶ συνδικαλιστικῶν ἐλευθεριῶν, διαχωρισμοῦ κράτους – ἐκκλησιας, κατάργηση ἐμμέσων φόρων, προοδευτικὴ φορολογία, ἐξίσωσις δύο φύλων, καθιέρωσις τῆς δημοτικῆς γλώσσης σὲ ὄλες τὶς βαθμίδες τῆς ἐκπαιδεύσεως καὶ εἰσαγωγῆς της στὰ σχολεία γλωσσῶν τῶν διαφόρων ἐθνοτήτων.

Τὸ συνέδριο ἐπίσης υἱοθέτησε ψήφισμα ἱδρύσεως Δημοκρατικῆς Ὁμοσπονδίας τῶν Βαλκανικῶν Κρατῶν.

Τέλος ἐψήφισε «διαμαρτυρίαν διὰ τὴν μελετωμένην ἐπέμβασιν τῶν συμμάχων κατὰ τῆς νεαρᾶς Σοβιετικὴς Δημοκρατίας».

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 157 times, 1 visits today)
Leave a Reply