Ὑφαλοκρηπίς, Δίκαιον τῆς Θαλάσσης καὶ τουρκικὲς ἀξιώσεις

Καστελλόριζο…..

Ἡ Ἑλλὰς ὑποστηρίζει ὅτι τὸ Καστελλόριζο, ἀλλὰ καὶ ἡ Ῥόδος, ἔχουν ὑφαλοκρηπίδα ἐπειδὴ σύμφωνα μὲ τὸ Ἄρθρο 76(1) τῆς Συμβάσεως Θαλάσσης τοῦ 1982, ὑφαλοκρηπὶς ὁρίζεται….. «ὡς «ὑποθαλάσσιες περιοχές» νοοῦνται ὁ βυθὸς καὶ τὸ ὑπέδαφος τῶν ἐσωτερικῶν ὑδάτων, τῆς αἰγιαλίτιδος ζώνης, τῆς ὑφαλοκρηπίδος καὶ τῆς ἀποκλειστικῆς οἰκονομικῆς ζώνης (ἀφ’ ἧς κηρυχθῇ) μέχρι τὴν ἀπόσταση τῶν 200 ν.μ. ἀπό τις γραμμὲς βάσεως ἀπό τις ὁποῖες μετρᾶται τὸ εὖρος τῆς αἰγιαλίτιδος ζώνης. Ἐλλείψει συμφωνίας ὀριοθετήσεως μὲ γειτονικὰ κράτη τῶν ὁποίων οἱ ἀκτὲς εἶναι παρακείμενες ἢ ἀντικείμενες μὲ τις ἑλληνικὲς ἀκτές, τὸ ἐξωτερικὸ ὄριο τῆς ὑφαλοκρηπίδος καὶ τῆς ἀποκλειστικῆς οἰκονομικῆς ζώνης (ἀφ’ ἧς κηρυχθῇ) εἶναι ἡ μέση γραμμή, κάθε σημεῖο τῆς ὁποίας ἀπέχει ἴση ἀποστάσῃ ἀπὸ τὰ ἐγγύτερα σημεῖα τῶν γραμμῶν βάσεως (τόσο ἠπειρωτικῶν ὄσο καὶ νησιωτικῶν) ἀπό τις ὁποῖες μετρᾶται τὸ εὖρος τῆς αἰγιαλίτιδος ζώνης».

Καὶ αὐτὴν τὴν στιγμὴ ὑπάρχει συμφωνία μεταξὺ Ἑλλάδος, Κύπρου καὶ Αἰγύπτου.

Ἐπίσης, στὴν Σύμβαση τοῦ 1982 στὸ Montego Bay γιὰ τὸ Δίκαιο τῆς Θαλάσσης ἀναφέρεται, ὅτι ὅλα τὰ νησιὰ ποὺ κατοικοῦνται, διαθέτουν ΑΟΖ. Ἄρα αὐτὸ ἰσχύει καὶ γιὰ τὸ Καστελλόριζο.

Ἡ Τουρκία προβάλλει τὸ ἐπιχείρημα ὅτι «τὸ σύμπλεγμα τῶν νησίδων-βραχονησίδων τῆς περιοχῆς τοῦ Καστελλορίζου, διέπεται ἀπὸ εἰδικὸ καθεστώς, τῶν ἀπεκομμένων νησίδων ποὺ ἐπικάθονται ἐπὶ τῆς τουρκικῆς ὑφαλοκρηπίδος, ἄρα, τὰ νησιὰ αὐτά, δὲν διαθέτουν οὔτε ΑΟΖ, οὔτε καὶ ἔχουν δική τους ὑφαλοκρηπίδα.»

Ἐσχάτως ἀμφισβητεῖ καὶ τὴν ὑφαλοκρηπίδα τῆς Ῥόδου καὶ γενικὰ τῶν Νοτίων ἀνατολικῶν νήσωνν τῆς Δωδεκανήσου.

Στὸ μέλλον θὰ ἀμφισβητῆ καὶ τὴν ὑφαλοκρηπίδα τῆς Ῥαφήνας.

Παναγιώτης Τσουκαλᾶς.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply