Φέρνει εὐημερία ἡ παγκοσμιοποίησις ἀλλὰ μόνον στὶς …πολυεθνικές!!!

Ὅσο κυττῶ πίσω στὸν χρόνο, θὰ ἔλεγα ὅτι τὰ τελευταία χρόνια, οἱ φοιτητές, δηλαδὴ νέα παιδιὰ 20 ἐτῶν, ποὺ βλέπω στὴν Ἀγγλία (ὄχι μόνον ὅμως ἀπὸ τὴν Ἀγγλία, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὅλην τὴν Εὐρώπη), εἶναι πιὸ κοντὰ καὶ ἄσκημα. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ δείχνει ὅτι ἔχει πέση σημαντικὰ τὸ βιοτικὸ ἐπίπεδο, σὲ σχέση μὲ ὅ,τι θυμόμουν ὅταν ἤμουν (πρὶν πολλὰ χρόνια) φοιτητής.
Ἀντίθετα, ὄχι μόνον στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες χῶρες, ἐπὶ δεκαετίες τὰ παιδιὰ ἐψήλωναν ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεὰ μέχρι καὶ τὸ 1990.

Στὰ ἴδια συμπεράσματα θὰ καταλήγαμε ἐὰν βλέπαμε μέσους μισθοὺς μέχρι καὶ τὸ 1990 καὶ μετὰ τὸ 1990 παγκοσμίως (ΗΠΑ, Γερμανία, Σουηδία, Γαλλία καὶ μικρότερες δυτικὲς χῶρες).

Ἡ παγκοσμιοποίησις, ἔφερε ὀφέλη μόνον στὶς τσέπες τῶν 300 μεγάλων πολυεθνικῶν. Τὸ ὄφελος ἀπὸ τὴν τεχνολογία πῆγε ἐπίσης ἐκεῖ, ὄχι σὲ ὅλους ἐμᾶς. Βάλτε στὰ παραπάνω τὴν πλήρη καταστροφὴ τῆς μεσαίας ἀστικῆς τάξεως, τὴν πλήρη καταστροφὴ τοῦ μικροεπιχειρηματία ἀλλὰ καὶ μεσαίων βιομηχανιῶν ἢ ἑταιρειῶν παροχῆς ὑπηρεσιῶν.

Γιὰ αὐτό, ἀσχέτως ἰδεολογικῆς τοποθετήσεως τοῦ κάθε ἑνός, ἡ συστράτευσις ὅλων μας ἐναντίον τῆς Παγκοσμιοποιήσεως, στὸ τέρας δῆλα δὴ ποὺ κατεσπάραξε τὸ βιοτικό μας ἐπίπεδον, πρέπει νὰ εἶναι συνεχής.

Κωνσταντῖνος Βέργος

Σημειώσεις

Τὰ ἐπίσημα στατιστικὰ στοιχεῖα τῶν ΗΠΑ τῶν τελευταίων 30 ἐτῶν μᾶς λὲν πὼς ὁ μισθὸς στὶς ΗΠΑ ηὐξήθη ἀπὸ 54.000 δολλάρια τὸ 1989 στὰ 59.000 τὸ 2016, δηλαδὴ μόλις 9% σὲ …27 χρόνια!!!
Αὐτὸ εἶναι 0,3% ἐνῶ ἡ παραγωγικότης αὐξάνεται ἐτησίως 1,1%.
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ μέσος φορολογούμενος πολίτης χάνει 0,8% ἐτησίωςΧ27 ἔτη=23% ἀπώλεια.
Κι αὐτὸ συμβαίνει μόνον στὶς ΗΠΑ ποὺ εἶναι ἡ ἰσχυροτέρα χώρα τοῦ κόσμου μας σὲ πραγματικὴ ἀξία!!!

πηγὴ

Στὴν (Δυτικὴ) Γερμανία οἱ ἐργαζόμενοι ἔχασαν 7% τῶν μισθῶν τους, χωρὶς νὰ προσμετρήσω τὸ 1,1% ἀπωλείας τους, λόγῳ παραγωγικότητος, ποὺ δὲν ἔλαβαν ἐτησίως, κατὰ τὴν περίοδο 1992-2008. Συνολικὰ ἔχασαν 40% τοῦ Πραγματικοῦ τους μισθοῦ σὲ 26 ἔτη.
Στὴν Ἀνατολικὴ Γερμανία τὰ πράγματα εἶναι ἀκόμη χειρότερα.
Τὸ 25% τῶν Δυτικογερμανῶν ἔχασε τὴν ἰδίαν τὴν ἐργασία του!!!

Ὁρίστε καὶ ἕνας σύνδεσμος ἐδῶ πρὸς μελέτη, εἰδικῶς γιὰ τὴν Γερμανία.

Ἡ δουλειά μου εἶναι ἀκριβῶς τέτοια, ποὺ μελετῶ διαρκῶς αὐτὰ τὰ στοιχεία καὶ δὲν βλέπω τὰ πράγματα ἰδεοληπτικῶς. Ὅ,τι ἰσχυρίζομαι τὸ ἰσχυρίζομαι μόνον μὲ στοιχεία.
Τονίζω δὲ πὼς στὰ ὅσα παρέθεσα (καὶ γιὰ τοὺς Γερμανούς) δὲν περιλαμβάνεται τὸ 1,1% ἐτησίως, λόγῳ τῆς αὐξήσεως τῆς παραγωγικότητος, ποὺ πρέπει νὰ περιέχεται.
Δῆλα δὴ ἡ πραγματικὴ ἀπώλεια καὶ τῶν Γερμανῶν, στὸ αὐτὸ διάστημα, εἶναι 7%Χ26ετηΧ1,1%=40% περίπου.

Οὐδέποτε ἀναρωτηθήκατε ὅμως γιατί ὁ δανεισμὸς τοῦ μέσου Γερμανοῦ, Ἀμερικανοῦ κλπ πολίτου προσηυξήθη κατὰ 70%-100% τοῦ ΑΕΠ τὰ τελευταία χρόνια…
Μά, διότι ἀκριβῶς προσπαθοῦν νὰ κρατήσουν τὰ βιοτικὰ ἐπίπεδα τῆς ζωῆς μὲ …δάνεια!!!
Ὁ μέσος Γερμανὸς καὶ Ἀμερικανόος, ποὺ κατέθετε τὸ 10%-20% τοῦ μισθοῦ του κάθε χρόνο στὴν Τράπεζα, τώρα δὲν τοῦ περισσεύει κάτι γιὰ νὰ καταθέσῃ, διότι ὁ μισθός του εἶναι σὲ πραγματικὲς ἄξιες λιγότερος. Ἀλλὰ εἶναι ἐπὶ πλέον καὶ ὑπερδανεισμένος.
Ἡ δὲ αὔξησις τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου ἀπὸ τὸν ὑπερδανεισμὸ τῶν πολιτῶν, κατὰ 100% τοῦ ΑΕΠ, θὰ σᾶς πῶ πὼς ὄχι, αὐτὸ δὲν εἶναι βελτίωσις τοῦ βιοτικοῦ σου ἐπιπέδου. Διότι ὅτι δανείζεσαι πρέπει νὰ τὸ ἐπιστρέψῃς. Ὅλοι εἶναι δανεισμένοι γιὰ 30-40 χρόνια, μέχρι νὰ πεθάνουν.
Μιλᾶμε δῆλα δὴ  γιὰ τὴν πιὸ εὐνοημένη οἰκονομία τῆς Εὐρώπης, τὰ κέρδη τῆς ὁποίας κατέληξαν στὶς πολυεθνικὲς τῆς Γερμανίας κι ὄχι στοὺς Γερμανοὺς πολῖτες ἢ στὶς μεσαῖες ἑταιρείες ἔστω. Ἂν θέλετε καὶ στοιχεῖα τῆς Γαλλιας, Ἰταλίας, Σουηδίας κλπ, νὰ τὰ ψάξετε. Εἶναι τὰ ἴδια ἐπίσης.

Τέλος…
Ἐὰν ἀναλογισθοῦμε τὸ …σκαιό: «ὁ μέσος φτωχὸς σήμερα διαβιεῖ καλλίτερα ἀπὸ τὸν Ῥοκφέλερ τοῦ 1915, γιατὶ ἔχει αὐτοκίνητο, καλὲς συγκοινωνίες, τηλεφωνικὲς ἐπικοινωνίες – ὑπηρεσίες κλπ», θὰ σᾶς ἀπαντήσω πὼς αὐτὰ εἶναι ὑπερβολές. Κι αὐτὸ διότι ὁ Ῥοκφέλερ τὸ 1915 διέθετε τοὐλάχιστον ἑκατὸ ὑπηρέτες, γιὰ νὰ τοῦ σκουπίζουν ἀκόμη καὶ τὴν …μύτη του.
Ναί, σαφῶς ὑπῆρξε ἐμφανὴς βελτίωσις τοῦ ἐπιπέδου ζωῆς ἀπὸ τὸ 1915, ἀλλὰ τὸ κέρδος τοῦ μέσου πολίτου ὑπῆρξε μόνον ἔως τὸ 1985, διότι μετὰ ἐπῆλθε ῥαγδαία πτῶσις ἐπιπέδου, σὲ πραγματικὲς ἀξίες, ἀναλογικῶς πάντα μὲ τὸ τὶ παράγεται.
Κι ὅλα αὐτὰ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα
τοῦ ξεζουμίσματος τοῦ παγκοσμίου πλούτου ἀπὸ ὁρισμένες πολυεθνικὲς ἐταιρείες.

Δυστυχῶς δάνεια, πλέον ἔχουν ἀκόμη καὶ οἱ νέοι ἄνθρωποι. Παλαιὰ ἦταν ἀδιανόητο ἕνα νέο παιδὶ νὰ πάρῃ δάνεια, τὰ πλήρωναν οἱ γονεῖς. Ὅμως σήμερα ὁ μέσος Ἄγγλος φοιτητὴς ξεκινᾶ τὴν ζωή του μὲ δάνειο, τὸ ὁποῖο παίρνει ἀναγκαστικὰ γιὰ νὰ σπουδάσῃ καὶ εἶναι ὕψους …50.000 λιρῶν!!!.
Καὶ αὐτὸ τὸ δάνειον τὸ ἀποπληρώνει σὲ τριάντα (30) χρόνια, μέχρι δηλαδὴ νὰ γίνῃ πενήντα (50) ἐτῶν!!!
Στὸ πανεπιστήμιό μου χορηγοῦμε σὲ ὅλους δάνεια.

Οἱ μισθοὶ λοιπὸν στὸν Δυτικὸ κόσμο ἔπεσαν. Ἔχουν χάση τὸ 40% τῆς ἀξίας τους, σὲ σχέση μὲ τὸ ὅτι ἦταν πρὶν 30 χρόνια, μὲ βάση πάντα τὸ τί παράγεται. Ἐπειδὴ οἱ μισθοὶ εἶναι χαμηλότεροι ἀπὸ ὅ,τι ἔπρεπε νὰ εἶναι (ἔως ποσοστὸν τοῦ κάθε ΑΕΠ)κόσμος ὑποχρεωτικὰ δανείζεται γιὰ νὰ ἀναπληρώσῃ τὴν ἀπώλεια, ὅπως-ὅπως.
Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο ἐνῶ ὅλοι εἶχαν ἀποταμιεύσεις, τώρα πλεὸν ἔχουν δάνεια, ποὺ θὰ χρειασθοῦν 40 χρόνια γιὰ νὰ τὰ ἀποπληρώσουν.

Ἐν ὀλιγοις, γιὰ νὰ τὸ ἁπλοποιήσω ἀκόμη περισσότερο.
Παλαιὰ ἀγόραζες σπίτι μετρητοῖς. Ἡ διαφορὰ ἑνὸς ποὺ ἀγοράζει σπίτι μετρητοῖς καὶ ἑνὸς μὲ τὸ δάνειο εἶναι πολὺ ἁπλή: ὁ ἕνας ἔχει σπίτι, ὁ ἄλλος ἔχει …τίποτα, διότι τὸ δάνειο=σπίτι καὶ καθαρὴ ἀξία =ἀξία σπιτιοῦ-δάνειον =100-100=0!!!
Ἂν ὁ μισθὸς τους ἦταν ὑψηλός, δὲν θὰ ἔπαιρναν δάνεια γιὰ νὰ ἀγοράσουν σπίτι!!!

Παλιὰ οἱ πολυεθνικὲς πλήρωναν καλά, τώρα πολὺ λιγώτερο..
Ὅσοι ἐργάζονται πχ στὰ ΜακΝτόναλτς ποὺ εἶναι πολυεθνικὴ ἔχουν ὑψηλὸ μισθό; Θὰ διαφωνήσω. Ἐὰν ἐργάζεσαι σὲ φαρμακευτική, εἴτε μιλᾶμε γιὰ πολυεθνική, εἴτε γιὰ ἐθνικὴ ἑταιρεία, ναί, πληρώνεσαι καλά.
Καί, φυσικά, πάντα τὰ ὑψηλόβαθμα στελέψει πληρώνονται καλὰ -ὄχι φυσικὰ μόνον στὶς πολυεθνικές. 

Ὁ κάθε λαὸς χαράσσει τὸν δικό του δρόμο καὶ ὁ κάθε ἡγέτης φροντίζει τὸν δικό του λαὸ καὶ τὶς ἐγχώρειες ἑταιρεῖες.
Ἂν ἐκτιμᾶτε ὅτι οἱ δυτικοὶ ἡγέτες ὑπηρέτησαν τὶς δυτικὲς ἑταιρεῖες καὶ τοὺς λαοὺς τῆς Δύσεως τὰ τελευταία σαράντα (40) χρόνια, τότε κάτι δὲν ἀντιλαμβανόμεθα σωστὰ καί, προφανῶς διαφωνοῦμε.
Οἱ ἀριθμοὶ πάντως δείχνουν ὅτι εἶναι ἁπλοῖ πλασιὲ πολυεθνικῶν.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Φέρνει εὐημερία ἡ παγκοσμιοποίησις ἀλλὰ μόνον στὶς …πολυεθνικές!!!

Leave a Reply