Θεοποίησαν τὸν ἐθνοπροδότη Μακάριο ἀναβαθμίζοντάς τον σὲ …ἐθνάρχη!!!

Τὸ λέω καὶ τὸ ὑπογράφω:

Δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερος προδότης στὴν νεωτέρα Ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ φέρει τὸ ὄνομα Μακάριος!

Οἱ γλεῖφτες καὶ οἱ βολεμένοι τῆς ἑκάστοτες ἐξουσίας τὸν ἐθεοποίησαν ἀλλὰ ἡ πραγματικὴ ἀλήθεια λάμπει στὸ πέρασμα τοῦ χρόνου. Ἦταν ἕνας κοινὸς δολοφόνος, ποὺ ἔβαψε τὰ χέρια του μὲ αἷμα ἁγνῶν ἀγωνιστῶν τῆς ΕΟΚΑ, ποὺ δὲν τὸν ἐπροσκύνησαν.

Αἰώνιο ἀνάθεμα καὶ ἡ ψυχή του οὐδέποτε νὰ βρῇ ἡσυχία!!! Οὐδέποτε!

Ὁ παμπόνηρος ῥᾳδιοῦργος ἐκ Βρέτσιας καὶ Παναγίας τῆς Πάφου ἐγνώριζε τὰ πάντα γιὰ τὸ ἐπικείμενο πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου 1974.

Γιὰ τὰ σχέδια ἀνατροπῆς του, ὁ Μακάριος εἶχε ἀκόμη πρόσθετα στοιχεῖα ἀπὸ στενοὺς συνεργάτες του στὴν Κύπρο, ἀπὸ τὶς Μυστικὲς Ὑπηρεσίες καὶ ἀπὸ Ἑλλαδίτες ἀξιωματικούς. Μάλιστα, εἶχε καὶ τὴν πληροφορία – μὲ ὄλες τὶς λεπτομέρειες – γιὰ τὴν «Ἄκρως Μυστικὴ Σύσκεψη» τῶν ἀξιωματικῶν ποὺ θὰ εἶχαν τὶς ἐπιτελικὲς θέσεις κατὰ τὴν ἐκδήλωση τοῦ Πραξικοπήματος.

Σὲ τέτοιο σημεῖο ἦταν γνωστὸ τὸ ἐπικείμενο Πραξικόπημα, ποὺ δύο ἐφημερίδες τῆς Λευκωσίας, προσκείμενες στὸν Πρόεδρο Μακάριο, δημοσίευαν τὴν Πέμπτη 11 Ἰουλίου 1974, πληροφορίες γιὰ τὰ σχέδια ἀνατροπῆς τοῦ Μακαρίου. Ἀνάμεσα στὰ στοιχεῖα, ἦταν καὶ ἡ ἐπισήμανσις ὅτι «κατὰ τὸ Σαββατοκύριακο εἶχαν δοθῇ ἄδειες στοὺς φανατικοὺς μακαριακοὺς Ἐθνοφρουρούς, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ ὅτι ἡ 21η Ἐπιλαρχία Ἀναγνωρίσεως εἶχε ἀντικαταστήσῃ τὸ βασικὸ πλήρωμά της μὲ Ἑλλαδίτες.» Κυρίως, ὅμως, ὁ Μακάριος εἶχε τὶς πιὸ ἀξιόπιστες πληροφορίες του ἀπὸ Ἑλλαδῖτες ἀξιωματικοὺς τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς καὶ τοῦ κλιμακίου τῆς Ἑλληνικῆς ΚΥΠ στὴν Λευκωσία, πού, εἴτε ἀντετάσσοντο στὸ Πραξικόπημα, εἴτε μετεῖχαν στὴν συνωμοσία γιὰ τὴν πρόκληση τῆς ἐθνικῆς τραγῳδίας τοῦ 1974.

(Μὲ πληροφορίες ἀπὸ ἄρθρον τοῦ Νίκου Παπαναστασίου ἀπὸ ἐδῶ.)

Ἡ ἀπόῤῥιψις τῆς Μονομεροῦς Ἑνώσεως, ἀπὸ τὸν σατανόπαπα Μακάριο, τὸν Αὔγουστο τοῦ 1964, ἔφερε τὴν χούντα στὴν Ἑλλάδα, τὰ γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου καὶ τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ τοῦ 1974. 

Ὅταν τὰ τουρκικὰ νέφη ἐπάνω ἀπὸ τὴν Κύπρο πύκνωναν ἐπικίνδυνα, ὁ πατριδολάτρης Γρίβας, ἔχοντας πλήρη συναίσθηση τοῦ ἐθνικοῦ τοῦ καθήκοντος, κατέβηκε καὶ πάλι στὴν Κέπρο, σὲ μίαν νέα, δύσκολη – πολὺ δύσκολη – προσπάθεια, ποὺ θὰ ἐμπόδιζε διχοτομικὴ λύση. Πρόθεσίς του, μὲ βάση προσυνεννόηση, νὰ συνεργασθῇ γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸν μὲ τὸν Πρόεδρο Μακάριο, παρὰ τὶς πίκρες τοῦ παρελθόντος. Καὶ τότε ἀκριβῶς, ἦταν ποὺ ξεκίνησε ἡ μεγάλη ἐπίθεσις ἐξουδετερώσεως τοῦ ἰδίου καὶ τῶν ὑποστηρικτῶν τοῦ πόθου τῆς Ἑνώσεως, μὲ ὅλα τὰ μέσα, ποὺ ὁ χιτλερικός, τὸ 1939-45, ἀλλὰ καὶ ὁ ἀγγλικός, τὸ 1931-40 καὶ τὸ 1955-59 «πολιτισμός», ἐφηῦραν.

Προδότες!!!
Ἀκόμη καὶ γνωστοὶ προδότες τοῦ ἀγῶνος τῆς ΕΟΚΑ καὶ πασίγνωστοι δολοφόνοι μετεβλήθησαν σὲ ἡρακλεῖς τοῦ καθεστῶτος καί, μὲ μοτοσυκλέτες, συνόδευαν μέχρι καὶ τὸν Μακάριο σὲ ἐπισκέψεις του σὲ διάφορες περιοχὲς τῆς Κύπρου!

19 Φεβρουαρίου 1959
Ὑπογραφὴ τῶν προδοτικῶν  καὶ ἐπαισχύντων συμφωνιῶν Ζυρίχης-Λονδίνου.

Οἱ θυσίες καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα τῶν παλληκαριῶν τῆς ΕΟΚΑ ἐπροδόθησαν ἀπὸ τοὺς Μακάριο, Καραμανλῆ, Ἀφέρωφ.

Στὶς 20 Αὐγούστου τοῦ 1964 εἶναι ἱστορικὰ τεκμηριωμένο ὅτι ὁ Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης, κ. Γαρουφαλιᾶς, ᾖλθε στὴν Κύπρο καὶ συνηντήθη μὲ τὸν Μακάριο προσκομίζοντας πρόταση, ποὺ ἐνεκρίθη ἀπὸ τὸ συμβούλιο τοῦ στέμματος, γιὰ μονομερὴ ἀνακήρυξη τῆς Ἑνώσεως ἀπὸ τὶς δύο βουλές. Τὸ Ἔθνος ἔλαβε ὑπ’ ὄψιν του ὄλες τὶς συνέπειες μιᾶς τέτοιας ἐνεργείας, τὴν ὁποίαν εὐνοοῦσε καὶ ὁ ἀμερικανικὸς παράγων καὶ ἐξηγήθησαν πλήρως στὸν Μακάριο. Αὐτὸς ἔκανε τὰ πάντα γιὰ νὰ τορπιλίσῃ αὐτὴν τὴν προσπάθεια, μὲ ἀστεῖες δικαιολογίες, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν ἐπίκληση τῆς ἱεραρχικῆς του ἰδιότητος, ποὺ δὲν τοῦ ἐπέτρεπε νὰ προβῇ σὲ κάτι πού, ἴσως, νὰ ὁδηγοῦσε σὲ αἱματοχυσία! Μάλιστα, αὐτὰ ἐλέχθησαν λίγες μόνον ἡμέρες μετὰ ποὺ διέταξε τὶς ἐπιχειρήσεις στὴν Μανσούρα.

Ἄρθρο τοῦ Θεμιστοκλέους Δέρβη στὴν ἐφημερίδα «ΕΘΝΙΚΗ» τὸ 1961 γιὰ τὸν Μακάριο..

Ἔγραφε προφητικὰ ὁ ἀείμνηστος Θεμιστοκλῆς Δέρβης στὶς 15 Ἰανουαρίου 1968 γιὰ τὸν Μακάριο:

«Οἱ Τoῦρκoι, ὄθεv, εὐγvωμoσύvης ἐvεκεv, πρέπει vὰ ἀvεγείρoυv παρὰ τὸv πρὸ τῆς Πύλης Κυρηvείας ἀvδριάvτα τoῦ Ἀττατoῦρκ καὶ ἐκεῖvov τoῦ Μακαρίoυ.

Οὐδέπoτε κατὰ τὴv μακραίωvο ἐλληvικὴv Ἰστoρία Ἐλληv καὶ μάλιστα Ἱεράρχης, πρoσέφερεv ἐκoυσίως τόσας ὑπηρεσίας εἰς τov πρoαιώvιov ἐχθρὸv τoῦ γέvoυς.»

 

«Κυπριακὸς Στρατός», 1960
Μὲ μπλὲ τόξα οἱ Ἕλληνες τῆς Κύπρου καὶ μὲ κόκκινα τόξα οἱ Τοῦρκοι τῆς Κύπρου.

Ἀπὸ τὸν Μακάριο στὸν Χριστόφια:
Νἂ γιατὶ πλέον ὁ κομμουνιστὴς ἀνθέλλην Χριστόφιας μιλᾶ γιὰ μεικτὸ στρατό.
Μὲ τὴν μόνη διαφορὰ πὼς σήμερα οἱ μογγόλοι κατέχουν τὸ 38% τῆς Κύπρου.

Γιωρκάτζης καὶ Μακάριος.
1960-1974, τὸ κράτος τῆς «πιστόλας».

Τὴν προσπάθεια τοῦ ἀφελληνισμοῦ τῆς Κύπρου τὴν ξεκίνησαν οἱ Ἄγγλοι καὶ τὴν ἐξηκολούθησαν ὁ Μακάριος, ὑποβοηθούμενος ἀπὸ τὸ ΑΚΕΛ, τοὺς προσκυνημένους τῆς δῆθεν «δεξιᾶς» καὶ τὸ λοιπὸ Ζυριχικὸ κατεστημένο. Ἀμέσως μετὰ τὴν «ἀνεξαρτησία» ἄρχισε νὰ καλιεργεῖται στὴν Κύπρο ἀπὸ τὸ Μακαριογιωρκατζικὸ κατεστημένο ἡ δημιουργία νεοκυπριακῆς ἀντιλήψεως-κυπριακῆς συνειδήσεως, τὴν ὁποίαν οἱ Ἄγγλοι ἐπεδίωκαν ἀνέκαθεν. Αὐτὴ ἡ πολιτικὴ ἐπιχειρεῖ διαχρονικὰ τὸν ἀφελληνισμὸ τῆς Κύπρου καὶ τὴν δημιουργία κυπριακῆς ἐθνότητος. Ἡ προσπάθεια αὐτὴ ξεκίνησε ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους καὶ συνεχίσθηκε ἀπὸ τὸν Μακάριο, ὁ ὁποῖος συνεπικουρεῖτο ἀπὸ τὸ ΑΚΕΛ,τὴν δῆθεν «δεξιά» καὶ ὅλο τὸ Ζυριχικὸ συνονθύλευμα, ποὺ ἤθελε τὴν Κύπρο ἀνεξάρτητο καὶ μακρυὰ ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ κορμό.

Αὐτὸς ὁ σατανόπαπας προσεκάλεσε στὶς 19 Ἰουλίου τοῦ 1974, ἀπὸ τὸ βῆμα τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ Ο.Η.Ε., τοὺς Τούρκους νὰ ἐπέμβουν!!!

Μίαν ἡμέρα ἡ ἀδέκαστος Ἱστορία θὰ κατατάξῃ τὸν Μακάριο καὶ τὸν Καραμανλῆ στοὺς προδότες.

Κάποιοι διατηροῦν κρυμμένα ἀρχεῖα, γιὰ τὸ πῶς ἐπροδόθη ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Κύπρου τὸ 1959 καὶ τὸ 1974.
Κάποτε θὰ ἔλθουν στὴν ἐπιφάνεια καὶ θὰ λάμψῃ ἡ πραγματικὴ ἀλήθεια.

12 Φεβρουαρίου 1977 ἡ ἐπίσημος ἀποδοχὴ τῆς ΔΔΟ ἀπὸ τὸν Μακάριο.

Σύμφωνα μὲ ὄλες τὶς ἐνδείξεις καὶ πληροφορίες στὴν πραγματικότητα τὸ «διαβατήριο» γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Μακαρίου τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1974 ὑπῆρξε ἡ δέσμευσίς του πρὸς τὸν Κίσινγκερ γιὰ ἀποδοχὴ τῆς λύσεως διζωνικῆς ὁμοσπονδίας καὶ γιὰ νὰ μὴν ἀνοίξῃ ὁ φάκελλος τῆς προδοσίας. Ἔτσι, ὅπως καὶ τὸ 1959 στὴν Ζυρίχη καὶ στὸ Λονδῖνο, ἐρήμην τοῦ λαοῦ μας, οἱ ἴδιοι πρωταγωνιστὲς τῆς Ζυρίχης, ἀπεφάσισαν καὶ διέταξαν νὰ συνεχίσῃ ἡ πορεία ἀποελληνοποιήσεως, ὅπως τὴν ἐχάραξαν στὸν χάρτη οἱ Ἄγγλοι, ἀπὸ τὸ 1955 καὶ τὴν ἐπέβαλαν διὰ τοῦ Ἀττίλα ἐπὶ τοῦ ἐδάφους τὸ 1974. Καὶ αὐτὴ τὴν πορεία συνεχίζουν δυστυχῶς οἱ ἐπίγονοι καὶ διάδοχοί τους, τόσο στὴν Κύπρο, ὄσο καὶ στὴν Ἑλλάδα.

Ἀπὸ ἔρευνα τῶν ἀποῤῥήτων Βρεταννικῶν ἀρχείων προκύπτει ὅτι σημαντικὰ στοιχεῖα ἀφορῶντα στὸν Μακάριο κρατῶνται ἀκόμη μυστικά. Γιατί;

Συγκεκριμένα:
Σὲ φάκελλο μὲ τίτλο «Δραστηριότητες Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου ἀπὸ τὶς 2 Αὐγούστου 1954, 1954-56», ὁ ὁποῖος εἶναι ἀποδεσμευμένος, πάρα πολλὰ ἔγγραφα εἴτε ἀφαιρέθησαν μὲ σημείωση ὅτι καὶ αὐτὰ παραμένουν ἀπόῤῥητα γιὰ 120 χρόνια, δηλαδὴ μέχρι τὸ 2080, εἴτε ὅτι ἁπλὰ διατηρῶνται ἀπόῤῥητα, εἴτε ἔχουν ὁρισμένες παραγράφους μαυρισμένες.

Ἀθῆνα 2 Δεκεμβρίου 1974.

προδότης Καραμανλῆς ὑποδέχεται τὸν προδότη σατανόπατα Μακάριο.
Ἡ χούντα ἔπεσε, ὅμως τὸ 37% τῆς Ἑλληνικῆς Γῆς τῆς Κύπρου ἐτούρκεψε.
Ἀνοίγει λοιπόν κάποτε ὁ Φάκελλος τῆς Κύπρου;
Ὄχι…

Μνημεῖον τοῦ Ντεκτᾶς στὴν Τουρκία, ὅπου ἔβαλαν καὶ τὸν Μακάριο μέσα.

Τὸ γιατὶ ἔβαλαν καὶ τὸν Μακάριο μέσα στὸ μνημεῖο τους, εἶναι ἄξιον ἀπορίας.

Κανίκλης Ἀνδρέας

(Visited 538 times, 1 visits today)
Leave a Reply