Φθάνοντας στὴν ἀναβίωσιν τοῦ νέου «Βυζαντίου»

Τὸ ὁβριοχριστιανικὸ γεωπολιγικό-οἰκονομικό-στρατιωτικὸ νέο «Βυζάντιο» (ποὺ θὰ ἁπλώνεται ἀπὸ τὴν Μέση Ἀνατολὴ ἔως τὴν Σιβηρία, βάσει τῶν ὑπαρχόντων σχεδιασμῶν), εὐρίσκεται ἤδη στὰ τελευταία στάδια προπαρασκευῆς τῆς ὑλοποιήσεώς του.
Μόνη ἐκκρεμότης αὐτοῦ ἡ (λανθασμένη κατ’ ἐμέ) βεβιασμένη καὶ ἄρον-ἄρον «διευθέτησις» τῶν «ζητημάτων» τῆς Χερσονήσου τοῦ Αἴμου, πρὸ κειμένου νὰ ἐκκινήσουν ἀμέσως μετά, στὴν εὑρυτέρα περιοχὴ τῆς Νοτιο-Ἀνατολικῆς Μεσογείου καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς (ἡ Κύπρος εἶναι ἤδη ἄλλωστε, σχεδὸν ἐπισήμως, De jure, ἡ νέα καὶ ὑπὸ τὴν προστασία, γιὰ τὴν ὥρα πάντα, ἐπαρχία τοῦ Ἰσραῆλ), ἡ πολεμικὴ ὑλοποίησίς του.

Μόνος, μελλοντικὸς (καὶ γιὰ τὴν ὥρα) ἀντίπαλος αὐτοῦ, ποὺ θὰ φέρῃ ἀργότερα τὸν Παγκόσμιο Πόλεμο, ἡ Κίνα…

Ἰράν-Κύπρος-Αἰγαῖον Πέλαγος- Ἐρυθρὰ Θάλασσα…

πηγὴ

πηγὴ

Ὁδεύουμε πλέον ταχύτατα πρὸς τὸν Γ΄ Βαλκανικὸ Πόλεμο (ποὺ ἦταν καὶ ἀναμενόμενος καὶ προβλεπόμενος, γιὰ ὅσους ἐνασχολῶνται μὲ τὸ θέμα χρόνια)

Κάποιαν στιγμὴ (ἄγνωστον ποιά) δὲν ὑπάρχει περίπτωσις νὰ ἀνεχθῇ ἡ Ῥωσσία, ἀλλὰ καὶ ἡ Τουρκία, τὴν ἐπέκταση τῶν Η.Π.Α. πρὸς τὰ Σκόπια.
(Βλέπε ἀντιδράσεις ῥωσσοφίλων, μοναδικῶν «Μονκεϋδώνω» τοῦ V.M.R.O…)
Δὲν θὰ ἀνεχθῆ ὅμως καὶ ἡ Σερβία τὰ ὄσα συμβαίνουν στὴν περιοχή μας…
(Βλέπε προλείανσις παραχωρήσεως ἐδαφῶν τοῦ Βορείου Κοσσόβου στὴν Σερβία καὶ προσάρτηση τοῦ ὑπολοίπου στὴν Ἀλβανία…)

Πᾶμε στὸν διαμοιρασμὸ τοῦ Κοσσόβου, ἀνάμεσα στὴν Σερβία καὶ στὴν Ἀλβανία, ὥστε νὰ πεισθῇ ἡ Σερβία νά ἐνταχθῇ στό ΝΑ.ΤΟ.;
Πολὺ πιθανόν…

Ελβετική εφημερίδα: Το Πρέσεβο να δοθεί στο Κοσσυφοπέδιο, το βόρειο τμήμα στην Σερβία…

πηγὴ

Πινακίδες οριοθετήσεως των KFOR προκαλούν ανησυχία στους Αλβανούς

πηγὴ

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Πρίστινα, Γκρεγκ Ντελαουί σε συνέντευξη του στο τηλεοπτικό δίκτυο KTV άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ανταλλαγής εδαφών μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου, στην διαδικασία οριστικής επίλυσης του ζητήματος.

πηγὴ

Ἀπὸ τὸ 2012 καὶ μετά, ἐδῶ καὶ ἕξι χρόνια δηλαδή, τὰ ἀναμέναμε αὐτὰ ποὺ σήμερα συμβαίνουν καὶ τὰ γράφαμε…
Ἄλλωςτε… Δύο εἶναι τὰ παγκόσμια συστήματα:

  • Τὸ ἀριστεροδιεθνιστικὸ τῆς «παλαιᾶς τάξεως» (παγκοσμιοποίησις, εἰρήνη καὶ φιλία τῶν λαῶν, μὴ πόλεμος, ἀνέμειξις πληθυσμῶν καὶ πλήρης ὁμογενοποίησις τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους -βλέπε λαθρομετανάστες, ὁμοφυλοποίησις, πλήρης κατάργησις φύλων, Open Gov., κλπ) καί,
  • Τὸ «δεξιώτερον», ἡ λεγομένη «νέα τάξις» [ἔθνη-κράτη, κατὰ τὸ πόλεις-κράτη, διάλυσις τῶν πάσης φύσεως «ἑνώσεων», ἐπιθετικὸς καπιταλισμὸς καὶ κατάργησις ἐργασιακοῦ δικαίου ἀλὰ μοντέλου Η.Π.Α. -ὅπως στὴν Αὐστρία-, φυλετικὸς διαχωρισμός, ἐσωστρέφεια καὶ συγκεντρωτισμός]. Βάσει αὐτοῦ τοῦ μοντέλου ὅμως ἔτσι, πολὺ λογικά, προκύπτουν καὶ οἱ πόλεμοι μεταξὺ τῶν κρατῶν, ποὺ ναὶ μὲν συμφωνεῖς (ἐπιφανειακά) μὲ τὰ λεγόμενα (π.χ.) κάποιου ἡγέτου τρίτης χώρας (ὅπως τοῦ Ὀρμπᾶν, τοῦ Κοῦρτς, τοῦ Χίτλερ κλπ), πλὴν ὅμως ἡ προστασία τῶν δικῶν τους πατρίδων στρέφεται ὑποχρεωτικῶς (καὶ ἐκ τῶν πραγμάτων) κατὰ τῆς προστασίας τῆς δικῆς σου Πατρίδος. Συνεπῶς θὰ σὲ κάνῃ νὰ εὑρίσκεσαι διαρκῶς σὲ στρατιωτικὲς συγκρούσεις μεταξὺ τῶν γειτονικῶν σου κρατῶν-ἐθνῶν., διαρκῆς νέα χάραξης (καὶ  ἀλλαγή) συνόρων (βλέπε καὶ ἀρχαία Ἑλλάδα), μά, κυρίως, διαρκεῖς συγκρούσεις μεταξὺ τῶν πόλεων – κρατῶν (βλέπε ῥήση Ἡρακλείτου: «Πόλεμος Πάντων Πατήρ».)

πηγὴ

Θὰ πρέπη ἐδῶ νὰ ἐπισημάνω πὼς αὐτό, ὅτι ἀνέκαθεν δὲν ἤμουν (εἶμαι) κατὰ τοῦ δευτέρου συστήματος, μὲ ὅλα τὰ κακά του… Τί νά κάνουμε; Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀνθρώπινος Μοίρα καὶ ἡ ἐξέλιξις μέσα ἀπὸ τοὺς αἰῶνες, μιᾶς καὶ ἀνήκουμε στὸ «Σιδηροῦν Γένος»… Ἐκεῖ ποὺ διαφωνῶ ὅμως εἶναι τὸ σημεῖον τῶν ἐργασιακῶν. Τῆς πλήρους καταργήσεως δηλαδὴ αὐτῶν, ἀν τὶ μίας ὀρθολογικοτέρας διευθετήσεώς τους, ἐφ΄ ὅσον ἔτσι κι ἀλλοιῶς, ἔως τώρα, ἦσαν (καὶ σὲ ἕναν βαθμὸ παραμένουν) ἀσύδοτα τὰ ἐργασιακὰ δικαιώματα, ἀν τὶ  τῆς ἀριστείας, τῆς ἐπιβραβεύσεως, τοῦ διαχωρισμοῦ τῆς ἀμοιβῆς λόγῳ ἀποδόσεως, ἀριστείας, ἀξιολογήσεως, στρατηγικῆς, ἐπιστημονικῆς καὶ ἐπιχειρηματικῆς ἀνελίξεως, ἰδεῶν καὶ  σκέψεωως.
(Ὅλα αὐτὰ κατὰ τὸ ἀρχαῖον Ἑλληνικὸ πρότυπον πάντα, ὅπου δὲν ἔκαναν ὅλοι γιὰ ὅλα…!!!)

Ἐκτὸς κι ἐὰν φυσικὰ ὁ Τρᾶμπ(αρίφας) καὶ ὁ Ποῦ(σ)τιν, ἔχουν συμφωνήση κρυφὰ μεταξύ τους (ἀπίθανον μέν, ἀλλὰ ὅλα τὰ ἀπίθανα μποροῦν νὰ συμβοῦν…), σὲ μίαν «Νέα Γιάλτα» (Η.Π.Α. γιὰ τὴν Χερσόνησο τοῦ Αἵμου, Ῥῶσσοι γιὰ τὴν Μέση Ἀνατολή), χάριν τῆς ἀπομονώσεως τῶν Κινέζων (μποῦρδες…!!!), κάτι ποὺ οὔτως ἢ ἄλλως δὲν πρόκειται οἱ στρατηγοί τους, σὲ οὐδὲ μίαν περίπτωση, νὰ ἐπιτρέψουν νὰ συμβῇ…
(Εἰδικῶς οἱ στρατηγοὶ τοῦ Τρᾶμπ, ποὺ εἶναι κι ἐκεῖνοι ποὺ τὸν ἐξέλεξαν…!!!)

Ἠπειρώτης Ἀετὸς

Σημείωσις

Ἐπὶ πλέον τῶν παραπάνω τώρα «παίζει» καὶ ἡ Τουρκία στὴν Χερσόνησό μας, καὶ αὐτὸ συμβαίνει μὲ τὴν ὑπόγειο ὑποστήριξη τῆς Ῥωσσίας, μιᾶς καὶ ἡ Τουρκία εἶναι σὲ σύγκρουση πλέον μὲ τὸ ΝΑ.ΤΟ., πλὴν ὅμως ἐξακολουθεῖ κανονικὰ νὰ εἶναι μέλος του, καθὼς ἐπίσης καὶ μὲ τὶς Η.Π.Α…!!!
Ἴσως λοιπόν…

Με άλλα λόγια, παρά την Συμφωνία στη Μάλα Πρέσπα για την αλλαγή της ονομασίας της χώρας μας, υπάρχει ένα νέο εμπόδιο για την τελική αποδοχή από το ΝΑΤΟ, ακριβώς, λόγω της αλλαγής του συνταγματικού ονόματός μας», γράφει το σλαβικό δημοσίευμα και συνεχίζει: Το νέο βέτο θα εκδηλωθεί, πιθανόν, από την Τουρκία που θα προσπαθήσει να αποτρέψει την ένταξη της χώρας μας στην Συμμαχία με το όνομα «Βόρεια Μακεδονία», λόγω του γεγονότος ότι είναι ένθερμη υποστηρίκτρια του συνταγματικού ονόματός μας, «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Η Τουρκία είναι μια χώρα με χρόνια αντίθεση στις ελληνικές πολιτικές και τους εκβιασμούς σχετικά με τη διαφωνία του ονόματος.

 

πηγὴ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply