Γερμανοὶ «ἐπενδυτές» λεηλατοῦν ἐλεύθερα

Πάει καὶ τὸ λιμάνι Θεσσαλονίκης, πατριῶτες!

Ἐνῶ ἐσεῖς ἑορτάζατε τὰ Χριστούγεννα, οἱ Γερμανοὶ ἐξακολουθοῦσαν νὰ …ἀγοράζουν.
Ἔτσι ἀνεκοινώθη ἡ πώλησις τοῦ 67% τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου στὴν Deutche Invest Equity Partners, τὴν Belterra Investments καὶ τὴν CMA CGM’s ports division. 

Μετὰ τὰ ἀεροδρόμια, τώρα ἔχουμε καὶ τὰ λιμάνια.

Ἡ κοινοπραξία, ὑπὸ τὴν ἡγεσία τῆς Γερμανίας, ἡ ὁποία ἀποκαλεῖται SEGT, ξεπέρασε τὶς προσφορὲς τῆς International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) καὶ τῆς DP World κι ἐπέτυχε νὰ ἐπιτύχῃ συμφωνία παραχωρήσεως.

Ἡ τιμὴ ἀγορᾶς τῶν μετοχῶν εἶναι τὰ 275 ἑκατομμύρια δολλάρια καὶ ἡ σύμβασις ἀπαιτεῖ ἐπὶ πλέον ἐπένδυση ὕψους 215 ἑκατομμυρίων στὸ λιμάνι μέσα στὰ ἑπόμενα ἑπτὰ χρόνια.

Ἡ συνέχεια γνωστὴ φυσικά…
…ὅπως ἐγινε καὶ μὲ τὴν Frapor.

Θὰ «ἐπενδύσουν» πάλι μὲ δημόσιο χρῆμα, δηλαδὴ μὲ λεφτὰ τῶν Ἑλλήνων καὶ δάνεια ἀπό τις ἑλληνικὲς τράπεζες.

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply