Φταῖν οἱ (κάθε λογῆς) κωστόπουλοι λοιπόν…

Εἴμαστε ἕνας λαὸ ποὺ αἰσθάνεται ἀπὸ ὀλίγον ἔως πολὺ συγγενὴς τῆς Ψωροκώσταινας, ἀπὸ ἀρχῆς (τῆς ἐπισήμου) ὑπάρξεώς του.
Μηδενικὴ ἀντίστασις σὲ κάθε μορφῆς ἐπιθέσεως ἀπὸ πλευρᾶς μας, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸ σημεῖον ἐνάρξεως τοῦ κράτους-μορφώματός μας.
Ἀμέτρητα τὰ παραδείγματα, ποὺ ἐξηγῶνται μέν, δὲν συγχωρῶνται δέ.
Κι ἀπὸ μνήμη, δυστυχῶς μας, χειρότερα κι ἀπὸ …χρυσόψαρα!
Ὅλοι μας!

Ποιός ἦταν αὐτός πού πρῶτος ἐσυμβιβάσθη στήν καταστροφή τῆς γλώσσης μας; Μήπως ἐμεῖς;
Ποιός ἦταν αὐτός πού ἐδέχθη ἀδιαμαρτύρητα τήν μετατροπή τῶν σχολείων μας σέ κέντρα προπαγάνδας τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων; Μήπως ἐμεῖς;
Ποιός ἦταν αὐτός πού ἐψήφισε βάσει τῶν δικῶν του μικροσυμφερόντων τό κόμμα πού τοῦ ὑπεσχέθη, ἐμμέσως ἀλλὰ σαφῶς, καλλίτερον (πρὸς τὸ ἀτομικὸ ὄφελός του) πλιάτσικο τῶν Δημοσίων ταμείων; Μήπως ἐμεῖς;
Ποιός ἦταν αὐτός πού ἐλησμόνησε τό χρέος του ἔναντι τῆς Πατρίδος, ὅταν οἱ πατριδοκάπηλες κυβερνήσεις προέτασσαν τάχα μου τάχα μου ἰδεολογήματα, μέ κανένα ἠθικόν κι ἐθνικόν ὑπόβαθρον; Μήπως ἐμεῖς;
Ποιός ἦταν αὐτός πού πρῶτος υἱοθέτησε «εὐρωπαϊκά» πρότυπα, λησμονώντας τίς παραδόσεις του καί τήν ἱστορία του; Μήπως ἐμεῖς;
Ποιός ἦταν αὐτός πού προέταξε τίς ἰδεοληψίες του ἐπάνω ἀπό τήν κληρονομία τῶν προγόνων του; Μήπως μόνον ἐμεῖς;

Δυστυχῶς ἔχουμε ἀμέτρητα παραδείγματα νὰ θυμηθοῦμε γιὰ τὸ πόσες φορὲς ἐμεῖς καὶ  μόνον ἐμεῖς ὑποχωρήσαμε, ἀπὸ πατροπαράδοτες θέσεις, ἀρχὲς κι ἀξίες, πρὸ κειμένου νὰ …προσαρμοσθοῦμε, νὰ …ἐκμοντερνισθοῦμε, νὰ …ἐξευρωπαϊσθοῦμε βρὲ ἀδελφέ… Κι ὅλα αὐτὰ μὲ μηδενικὴ  συνειδητότητα τοῦ ἀντικτύπου τῶν δικῶν μας πράξεων εἰς βάρος τοῦ συνόλου.
Ἀποποιηθήκαμε τοῦ δικαιώματος στὴν ἀλήθεια, γιὰ νὰ μὴν πολυσκοτιζόμεθα μὲ πολλὲς ἐνοχές.
Ἀποποιηθήκαμε τοῦ δικαιώματος στὴν ἰστορική μας κληρονομιά, γιὰ νὰ μὴν μᾶς ποῦν …βλαχαδερά.
Ἀποποιηθήκαμε τοῦ δικαιώματος τῶν συνόρων μας, ἐφ΄ ὅσον οἱ κομματικές μας γραμμὲς ἦσαν πιὸ ἐπιτακτικές.
Ἀποποιηθήκαμε τοῦ δικαιώματος τοῦ πολίτου, ἐφ΄ ὅσον καταντήσαμε ψηφοφόροι.
Ἀποποιηθήκαμε στὴν πραγματικότητα τῶν περισσοτέρων βαθμῶν ἐλευθερίας μας, γιὰ νὰ μὴν χάσουμε τὰ …κεκτημένα μας!!!
Ἀποποιηθήκαμε συνολικῶς καὶ  τελικῶς τοῦ δικαιώματος στὴν ἀξιοπρέπεια, γιὰ νὰ μὴν χάσουμε τὰ ἐπιδόματα….

Συνολικῶς (κι ὄχι κατ’ ἐξαίρεσιν) δὲν μᾶς ξεβλάχευσε κάποιος μΠατΣόΚος ἢ κάθε λογῆς κωστοπουλάδα, ἀλλὰ μόνοι μας παραιτηθήκαμε τόσωων πολλῶν κληροδοτημάτων μας, ὑποχρεώσεών μας καὶ δικαιωμάτων μας, ποὺ τώρα, κυττώντας τὸ κάθε τσόλι νὰ μᾶς κουνᾷ τὸ δάκτυλο, στρέφουμε ἐπάνω του τὴν ὀργή μας.
Κακῶς. Καλλίτερα γιὰ ὅλους μας εἶναι, γιὰ πρώτη φορά μας, νὰ κυττάξουμε τὸν καθρέπτη μας καὶ νὰ δοῦμε τὸ ποιὸς πράγματι εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὸ ῥεζίλι μας.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Ναί, θὰ μοῦ πεῖτε, ἔχουμε καὶ ἀμέτρητα ἐλαφρυντικά. Σαφῶς καὶ τὰ ἔχουμε. Σαφῶς καὶ μᾶς παρέσυραν, μᾶς ξεγέλασαν, μᾶς παρεπλάνησαν κλπ κλπ κλπ…
Καί ποῦ ἀκριβῶς εἶναι ἡ ἀτομική μας εὐθύνη παρακαλῶ;
Ποιός ἀπό ἐμᾶς ἐσήκωσε ἀνάστημα;
Ποιός ἐτόλμησε νά ἀντιμετωπίσῃ σέ ὅλες τίς ἐπιθέσεις;
Ποιός δέν ἔσκυψε τό κεφάλι;
Ποιός δέν συνετάχθη μέ τό μέρος τοῦ ἀδίκου, γιά νά μήν στοχοποιηθῇ ὁ ἴδιος;

Εἴπαμε… Μόνον ὁ καθρέπτης μας θὰ μᾶς ἀπαλλάξη, ἐπὶ τέλους, ἀπὸ ψευδαισθήσεις καὶ  ἄλλα μυθεύματα καὶ θὰ μᾶς ὑποχρεώση νὰ δοῦμε τὸ ποῦ ἐμεῖς εὐθυνόμεθα. Ἐὰν τὸ ἐπιτύχουμε, τότε ἔχουμε κι ἐλπίδες.

 εἰκόνα

(Visited 126 times, 1 visits today)
Leave a Reply