Ὑπηρετώντας τὸ Μεγάλο Μεσογειακὸ Ἰσραὴλ

Μά εἶναι δυνατόν νά μή βομβαρδίσῃ ἡ Ἀγγλία τήν Συρία;
Τὸ ἀντίθετον θὰ ἦταν τὸ …περίεργο!!!

Πῶς ἄλλως τέ θά ἱδρυθῆ τό Μεγάλο Μεσογειακό Ἰσραήλ;

Οἱ Βυζαντινο-λάτρες, οἱ Ῥωμηολάτρες καὶ οἱ Ἁγιο-Σοφιολάτρες προωθοῦν τὴν Νέα Παγκόσμια Διακυβέρνηση, τὴν Νέα Τάξη Πραγμάτων μὲ πρωτεύουσα τὴν Κωνσταντινούπολη.
Εἶναι τὸ 4ο Ῥάιχ, γιὰ τοὺς δυτικοὺς βασιλο-δυνάστες Νέα Ῥώμη, νέα Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία.

Για τοὺς ἑβραίους ἡ Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία καὶ αὐτὸ ποὺ ἀργότερα ὀνόμασαν Βυζάντιο εἶναι ἡ Νέα Σιών.

Τὰ συμφέροντα Ἀγγλίας καὶ ἑβραίων σιωνιστῶν εἶναι κοινὰ καὶ ἐπίσημα ἀπὸ τὴν «ἔνδοξη» γιὰ τοὺς ἑβραίους ἐπανάσταση τοῦ 1688 καὶ ἔχουν τὸν ἔλεγχο ὅλων τῶν χωρῶν μέσῳ τοῦ δικτύου τοῦ μασονικοὺ στρατοῦ τους.
Οἱ στρατιῶτες τους, μασονικὰ τάγματα, ἱππότες καὶ ἱερεῖς καθολικοὶ καὶ ὀρθόδοξοι εἶναι ταγμένοι – (συσ-)στρατευμένοι  στὶς ὑπηρεσίες τῆς αὐτοῦ ἐξοχοτάτης Ἐλισάβετ καὶ στὶς ὑπηρεσίες τῆς ἁγίας Σιών.
Παντρεύουν τὰ παιδιά τους γιὰ νὰ ἑνώσουν τὶς δυνάμεις τους ὥστε νὰ εἶναι ἐξασφαλισμένη ἡ ἐπικυριαρχία τους στὸν πλανήτη.

Οὐδέποτε ἔχει πάρη ἡ Ἐλισάβετ τὰ χέρια της ἀπὸ τὴν Κύπρο μας, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑπόλοιπο Ἑλλάδα, καὶ ἂς μὴν ἔχει πατήση ἔστᾦ καὶ μίαν φορὰ τὸ πόδι της ἐδῶ.
Τώρα προπαγανδίζουν ὅτι ἡ Ἐλισάβετ εἶναι ἀπόγονος τοῦ Μωάμεθ γιὰ νὰ τὴν δεχθοὺν ὡς βασίλισσά τους καὶ οἱ μουσουλμανικὲς χῶρες, καθὼς φυσικὰ καὶ οἱ μουσουλμάνοι, ποὺ σχεδιάζεται νὰ ἀντικαταστήσουν τοὺς Εὐρωπαίους ὑπηκόους της.

Τί ἄλλο θά κάνη ἡ ἀπέθαντη;;;

Σωτηρία Λάμπρου

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply