Δέν ἦταν λοιπόν Ἕλλην ὁ Ἀλέξανδρος;

Πάγκαλος: Οὐ γάρ Ἕλλην ὁ Ἀλέξανδρος ἀλλὰ Ἀλβανὸς τὸ πρὸς μητρὸς γένος ἦν!!!

Τὰ ἐφ’ ἑαυτοῦ ἀεὶ πράττει ὁ ..Πάγκακος!!! Καθ’ ἑκάστην τὴν ἡμέραν ψεύδεται κατὰ Ἑλλάδος οὗτος ὁ πάγκακος, Ἀλβανὸς τὸ γένος, ἀνὴρ. Ὁ περὶ τὰ ἐξωτερικὰ τὴν ἀρχὴν ἐπὶ πολλὰ ἔτη ἔχων, ἐπὶ τῆς τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀρχῆς, εἰς τοσοῦτον ἀνοησίας ἥκει!!
Τά ἐπὶ τῆς αὐτοῦ ἀρχῆς ἄθλια γεγονότα γνωστὰ τοῖς πᾶσίν ἐστιν, μάλιστα δὲ ὅλων τὸ καλούμενο «σκάνδαλο Ὀτσαλὰν», ἀλλὰ καὶ τὰ περὶ τὰ Ἴμια γεγονότα!!!

Τί ἄραγε οἴεται πράττειν λέγων τοιαύτας ἀνοησίας τε καὶ ψεύδη; Ταῖς τῶν πολεμίων παρασκευαῖς μόνον ἐπικουρεῖ, βλάπτων τὴν Ἑλλάδα. Πολέμιος μοι δοκεῖ μᾶλλον ἤ φίλος ἡμῖν εἶναι!!
Ἔρρ’ ἐς κόρακας ἐκ τῆς Ἐλλάδος, ἄθλιε Πάγκαλε, ἔρρε!!!.
Γένοιτο!!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

4 thoughts on “Δέν ἦταν λοιπόν Ἕλλην ὁ Ἀλέξανδρος;

  1. Παλληκάρια μου! Ἀρχὴ σοφίας ὀνομάτων ἐπίσκεψις: Τὸ οἰκογενειακὸ ὄνομα “Πάγκαλος” καμία σχέση δὲν ἔχει μὲ τὰ ἀρχαιοελληνικό: πάγκαλος. Οἱ Πάγκαλοι ἤτανε ἰταλικὴ οἰκογένεια εὐγενῶν ἐξελληνισμένων καὶ ἐγκατεστημένων στὸ νησὶ Τζιά. Καὶ ἐπειδὴ τὸ οἰκόσημό τους εἶχε κόκκορα (στὰ ἰταλικά: gallo) ποὺ τσιμπολογοῦσε ἕνα στρογγυλόσχημο καρβέλι ψωμιοῦ (στὰ ἰταλικά : pane) κατέληξαν νὰ ὀνομαστοῦν τελικῶς “Πάγκαλ[λ]οι” ἀπὸ τὸ pane + gallo.
    Τώρα ἀπὸ ποῦ κι ὡς ποῦ η οικογένεια Ἀρβανιτῶν τῆς Μάντρας/Ἐλευσίνας κατέληξαν νὰ ὀνομαστοῦν “Πάγκαλοι” εἶναι ζήτημα πρὸς ἐξέτασιν. Εἴδατε πόσο δίκιο εἴχανε οἱ παπποῦδες μας ποὺ ἀρχίζανε ἀπὸ τὸ “ποιανοῦ εἶσαι;” καὶ μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες κατέληγαν στὰ “ποῦ γεννήθηκες; ποῦ μένεις; γιατί μένεις ἐκεῖ ὅπου μένεις καὶ δὲν μένεις ἀλλοῦ; σὲ ποιὸ σχολεῖο πᾶς;” καὶ “τί δουλειὰ κάνει τώρα ὁ Πατέρας σου;”
    Καὶ γιὰ τοῦ λόγου τοῦ ἀσφαλές: Ἀπὸ τὴ Μάντρα (ἤ ἀπὸ κάπου ἐκεῖ τέλος πάντων) καταγότανε καὶ ὁ διαβόητος στρατηγὸς Κοντούλης (τοῦ Μεσοπολέμου). Αὐτὸς ἀλβανιστὶ λεγόντανε “Σκούρτης” (< shkurt = κοντός). Τὸ ἐξελλήνισε λοιπὸν τὸ Σκούρτης σὲ Κοντούλης καὶ ἰδοὺ ποὺ ἀνεδύθη νέος ἀπόγονος τοῦ Περικλῆ, Θεμιστοκλῆ, Ἀγαθοκλῆ καὶ λοιπῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων παλαιῶν τε καὶ νεωτέρων.
    Γκέγκε; (Ὅπως θα ἔλεγε καὶ ὁμόγλωσσος συντοπίτης τῶν Πάγκαλων καὶ Κοντούληδω)….)

  2. Tώρα… τί νὰ σοῦ πῶ, βρὲ Φιλονόη; Λές; Ἐὰν ἔχης δίκιο, δὲν μπορῶ παρὰ νὰ ἀναφωνήσω: Μὰ τί γίνεται ἐπὶ τέλους ἐδῶ, σὲ αὐτὸν τὸν τόπο;

Leave a Reply