Ὥρα μας νὰ μάθουμε τὰ …μελλούμενα!!!

Ξανὰ λέω (κι ἂς χαρακτηρισθῶ ὅσο τρελλο-μ@λάκας θέλετε) πὼς τὸ τέλος-τέλος ὅλων αὐτῶν, ποὺ ἐξελίσσονται σήμερα, θὰ ἔχη ὡς ἐξῆς:
(μὴν μὲ ἐρωτησῃ κάποιος γιὰ τὸ πότε θὰ εἶναι αὐτὸ τὸ τέλος… Ὅλα εὑρίζονται διαρκῶς ἐν εξελίξεια καὶ παραμένουν, σὲ ἕναν βαθμό, ῥευστὰ χρονικῶς)

  • Ἡ Ἑλλάς οὔτως ἢ ἄλλως -καὶ καλῶς- ἂνήκει στὸν ἀνεπτυγμένο κόσμο. Αὐτὸ δὲν ἀλλάζει.
  • Ἀργὰ ἢ γρήγορα τὰ Σκόπια θὰ διαμελισθοῦν καὶ θὰ διαμοιρασθοῦν σὲ Ἑλλάδα, Βουλγαρία καὶ Ἀλβανία.
  • Τὰ Ἀλβανά, γιὰ νὰ μεγαλώσουν (πρὸς τὸ Κόσσοβο καὶ τὰ Σκόπια) θὰ παραχωρήσουν ἀναγκαστικῶς, τὴν Βόρειο Ἤπειρο στὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία καὶ θὰ πάρη, ἐπίσης, τὸ μερίδιον τῶν γυφτοσκοπιανῶν ποὺ δικαιοῦται (ἔως τὸ Μοναστῆρι). Ἔτσι θὰ ἱκανοποιηθῆ πλήρως καὶ  τὸ ΝΑ.ΤΟ..
  • Ἡ Τουρκία καταληκτικῶς θὰ διαλυθῆ, ἀργὰ ἢ γρήγορα. Τότε, ὅταν θὰ γίνη αὐτό, θὰ σπεύσουν ὅλοι, ἀκόμη καὶ  οἱ Ῥῶσσοι, γιὰ νὰ πάρουν τμήματά της, διασφαλίζοντας τὴν ἔξοδό τους στὰ Στενά. Ἐκεῖ ἀκριβῶς εἶναι ποὺ θὰ γίνη καὶ ὁ ῥωσσο-ΝΑΤΟϊκὸς πόλεμος, ποὺ ἐν τέλει θὰ ἐκχωρήση στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἀνατολικὴ Θρᾴκη, ἀλλὰ καὶ  μέρος τῶν παραλίων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί, ἐν τέλει, τὴν Κωνσταντινούπολιν.
    Οἱ Ῥῶσσοι, στὸ τέλος, ἀπὸ ὅλα αὐτὰ θὰ ἐπιστρέψουν στὶς μογγολικές τους στέπες, ὅπου καὶ ἀνήκουν.
  • Οἱ Σέρβοι…
    …ἂς πρόσεχαν νὰ διαλέξουν τὴν σωστὴ πλευρά!

Ὅλα τὰ παραπάνω ὅμως θὰ ἐκπληρώσουν ἐν τέλει καὶ τὸ νέο «ὁβριο-χριστιανικὸ γεωπολιτικο-στρατιωτικο-οἰκονομικὸ Βυζάντιο», ποὺ θὰ ἐκτείνεται ἀπὸ τὴν Μέση Ἀνατολὴ ἔως τὴν Κασπία Θάλασσα.

Ἀργότερα καὶ κατόπιν τῶν παραπάνω (ἐπίσης μὴν μοῦ ζητᾶτε νὰ καθορίσω χρονικὸ ὁρίζοντα, ἀλλὰ πάντως δὲν γίνεται νὰ εἶναι καὶ τόσο μακρυνά), θὰ ἔλθη καὶ ὁ τελευταῖος, ὁ Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος, ὀ Πυρηνικός, ἐξ ὁλοκλήρου κατασκευασμένος καὶ προετοιμασμένος. Κι αὐτὸς ὁ Πόλεμος θὰ γίνη γιὰ τὴν ἀμέσως μετὰ αὒτοῦ (καὶ  μέσῳ αὐτοῦ) παγκόσμιο πυρηνικὴ καταστροφή, ποὺ θὰ ὁδηγήση στὴν ἐγκαθίδρυση τοῦ «μεσσία» τους.

Αὐτὰ βλέπω ἐγὼ κι αὐτὰ ἰσχυρίζομαι ἐδῶ καὶ χρόνια.

Ἠπειρώτης Ἀετὸς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply