Χειρότερα κι ἀπὸ …κοτέτσι!!!

Ἔχετε δῆ αὐτό τό ἔκτρωμα στήν Ἀθήνα;

«Τμῆμα ἐκπαιδεύσεως καὶ ἀγωγῆς στὴν προσχολικὴ ἡλικία, Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν»!

Ἔκτρωμα αἰσθητικῆς – μπλόκι σὲ ἀνατολικὴ χώρα.

Ἔκτρωμα βρωμιᾶς – φοιτητὲς καὶ μπαχαλάκηδες ἀδιάφοροι, καταστροφεῖς.

Ἔκτρωμα ἐγκαταλείψεως – ὑπάλληλοι ποὺ οὐδέποτε ἔτρεξαν ἕνα διαγωνισμὸ καθαριότητος, βαψίματος, ἐπισκευῶν.

Σοφάδες ξεκολλημένοι ἑπτὰ (7) ὀρόφους ὑψηλά. Παράξενο ποὺ δὲν ἔχει σκοτωθῆ ἀκόμη κάποιος.

Ξεσκισμένη σημαία, ἄπλυτο, σκουριασμένο, ἐλεεινὸ κτίριο.


Τοῖχοι πίνακες ἀνακοινώσεων. Ἀφίσσες μὲ τὸ «1917» ἐπάνω. Κάποιοι τύποι ἀπὸ τὸν προηγούμενο αἰῶνα σὲ σῶμα 20άρη ἑορτάζουν τὴν Ῥωσσικὴ Ἐπανάσταση – ἐλπίζουν στὴν ἐπανάσταση μὲ ὅπλα, μὲ κόκκινη δικτατορρία, ἀκόμη καὶ σήμερα, στὸ 2017.

Πῶς ἔγινε ὅλο αὐτό ῥέ παιδιά;

Ἀδιαφορία οἱ πρυτάνεις, οἱ ὑπάλληλοι, οἱ καθηγητές, οἱ φοιτητές.
Οὔτε κοτέτσι δὲν εἶναι ἔτσι. Οὔτε Ἀφρική.

Στὴν τελευταία φωτογραφία βλέπετε πανεπιστήμιο ἀπὸ τὴν Οὐγκάντα, φτιαγμένο τὸ 1922. Ἐκεῖ ποὺ πηγαίνεις νὰ σπουδάσῃις ἐπιστῆμες, ὄχι νὰ ἐξασκήσῃς τὸ «δικαίωμά» σου στὴν καταστροφὴ καὶ τὴν κατάληψη.

Ἐσὺποὺ καταστρέφεις, κολλᾶς, βρωμίζεις… Ναί, ξέρω… Σοῦ φταῖν ὅλα.
Ἡ κακιὰ ἡ κενωνία, οἱ πολυεθνικές, τὸ κεφάλαιο, τὸ κατεστημένο. Θὲς νὰ γίνῃς Τσὲ Γκεβάρα, νὰ ἐπαναστατήσῃς, νὰ οἰκειοποιηθῇς τὸν πλοῦτο τοῦ ἄλλου, ποὺ θεωρεῖς ὅτι δὲν τὸν ἀξίζει, νὰ τὸν πάρῃς καὶ νὰ τὸν μοιράσῃς «δίκαια», νὰ πάρῃς δῆλαδὴ αὐτὸ ποὺ σοῦ «ἀξίζει»…
Φαντάζομαι ὅτι τὸ νὰ σπουδάσῃς Παιδαγωγικὰ δὲν σοῦ λέει καὶ πολλά, ἢ μπορεὶ νὰ μὴν εἴσσι κἂν φοιτητής… Ἁπλὰ μπαχαλάκιας. Ἡ ἀφισοκόλλησις ὄμως εἶναι σαφῶς πιὸ εὔκολη. Καὶ τὸ κτίσιμο τοῦ καθηγητοῦ ἐπίσης, γιὰ νὰ πάρῃς τὸν βαθμό…
Τελικά, αὐτὸ ἀκριβῶς παίρνεις φοιτητή μου, πηγαίνοντας σὲ αὐτὸ τὸ bordelo.

Αὐτὸ παίρνουμε ὅλοι μας σὲ αὐτὸ τὸ failed state.
Ὅ,τι μᾶς ἀξίζει!

Παπαγιαννίδης Δημήτρης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply