Δολοφονημένος Ἥρως…

Ἡ φωτογραφία – ἀπόδειξις τῆς έκτελέσεως τοῦ Λοχία Ἴτσιου…

Ὁ Ἤρως κεῖται νεκρός…

Ἀ.Ἑ.

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply