Γιατί συνελήφθησαν οἱ Ἕλληνες ἀξιωματικοί;

Γιατί συνελήφθησαν; Γιά νά δημιουργηθοῦν ἐντυπώσεις; Γιά νά «παίξῃ» ἡ Τουρκία «διπλωματικό πόκερ», συμπεριλαμβάνοντας στίς «διαπραγματεύσεις» καί τούς καταζητουμένους της πού ἐμεῖς προστατεύουμε; Γιά νά δοθῇ, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, ἡ εὐκαιρία στούς «ἀγαπημένους μας συμμάχους» νά ἐπέμβουν καί νά μᾶς …«σώσουν», εὐτελίζοντάς μας ὡς λαό καί ὡς Ἕλληνες;
Γιά νά δημιουργηθῇ ἡ ἐπίσημος βάσις τῶν ἐπερχομένων θερμῶν ἐπεισοδίων, πού θά γίνουν ἀφορμή πολέμου;
Γιά νά μετρήσουμε μίαν ἀκόμη ἐθνική ἧττα, πού θά ἀποτελειώση τό ἠθικό μας ἀνάστημα;
Ἤ μήπως γιά νά δοθῇ ἡ …ἀφορμή καταργήσεως τῶν περιπολιῶν καί, καταληκτικῶς, τῶν συνόρων;

Διάβαζα πρὸ μερικῶν ὡρῶν πὼς οἱ περιπολίες τῶν στρατιωτικῶν κλιμακίων τοῦ Ἕβρου γίνονται μὲ ὅπλα χωρὶς σφαίρες. Τὴν καταγγελία ἀναφέρει ὁ Κωνσταντῖνος Δημητριάδης, ποὺ ἔφθασε ἔως αὐτὸν ἀπὸ Ἕλληνες ἀξιωματικοὺς καὶ γονεῖς στρατευμένων.
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια μαθαίνουμε πώς:

«Οἱ περιπολίες μας γίνονται μὲ ὅπλα χωρὶς σφαῖρες…

…Τὰ ὅπλα δὲν εἶναι ὁπλισμένα καὶ οἱ σφαῖρες εἶναι σὲ τελαμῶνες.
Ἐν ἐνεργείᾳ στελέχη τὸ εἶπαν αὐτό.

Ὁ Ἕβρος δὲν εἶναι Θεσσαλονίκη γιὰ νὰ εἶναι οἱ σφαῖρες σὲ τελαμῶνες καὶ ὁ περιπολάρχης νὰ περιμένῃ διαταγὴ ἀπὸ τὸ ἀνώτερο κλιμάκιο γιὰ νὰ ὁπλίσῃ, ἐνᾦ βάλλεται ἤ ἔστῳ ἀπειλεῖται….»

Ἐὰν πράγματι ἰσχύῃ κάτι τέτοιο, τότε ἐλάχιστα διαχωρίζεται τὸ γεγονὸς ἀπὸ ἄλλες πράξεις μειοδοσίας, φανερὲς ἢ κρυφές, ποὺ στόχο εἶχαν ἐξ ἀρχῆς τὴν κατάργησιν τῶν συνόρων. Οὐδόλως,, ὡς πράξις, ἀποκόβεται ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ πρῶτο γεγονὸς καταργήσεως, οὐσιαστικῶς, τῶν συνόρων, ποὺ ξεκίνησε τὸ GAPατον (ὡς ὑπουργὸς ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν). Ἀπὸ τότε πάντως καὶ μετά, μὲ κεντρικοὺς πρωταγωνιστὲς τὶς Μ.Κ.Ο., οἱ ἐθνικὲς μειοδοσίες αὐξάνονται ἐπαναλαμβανόμενες, ἀνεξαρτήτως τῶν προσώπων ποὺ φαίνονται ὡς ἐπὶ κεφαλῆς.
Τότε ἦταν ποὺ ἀφηρέθησαν κατ’ οὐσίαν οἱ συνοριακὲς νάρκες, μὲ τὴν βοήθεια τῶν φιλικῶν του Μ.Κ.Ο., γιὰ νὰ μὴν ἐμποδίζεται ἡ μεταγενεστέρα ἐλευθέρα διέλευσις ἁπάντων τῶν φυλῶν τοῦ πλανήτου ἀπὸ τὰ σύνορά μας.  Κατ’ οὐσίαν τότε ἄνοιξε τὸ θέμα (καταργήσεως) τῶν συνόρων μας καὶ τώρα φθάνει στὸ τέλος του.

Συζητᾶμε σαφῶς γιὰ αὐτὰ τὰ σύνορα ποὺ κατήντησαν χῶροι …ὑποδοχῆς ἀν τὶ νὰ προστατεύονται!
Πάντα μὲ τὴν σιωπηλὴ ἀνοχὴ καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ, πλὴν ὅλων τῶν ἐκ τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ σιτιζομένων σαπροφύτων. Κι ἀκριβῶς ἐκεῖ εἶναι ποὺ ἔλαβε χώρα τὸ ἐχθεσινὸ ἐπεισόδιον, ποὺ μᾶς εὐτελίζει ὡς λαό, ἀλλὰ καὶ παραλλήλως ἀποκαλύπτει τὸ βάθος τῆς συλλογικῆς, διαρκοῦς καὶ κατ’ ἐξακολούθησιν προδοσίας.

«Ἔχασαν τὸν δρόμο καὶ εὑρέθησαν στὴν Τουρκικὴ πλευρά»,  μᾶς λὲνε τὰ μέσα μαζικὴς ἀποβλακώσεως…

Τὰ δρομολόγια στὴν συνοριογραμμὴ εἶναι προκαθορισμένα…
Τo ἐδαφικὸ κόμματι μέσα στὸ ὁποῖο ἔγινε ἡ σύλληψις,, τὸ προγεφύρωμα τοῦ Κάραγατς, ἔχει συρμάτινο φράκτη (ἐκεῖνον ποὺ ἤθελαν νὰ ῥίξουν τὰ παιδιὰ τοῦ Σόρος) ὕψους τριῶν (3) μέτρων…
Ἁπλᾶ οἱ τουρκικὲς εἰδικὲς δυνάμεις ἔστησαν ἐνέδρα μέσα σὲ Ἑλληνικὸ Ἔδαφος καὶ συνέλαβαν τοὺς δύο Ἕλληνες.

Τὸ παιχνίδι τώρα εἶναι στὰ χέρια τοῦ Ἐρντογᾶν…
Αὐτὰ παθαίνεις ὅταν ἡ ἐξωτερική σου πολιτικὴ εἶναι παθητικὴ καὶ κατευναστική.

Εἴμαστε σὲ πόλεμο καὶ τὴν πρωτοβουλία κινήσεων τὴν ἔχει δυστυχῶς ἡ Τουρκία…
Ὅποτε θέλει μᾶς στήνει ἐπεισόδιο καὶ θέτει νέους ὅρους.

Ὄθων Δρακάτος

 

Ἀληθεύει λοιπόν ἡ ἀναφορά τοῦ φίλου Ὄθωνος; Ἤ ὄχι;
Ἀληθεύει ἡ καταγγελία Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν περί τοῦ ἀόπλου τῶν περιπόλων; Ἤ ὄχι;
Ποιός θά ἀπαντήση;

Ὑπάρχουν ἀναφορὲς πλέον ἀπὸ τὰ τουρκικὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως πὼς οἱ Ἕλληνες ἀξιωματικοὶ δὲν ἀντιμετωπίζονται ὡς κατάσκοποι καί, ἐπὶ πλέον, πὼς βάσει δικῶν τους ἀναφορῶν, ὅτι συνελήφθησαν ἐντὸς ἑλληνικῶν ἐδαφῶν.
Ἐάν ἰσχύῃ αὐτό, πόσο πιό …κόττες εἶναι οἱ ταγοί μας; Καί πόσο πιό ἀνθέλληνες ὅλοι οἱ δημοσιοκάφροι πού μᾶς …«ἐνημερώνουν»;

Ἀληθεύει σαφῶς λοιπὸν ἡ ἐκ τοῦ προχείρου ἀντιμετώπισις τοῦ γεγονότος, ἐκ τῶν «κυβερνητικῶν ταγῶν μας».
Ἀληθεύει σαφῶς ὁ πανικὸς τῶν φερομένων ὡς …κυβερνώντων μας.
Ἀληθεύει πὼς ὅλο τὸ παραπάνω γεγονός, ἀνεξαρτήτως τῶν ἐπισήμων αἰτίων του, γελοιοποιώντας τὸ ἀξιόμαχον τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ἐπιφέρει μπόλικη
ἡττοπάθεια σὲ ὅλους μας.

Γαιτί λοιπόν συνελήφθησαν οἱ ἀξιωματικοί μας;
Γιατί παραπέμπονται σέ πολιτικό κι ὄχι σέ στρατιωτικό δικαστήριον;
Γιατί ὅλα τά κουδουνισμένα σφυρίζουν ἀδιάφορα ἐνᾦ, παραλλήλως προσπαθοῦν νά ἐκμεταλλευθοῦν κομματικά τό γεγονός πρός ὄφελός τους;

Ἡ ἀπάντησις σὲ ὅλα τὰ παραπάνω ἐρωτήματα, καθὼς καὶ σὲ ἀμέτρητα ἄλλα, ποὺ δὲν ἀναφέρονται, κρύβεται σὲ μίαν καὶ μόνον διαπίστωσιν: μᾶς ἔχουν, ὡς Ἕλληνες, γιὰ ξεγραμμένους.
Ἀφ’ ᾖς στιγμῆς ἡ FRONTEX ἀνέλαβε νὰ περιφρουρῇ τὶς συνοριακές μας γραμμές, καταργώντας τες ἐμπράκτως, τὰ σύνορα τῆς Ἑλλάδος δὲν ὑπάρχουν. Ἐξακολουθοῦν νὰ ἐμφανίζονται σὲ χάρτες τυπικῶς, ἀλλὰ στὸ βάθος ἔχουν πρὸ πολλοῦ ἀκυρωθῆ.
Ἀφ’ ᾖς στιγμῆς τὰ ἐθνικά μας ζητήματα κατήντησαν μνημονιακοὶ ὅροι, κάθε (ἐξ ἀνάγκης) σκέψις, πρᾶξις, πρόθεσις ὑπερασπίσεως ἐθνικῶν ἐδαφῶν ὑποσκάπτεται καὶ γελοιοποιεῖται, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ νὰ ὁριστικοποιηθῇ ἡ κατοχὴ καὶ σὲ ἐπίπεδον ἐδαφικό!
Ἀφ’ ᾖς στιγμῆς ὁ στρατός μας, ἐντὸς ἐθνικῶν ἐδαφῶν, λαμβάνει ἐντολὲς μόνον ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ, ὑποστηριζόμενος καὶ ἐλεγχόμενος ἀπὸ τὶς στρατιωτικὲς δυνάμεις τοῦ Ἰσραῆλ, ἐνᾦ ταὐτοχρόνως ἡ (φερομένη ὡς) στρατιωτικὴ ἡγεσία χρησιμοποιεῖται μόνον ὡς καλομισθωμένη κι ἀκριβοπληρωμένη …βιτρίνα, εἶναι δεδομένη ἡ ἀπόλυτος ἀποσάθρωσις τῶν πάντων, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς ἄνευ αἱδοῦς κι ἐπισήμου παραδόσεως ἐθνικῶν ἐδαφῶν.

Στὴν πραγματικότητα, τὸ παραπάνω ἐπεισόδιον, ἔρχεται γιὰ νὰ μᾶς ταρακουνήσῃ μέν, πρὸ κειμένου νὰ συνειδητοποιήσουμε ἐπακριβῶς τὸ τὶ θὰ βιώσουμε κι ἐπισήμως (συντόμως), ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ μᾶς ἀποκαλύψῃ πὼς ἡ προδοσία δὲν θὰ συμβῆ. Συμβαίνει ἤδη.
Στὴν πραγματικότητα ἡ πρωτοβουλία, ἡ ὑποχρέωσις καὶ τὸ δικαίωμα ὑπερασπίσεως τῆς χώρας ὑπὸ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ἔχουν πρὸ πολλοῦ καταργηθῆ.
Στὴν πραγματικότητα οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις σήμερα ἔχουν ῥόλο ὑποδοχῆς κι ὄχι ῥόλο ὑπερασπίσεως Ἐθνικῶν ἐδαφῶν!!!
Στὴν πραγματικότητα ὅλη αὐτὴ νέα συνθήκη δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα ἀνικανότητος, ἀλλὰ μέρος μίας καθαρὰ ἀντεθνικῆς συνωμοσίας.
Δὲν συζητᾶμε πλέον μόνον γιὰ τυχαῖες διαπιστωμένες μειοδοσίες, ἀλλὰ γιὰ ἐν ἐξελίξει σχέδιον διαλύσεως τῶν πάντων, τοῦ ὁποίου μία, ἐλαχίστη, ἀμυχὴ ἦταν τὸ ἐχθεσινὸ ἐπεισόδιον.

Τί μοῦ θυμίζουν τά παραπάνω;
Κύπρο… Ναί, Κύπρο… Κύπρο τοῦ 1974 καὶ τὶς τότε, ἐπίσης …«τυχαῖες» ἐθνικὲς μειοδοσίες, ποὺ τελικῶς, κρίνοντας ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος σήμερα, ὄχι μόνον τυχαῖες δὲν ἦσαν, ἀλλὰ ἐπὶ μέρους πράξεις ἑνὸς εὑρυτέρου σχεδίου ἀποδομήσεως τοῦ Ἐθνικοῦ μας ἱστοῦ.

Φιλονόη

(Visited 359 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Γιατί συνελήφθησαν οἱ Ἕλληνες ἀξιωματικοί;

 1. Πολλὰ γράφεις Φιλονόη δι΄ ἕν ἐρώτημα ἡ ἀπάντησις τοῦ ὁποίου εἶναι ἁπλουστάτη: Ἐφ’ ὅσον δὲν ὑπάρχει περίπτωσις νὰ δοθοῦν οἱ 8 πρόσφυγες ἀξιωματικοί, Ἐρτογὰν καὶ Τσίπρας μετὰ τῶν σὺν αὐτῶ ἀνοσιοενεργοῦντων συμμοριτῶν, κατέφυγον εἰς τὴν αὐτὴν τὴν ἁπλῆν πλὴν βλακώδη λύσιν ὥστε οἱ δύο στρατιωτικοὶ νὰ χρησιμεύσουν δίκην ἐργαλείων ἀναταλλαγῆς.
  Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι λόγια νὰ ἀγαπιώμαστε.
  Τὸ ζητούμενον εἶναι ποῦ θὰ φθάσει τὸ πρᾶγμα διότι οὔτως οἱ ἄλλως ἡ μη ἔκδοσις τῶν 8 εἶναι ἀπόφασις τοῦ ἀνωτάτου δικαστηρίου καὶ μόνον αὐτὸ δύναται νὰ τὴν ἀναιρέσει.

  • Πολλὰ δὲν γράφω… καὶ ἀναφέρω τὰ σχετικὰ περὶ ἀνταλλαγῆς…
   Φοβᾶμαι πὼς τὸ περιστατικό, γιὰ τὴν ὥρα, εἶναι …βιτρίνα!!!
   Ἀναμένομεν…

Leave a Reply