Ξαφνικὸς καὶ παράνομος τραπεζικὸς ἐκφοβισμὸς δανειοληπτῶν

Οἱ τράπεζες στέλνουν αἰφνιδίως χιλιάδες ἐπιστολές-καρμπὸν σὲ δανειολῆπτες καὶ ἐγγυητές, οἱ ὁποῖες ἐπιστολὲς εἶναι πολλαπλῶς ἄκυρες, ψευδεῖς, ἀπατηλὲς καὶ ἐκβιαστικὲς σὲ βάρος τῶν δανειοληπτῶν καὶ τῶν ἐγγυητῶν. Ἡ τέτοια πρακτικὴ τῶν τραπεζῶν εἶναι ἀπόπειρα ἀστικῆς ἀπάτης τελουμένη ἀπὸ τὶς τέτοιες τράπεζες μὲ παρασιώπηση γεγονότων!!! 

Ὁ παράνομος σκοπός τους εἶναι νὰ δημιουργήσουν φόβο στοὺς δανειολῆπτες καὶ ἐγγυητές, ἐκμεταλλευόμενες τὴν ἄγνοιά τους για τὰ δικαιώματά τους, τὰ ὁποῖα τοὺς παρέχει ὁ ἴδιος ὁ Νόμος, σὲ σχέση μὲ τὸ δάνειό τους ὥστε, μεταξὺ ἄλλων,  νὰ τρέξουν ἐν μέσῳ τοῦ πανικοῦ τους στὴν  τράπεζα (ἀφοῦ μὲ τὴν ἴδια ἐπιστολὴ τοὺς δίδεται ὁλιγοήμερο τελεσίγραφο ἐλαχίστων ἡμερῶν) νὰ ῥυθμίσουν ἢ νὰ ἀναγνωρίσουν ὀφειλές τους, οἱ ὁποῖες μπορεῖ νὰ εἶναι ἤδη παραγεγραμμένες, νὰ στηρίζονται σὲ ἀκύρους ὅρους ἢ νὰ εἶναι νομικῶς ἀνείσπρακτες καὶ ἔτσι νὰ συνομολογήσουν (ἐν ἀγνοίᾳ τους καὶ σὲ βάρος τους) ὅτι  πράγματι ὀφείλουν ἐνῶ στὴν πραγματικότητα δὲν  ὀφείλουν τέτοιου εἴδους ὀφειλές!!!

Ἡ τέτοια παράνομος τῶν τραπεζιτικῶν ἐταιρειῶν (γιατὶ ἁπλὲς ἐταιρεῖες τοῦ ἐμπορικοῦ νόμου εἶναι, μὴν γελιέσθε) ἀπαιτεῖ σωστὴ καὶ ἄμεσο νομικὴ ἀντιμετώπιση ἐκ μέρους τῶν δανειοληπτῶν καὶ ἐγγυητῶν.

Ἐπίσης, σὲ δύο μῆνες θὰ ἰσχύση ὁ Νέος Εὐρωπαϊκὸς Κανονισμὸς γιὰ τὰ προσωπικὰ δεδομένα. Συνιστῶ στους δανειολῆπτες καὶ ἐγγυητὲς νὰ μὴν ἀποδεχθοῦν τώρα προτεινομένη ῥύθμιση/κούρεμα λόγῳ τῆς πιέσεως καὶ νὰ ἀποστείλουν ἐξώδικο στὶς τράπεζες ἀρνούμενοι/ἀπαγορεύοντας τὴν τέτοια μεταβίβαση τῶν δανείων καὶ ἐγγυήσεών τους σὲ κάθε τρίτον καὶ συνάμα ἀπαγορεύοντας στὴν τράπεζα τὴν διαβίβαση τῶν προσωπικῶν τους δεδομένων στὶς ἑταιρεῖες τοῦ Ν. 3758/2009 (Ἐταιρεῖες Ἐνημερώσεως Ὀφειλετῶν) καὶ τοῦ Ν. 4354/2015 (Ἐταιρεῖες Διαχειρίσεως Κοκκίνων Δανείων). Ἔτσι, σὲ περίπτωση μὴ συμμορφώσεως τῶν τραπεζῶν αὐτὲς θὰ εὑρεθοῦν ἀντιμέτωπες μὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀποζημιωτικὲς ἀγωγές, τὶς ὁποῖες ἔχουμε ξεκινήση μαζὺ μὲ ὁμάδα συναδέλφων μου να ἑτοιμάζουμε/ συντάσσουμε.

Δικηγορικὸ γραφεῖο
Γεωργίου Κωσταρέλλου καὶ Συνεργατῶν
ὁδὸς Γ. Σεφέρη ἀρ. 9, 17234, Δάφνη
Τηλέφωνον-Τηλεομοιότυπον (fax): 210-6428888
Φορητό: 693-6428888
Website:
www.costarelloslaw.gr
Ε-mail: 
[email protected]

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply